Kabinet: meer mensen op de fiets

De Rijksoverheid wil Nederland fietsvriendelijker maken. Dat is goed voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fietsbeleid

200.000 forenzen extra op de fiets
Het kabinet stelt zichzelf tot doel om deze regeerperiode 200.000 extra forensen op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. In het regeerakkoord staat dat er € 100 miljoen beschikbaar is voor de aanleg en/of aanpassingen van snelfietsroutes en fietsenstallingen.

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord van juni 2019 belooft de overheid nog eens € 75 miljoen extra te reserveren voor fietsenstallingen en slimme oplossingen voor extra fietsparkeerplekken.

Fietsbeleid
Het kabinet zet zich in voor een sterker fietsbeleid. De fiets is de afgelopen jaren een volwaardig vervoermiddel geworden. Dat is belangrijk omdat de mobiliteit in Nederland is toegenomen, zowel in steden als tussen steden. Fietsen heeft daarnaast allerlei voordelen. Het draagt bij aan een beter milieu, is goed voor de gezondheid en vermindert files.

Tour de Force
Om het fietsbeleid te versterken werken overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere instellingen samen. Dit doen zij in het programma Tour de Force. De Nationale Fietsagenda geeft de doelstellingen weer van Tour de Force. De ambitie is 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Vragen waar Tour de Force naar kijkt zijn bijvoorbeeld:

Hoe kunnen we de fiets en het openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten?
Hoe kunnen we slimme technologieën inzetten in het voordeel van de fietser? Denk aan verkeerslichten die op groen gaan als er een fietser nadert. Of makkelijk zien waar er nog plek is in de fietsenstalling. Of een chip in de fiets om gestolen fietsen makkelijker terug te vinden.
Kunnen we ervoor zorgen dat ouderen veilig kunnen blijven fietsen?
Zijn er slimme manieren om dure fietsmaatregelen te betalen?
De Rijksoverheid helpt door:

partijen bij elkaar te brengen;
onderzoek te laten uitvoeren;
experimenten te doen;
regels aan te passen;
mee te betalen aan sommige maatregelen in steden.
Documenten

Kamerbrief over Agenda Fiets Tour de Force
Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de ‘Agenda Fiets 2017-2020’ van de Tour de Force aan de Tweede Kamer. De Tour de Force …
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2017
Agenda Fiets 2017-2020
De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020.
Rapport | 16-02-2017
Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland
Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, wil …
Nieuwsbericht | 08-12-2016 | 16:00

Categorieën