Ingediende zienswijze Bisschop Lindanussingel is door gemeente Roermond overgenomen!

Roermond

E2D82E0E-5363-4993-BBC8-E5CD9CA90F20

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers.
Reageren op dit bericht kan via [email protected]

Roermond, zondag 7 juli 2019

Ter attentie van
Burgemeester en Wethouders van Roermond

Geacht college van BenW,

Op 4 juni j.l. publiceerde u op de website van de gemeente Roermond een bewonersbrief waar wij graag op willen reageren.

Al langere tijd vragen wij om bij reconstructies of werkzaamheden die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de mobiliteit in Roermond om deze ontwerpen of een ontwerpverkeersbesluiten te mogen ontvangen.

Dit vragen wij omdat wij als vereniging direct betrokkenen zijn.

 

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers.

Meer dan 1600 vrijwilligers en 150 lokale afdelingen werken actief aan betere fietsvoorzieningen.

De Fietsersbond vindt dat gemeenten meer aandacht en geld aan het onderhoud van fietspaden moeten besteden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het aantal ongevallen als gevolg van achterstallig onderhoud stijgt de laatste jaren. Slecht onderhouden fietspaden zijn slecht voor de veiligheid.

Nu zijn er jaarlijks 20.000 fietsongevallen. Oudere fietsers vallen sneller, breken vaker iets en hebben een langere hersteltijd nodig. Daarnaast is het de laatste jaren duidelijk geworden dat de fiets infrastructuur nog niet klaar voor de vergrijzende bevolking.

Maar de Fietsersbond vindt ook dat de fietspaden verbeterd moeten worden. Om veilig te kunnen fietsen hebben ouderen meer ruimte nodig. http://www.vergevingsgezindefietspad.nl/
Dan hebben ouderen meer tijd en ruimte om een stuurfout of iets anders te corrigeren en veilig verder te kunnen fietsen.

De afdeling Roermond juicht het dan ook toe dat de gemeente Roermond werk maakt om fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers (en voetgangers) te verbeteren en veiliger te maken.

Echter, de afdeling maakt bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen op de Bisschop Lindanussingel die een verbetering zouden moeten zijn voor zowel voetgangers als fietsers.

Het tegendeel is naar wij menen echter waar.

Ter plaatse van de huidige zebra die ongeveer 15 meter ten noorden van de Dokter Bärstraat ligt wilt u de zebra voor voetgangers verbeteren.

Dit juichen wij toe te meer omdat wij constateren dat er op de Bisschop Lindanussingel hard, te hard, gereden word. Afgelopen weken hebben wij van de wijkagent gehoord dat er nauwelijks of geen tijd en prioriteit voor handhaving is. En dat betreuren wij.

Nu is het doorgaans zo dat menigeen, ook fietsers en voetgangers, soms de verkeersregels aan hun laars lappen.

Na uitvoerige bestudering van de voorstellen concluderen wij dat het door u ter plaatse van de in- en uitrit van de Dokter Bärstraat ingetekende 2-richtingen fietspad onnodig en verwarrend is.

De fietsersbond is van mening dat een 2-richtingen fietspad alleen toegepast moet worden wanneer er geen plaats is om aan beide zijden van de weg een enkel fietspad te leggen.

In stedelijk gebied is het verwarrend om de ene keer wel en de andere keer niet rekening te moeten houden met een 2-richtingen fietspad dat ondanks bebording net zo goed als bebording bij een oversteekplaats genegeerd kan worden.

Wij hebben in het verleden u ook geadviseerd om het 2-richtingen fietspad ter hoogte van de oude ingang van de PABO en de Hambeek weg te halen wat dan later ook gebeurd is.

De fietsersbond, ook ons hoofdkantoor in Utrecht heeft de situatie bekeken, stelt voor om in ieder geval daar waar het mogelijk is voor de fietsers een oversteek stoplicht in het ontwerp mee te nemen.

Dit is namelijk ook gebeurd bij de oversteek van de Mussenberg.
Zowel de Bisschop Lindanussingel als de Mussenberg (zie de foto hier onder) zijn beiden ontsluitingswegen.
Situatie op de Mussenberg

Ontwerp verkeersbesluit;

  1. de aanleg van 2 voetgangersoversteken op de parallelweg Bisschop Lindanussingel en Graaf Reinaldstraat.
  2. de aanleg van een 2-richtingen fietspad in de Lindanussingel, tussen de Dokter Bärstraat en de bestaande (voetgangers- en fietsers) oversteek.

Zienswijze

Ten aanzien van punt 1.

De parallelweg zou goed ingericht kunnen worden als fietsstraat.

De bestaande oversteek zou zo’n 30 meter naar het noorden opgeschoven kunnen worden en dan kan de oversteek op de parallelweg ook in het verlengde hiervan geconstrueerd kunnen worden.

Bestaande situatie

Bestaande situatie bovenaanzicht

Omdat het gebied ten westen van de parallelweg een status heeft als 30 km zone begrijpen wij de zebra op de Reinaldstraat niet.

Wie moet er straks op wie wachten terwijl Roermond mee wil dingen naar Fietsstad van het Jaar?

Beide fietspaden zowel op de parallelweg als op de Lindanussingel richting Herten worden frequent gebruikt.

In onderstaande schets is aangegeven dat fietsers het liefste recht oversteken.

Daarom zou er volgens ons gekozen moeten worden voor een andere aanpak.

Op dit moment zijn er over de hele Bisschop Lindanussingel een 5-tal oversteek voorzieningen voor fietsers

  1. Deemselstraat en de Molenweg
  2. Dokter Leurstraat
  3. Roerzicht en Bisschop van Cuijckstraat oversteek mogelijkheden.
  4. Verder bij de rotonde Burgemeerster Höppenerlaan en
  5. Hockeyvelden waar de Geuljanslaan begint.

Ten aanzien van het 2-richtingen fietspad komende vanaf de hockeyvelden wordt dit fietspad als trottoir door veel voetgangers gebruikt die hun auto bij de hockeyvelden parkeren.

De fietsersbond zou het liefste zien dat wanneer oversteken gevaarlijk is de oversteek voorziening weggehaald word.

Een fietser en voetganger nemen het liefste de kortste weg en houden daar rekening mee.

Daarom vragen wij de gemeente om dit ontwerp kritisch te bekijken en te zoeken naar een alternatieve oversteek plaats voor fietsers.

Voor bezoekers van het ECI complex ligt de toe- en uit van de Dokter Bärstraat nu op een gedeelte van de Bisschop Lindanussingel waar er nog hard gereden kan worden.

Daarom is de fietsersbond hier voor de aanleg van een middeneiland om zo de vaart veruit te halen.

Misschien is het mogelijk om dit eiland en de eilandhoofden te gebruiken voor het oversteken voor fietsers te vergemakkelijken en geen 2-richtingen fietspad aan te leggen.

Als fietsersbond raden wij de aanleg van het voorgestelde 2-richtingen fietspad hier ter breedte van de dokter Bärstraat dan ook af.

Op bijgevoegde situatieschets hebben wij de verplaatste zebra en tevens het plateau op de parallelweg ingetekend op de plaats die ons het beste leek.

Verder hebben wij een middeneiland getekend over de gehele lengte van de ingang van de dokter Bärstraat dat ter plaatse van oversteken voor fietsers onderbroken kan worden mocht er niet gekozen worden voor een oversteeklicht voor fietsers.

Misschien is het wel een optie om voor het gemotoriseerd verkeer hier te kiezen voor de mogelijkheid om enkel rechts af te kunnen slaan.

Linksaf richting rotonde bij de Ster is dan niet meer mogelijk.

Bij het rechtsafslaan willen gaan hebben zij direct oogcontact met de overstekende fietser. Wat veiliger is.

Aantekening 2019-07-15 ontwerp 00

Categorieën