Nederweert, verbinding N266-N275

Nederweert – De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken samen aan het verbeteren van de verbinding N266-N275. Dit doen ze om de regionale bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen ze tegelijkertijd in op een aantal gewenste ontwikkelingen voor de toekomst.

Dinsdag 13 oktober is een belangrijk moment in het proces. De raad wordt dan voorgesteld te kiezen voor een tunnel onder de N275 tussen de Rijksweg Zuid en Staat. Daarmee geeft het college voorrang aan het lokale fietsverkeer boven het regionale fietsverkeer.

Alternatief
De fietstunnel maakt deel uit van het zogenaamde Nieuwe Alternatief voor de Randweg. Met dit alternatief willen we een aantal verkeersknelpunten op de Randweg Zuid en de N266 oplossen.

Het alternatief bestaat uit een aantal deelprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een rotonde op Randweg West ter hoogte van De Bengele, de aanleg van een langzaam verkeersbrug over het kanaal tussen Budschop en de kern Nederweert en de aanleg van een fietsbrug over de N275 (ter hoogte van Total Tankstation).

Daarnaast wil de gemeente een snelfietsroute aanleggen tussen Weert-Nederweert-Venlo. Voor die snelfietsroute zou een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart een alternatief kunnen zijn voor de geplande fiets- en voetgangerstunnel onder de N275 tussen de Rijksweg Zuid en Staat (de oude verbinding naar Weert).

Voorstel aan de raad
Om het college en de gemeenteraad een goede afweging te laten maken tussen de brug en de tunnel en de haalbaarheid van een snelfietsroute, heeft een projectgroep alle voor- en nadelen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, de ruimtelijke inpasbaarheid, de voor- en nadelen op het lokaal en regionaal fietsnetwerk, de sociale veiligheid en het comfort voor de fietser. Tenslotte spelen de kosten natuurlijk ook een rol.

Algemeen belang versus individueel belang
Er is in deze fase van het project gekeken naar het algemeen belang en nog niet naar het individuele belang. Bij de keuze tussen een brug of tunnel is de groep stakeholders die eerder betrokken was bij de totstandkoming van het Nieuwe Alternatief om advies gevraagd. Denk hierbij onder andere aan de dorpsraad Budschop en Nederweert, buurtvereniging Schoor, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belang. Zodra de raad een definitieve keuze heeft gemaakt, betrekken we daarom ook de bewoners bij de uitwerking van de diverse deelprojecten.

Voorkeur voor tunnel
De conclusie is dat de verschillende voor- en nadelen van de brug en tunnel elkaar niet zoveel ontlopen. De fietstunnel past beter in het lokale fietsroutenetwerk en de brug past beter in het regionale fietsroutenetwerk. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om te kiezen voor de aanleg van een fietstunnel in plaats van een brug. Deze keuze is overigens in lijn met het eerder vastgestelde Nieuwe Alternatief. Dat alternatief ging immers al uit van een tunnel.

Snelfietsroute
Behalve de keuze voor een tunnel wordt de raad op dinsdag 13 oktober ook gevraagd in principe in te stemmen met de aanleg van een gedeelte van de snelfietsroute Weert-Nederweert en een definitief besluit te nemen bij vaststelling van de programmabegroting 2021-2024.

Het college stelt ook voor om de structuurvisie voor de Kanaalzone in te trekken. De structuurvisie ging namelijk nog uit van de aanleg van een randweg. Door intrekking van deze structuurvisie sluit het ruimtelijk beleid voor de Kanaalzone beter aan bij het vastgestelde Nieuwe Alternatief.

Categorieën