Roermond

Verkeersbesluit Jagerstraat

jagerstraat fietsstrook

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het aanbrengen van fietsstroken op de Jagerstaat
No. 78998-2019

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND IN OVERWEGING NEMENDE,
dat zij op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten;
dat de Jagerstraat gelegen is in de gemeente Roermond;
dat de Jagerstraat gecategoriseerd is als ‘’Erftoegangsweg”;
dat de Jagerstraat gelegen is binnen de bebouwde kom;
dat er op de Jagerstraat op dit moment aan een zijde een permanent parkeerverbod geldt en aan de andere zijde een parkeerverbod met een tijdsduurbeperking;
dat de Jagerstraat deel uitmaakt van een drukke fietsroute richting de in de straat gelegen scholen en
het sportpark “De Wijher”;
dat het niet gewenst is dat er in de Jagerstraat wordt geparkeerd aangezien dit tot gevaarlijke situaties
kan leiden met fietsers;
dat er op de Jagerstraat, vanaf de aansluiting met de Kerkeveldlaan tot en met de ingang van het
sportpark, fietsstroken met onderbroken markering worden aangebracht dat middels deze fietsstroken de fietsers een duidelijke, zichtbare plaats op de weg hebben;
dat middels deze fietsstroken er tevens aan beide zijden van de straat een permanent parkeerverbod
geldt, opdat de verkeersveiligheid van de fietsers in de straat te verbeteren;
dat op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)
de verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied krachtens een verkeersbesluit.
dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit
dient te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden
genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de
Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:
– het verzekeren van de veiligheid op de weg;
– het beschermen van weggebruikers en passagiers;
– het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
– het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)
overleg met de politie is gepleegd en dat zij een positief advies heeft afgegeven:
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer.
BESLUITEN:
– Het aanbrengen van fietsstroken op de Jagerstraat, vanaf de aansluiting met de Kerkeveldlaan tot en met de ingang van het sportpark “De Wijher”;
– Dit kenbaar te maken middels het aanbrengen van onderbroken markering en bijbehorende
fietssymbolen;
– Tevens de onderborden met de tijdsduurbeperking onder het bord E01 te verwijderen aan een zijde van de Jagerstraat;
– Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen middels publicatie in de Staatscourant.
Bijlagen:
-situatietekening

Roermond, 12-09-2019
Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,
De wethouder van klimaat, wijken en infrastructuur,
Rens Evers

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:
a. de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;
b. de afdeling stadstoezicht;
c. de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;
d. de afdeling beheer openbare ruimte.
Nota van aanvulling.
1. Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in
artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.
2. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.
3. Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Nr. 52675 S

jagerstraatfoto2

Stilstaan of parkeren is op FIETSSTROKEN verboden

Categorieën