Pagina is recent bijgewerkt.

Roermond, reconstructie Oranjelaan

HOOFD VERKEERS AS of een fietsverbinding van A naar B.?

oranjelaan

Van de gemeentelijke website;

In een voortgezette vergadering van commissie ruimte op 8 december 2020 zijn de kaders vastgesteld over de reconstructie Oranjelaan (was agendapunt 8).

https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5718938b-d952-4daf-8d05-1be1c6beda15

De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:

LVR merkt op dat nu over de kaders wordt gesproken en informeert of het plan na inspraak en burgerparticipatie nog een keer, dus voordat de schop in de grond gaat, wordt voorgelegd aan de raad (zoals onder andere heeft plaatsgevonden bij wijkreconstructie Swalmen en het groot onderhoud Kastelenbuurt). Het betreft een prominente verkeersroute in Roermond. LVR informeert waarom de rotonde Bredeweg maar aan één zijde wordt aangepakt en waarom de oversteek bij de Lindelaan (aan de Gebroek-kant) summier wordt aangepakt.

GL benoemt een aantal positieve punten zoals de verbeterde verkeersveiligheid, de aandacht voor langzaam verkeersstromen en het extra groen.

GL informeert naar de betrokkenheid van de fietsersbond en de mobiliteitsraad, naar de ligging van de bushaltes en naar de besluitvorming over uitvoeringskrediet infiltratieriool hemelwater.

CDA is verheugd dat de reconstructie op de agenda staat, het betreft een belangrijke doorgangsweg naar binnenstad, en informeert naar de wijze waarop de stakeholders in het project worden betrokken. CDA vraagt aandacht voor een goede afstemming met de andere wegenprojecten die in uitvoering zijn. Tevens wil CDA graag in een vroeg stadium geïnformeerd worden over (mogelijke) financiële overschrijdingen.

DS informeert naar een indicatie van de kosten in het geval de infiltratie van het hemelwater alsnog op een later moment wordt aanpakt. DS spreekt haar twijfels uit over de veiligheid van het fietspad ter hoogte van Laurentiusziekenhuis en informeert of er problemen te verwachten zijn bij het bodemonderzoek. DS vraagt aandacht voor burgerparticipatie en het verwachtingsmanagement.

VVD vindt het een goed kaderstellend voorstel maar constateert dat geen krediet wordt gevraagd voor de infiltratievoorziening. VVD is van mening dat voor de realisatie van deze infiltratievoorziening ook een raadsbesluit genomen dient te worden. VVD vraagt aandacht voor de juiste woordkeuze (inspraak is iets anders dan burgerparticipatie) en voor verwachtingsmanagement.

SPR is van mening dat in het plan twee punten moeten aangepast, namelijk de ligging van de uitgang van de parkeerplaats van het ziekenhuis en de aanleg van een twee richtingen-fietspad.

SP vindt het een prachtige visie waarin het langzaam verkeer veel aandacht krijgt. SP heeft echter ook zorgen, namelijk over de rotonde en de toevoer naar de rotonde. SP informeert hoe sterk de ruimte is die geboden wordt voor de participatie.

Wethouder Evers gaat in op de vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de inrit van het ziekenhuis en de locaties van de bushaltes en de gesprekken daarover met het Laurentius Ziekenhuis, de boomvakken, de afstemming met de stakeholders (de fietsersbond was nog niet geïnformeerd)!, het tijdig informeren bij budgetoverschrijdingen, het vooralsnog vasthouden aan twee richtingen verkeer en de werkzaamheden aan rotonde Bredeweg en oversteek Lindelaan.

Wethouder Evers gaat in op de rollen van raad en college en merkt op dat het voorliggende plan is opgesteld conform de opdracht vanuit en afspraken met de raad. Tevens deelt hij mede dat voor een goed verwachtingsmanagement eerst de kaders door raad dienen te worden vastgesteld, waarna kan worden meegedacht aan de hand van participatie.

Het participatie traject kwam op 1 april 2021 op gang! Waarover later meer.

Wethouder Evers constateert dat de commissie van mening is dat het gevraagde uitvoeringskrediet moet worden uitgebreid met het uitvoeringskrediet infiltratieriool hemelwater en zegt toe het besluit daarop aan te passen.

Wethouder Evers zegt toe na te gaan welke afspraken in het verleden zijn gemaakt tussen raad en college over de momenten waarop plannen dienen te worden voorgelegd aan de raad. Alle woordvoerende fracties zijn van mening dat het definitieve ontwerp van de voorliggende reconstructie Oranjelaan nog terug dient te komen in de raad.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

 

 

RAADSVOORSTEL;

https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5718938b-d952-4daf-8d05-1be1c6beda15?documentId=aea0a457-d065-4803-ba73-bf9200e669fc#

Hier onder een kaartje en link van de Oranjelaan in 1989.
Aan beide zijden van de Oranjelaan lagen toen de fietspaden.

Helaas verdwenen bij de inrichting van industrieterrein “de Wijher” en later ook bij de Sint Wirosingel bij de aanleg van de huis-en tuinboulevard en de A73
bijna 3 kilometer aan vrijliggende fietspaden.

 

 

 

 

Wij hebben de volgende zienswijze ingediend.

InspraakFietsersbond0703.docx

Roermond, 4 februari 2022 

 

Ter attentie van Burgemeester en wethouders 

Markt 1 ROERMOND 

Kopie; via de griffie naar de raadsleden en commissie. 

Betreft; Het BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 

 

 

Geacht college, 

Op IBabs vonden we een besluitenlijst van BenW van 18 januari aangaande de reconstructie van de Oranjelaan. 

 BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 137KB 

 

Het BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf dat op 18 januari  jongstleden gepubliceerd is roept bij ons nog enige vragen op, die we hier willen toelichten:  

Natuurlijk zijn we als FIETSERSBOND ROERMOND blij dat de Oranjelaan haar jaren 70 uiterlijk verliest en een betere uitstraling krijgt, maar; 

Over de voorgestelde fietsstructuur (fiets-as) zetten we graag de volgende opmerkingen. 

 

Twee richtingen fietspad 

 • Wij vinden in het BW voorstel onze argumenten die wij aangedragen hebben in de inspraakprocedure niet terug waarom wij als Fietsersbond tegen een 2-richtingen- fietspad op de rotonde Bredeweg zijn en ook tegen het doortrekken zijn van het 2-richtingen fietspad op de Oranjelaan vanaf de Lindelaan. Zowel de rotonde op de Bredeweg als de uitritten van de parkeerplaatsen van het Laurentius ziekenhuis en het gezondheidscentrum “Bredeweg” leveren gevaarlijke situaties op. 

Temeer omdat daar overdag tijdens de openingstijden veel in-en uitrijdend verkeer is. 

 • Daarbij wordt er weer een rotonde ingericht met een 2-richtingen fietspad wat onoverzichtelijk is voor automobilisten omdat zij de fietsers en snorfietsen niet zien aankomen. 
 • Ook een situatie waarbij snorfietsen met “hoge” snelheid op het 2-richtingen fietspad naar beneden (het hoogte verschil ten opzichte van het Laurentiusplein is aanzienlijk) rijden richting kruispunt Maria Theresialaan is onwenselijk omdat op het fietspad in de richting van de tunnel nabij de Maria Theresialaan dan mogelijk ook veel fietsers bij de VRI staan te wachten. 
 • Bij alle kruisingen van Mgr. Driessenstraat en Laurentiusplein zal dat ook gevaarlijke situaties opleveren. 

Omdat hier geen regeling is met VRI’s zoals op de singelring.  

 

 

 

Zowel in een eerste TEAMS gesprek op 22 maart 2021, waarbij aanwezig waren 2 afgevaardigden van het Laurentius ziekenhuis,  projectleider van de gemeente en projectleider van het begeleidende adviesbureau de Leon en afgevaardigde van de fietsersbond, alsook in een 2e Teams gesprek op 3 augustus 2021 met het adviesbureau en de heer den Uijl hebben wij als fietsersbond onze zorgen geuit. 

Ook ontvingen wij in januari 2021 een brief van een inwoner over een ongeluk van een fietser met een auto op de rotonde Donderbergweg. Met veel kneuzingen is de persoon toen opgenomen in het ziekenhuis.  

Een veilige inrichting staat bij ons op het netvlies. Daarom hadden we ons goed voorbereid in de periode januari 2021 tot het moment waarop de inspraak op 1 april van start ging. 

 • Over de inspraak en de participatie procedure willen we later in een aparte brief terugkomen. 
 • De nadruk werd vooral gelegd op het feit dat de Oranjelaan een fiets-as zou moeten worden en wanneer er geen 2-richtingen fietspad aangelegd werd het geen succes werd……. 

 

NIEKEE 

 • Wij hebben voorgesteld om al bij Niekée een oversteek voor fietsers te maken zodat het fietsverkeer zowel op de Lindelaan als op de Bredeweg aan de goede kant van de weg (rotonde) fietst. 
 • In het gespreksverslag van 6 september 2021 staat dat de fietsersbond het  idee van een fiets- en voetgangers oversteek bij Niekée , Kasteel Osenstraat, aangereikt heeft bij de gemeente.  
 • Onze vraag is dan ook waarom dit niet onderzocht is of waarom wij daar geen terugkoppeling van hebben ontvangen. 

 

UITRITTEN bij Laurentius ziekenhuis en gezondheidscentrum “Bredeweg”. 

 • Er wordt volgens ons in het inspraakontwerp te weinig rekening gehouden met de uitritten van zowel het gezondheidscentrum ‘Bredeweg” als ook met de uitritten van het Laurentius ziekenhuis. 
 • We lezen dat er nog veel bedenkingen zijn en dat deze allemaal opgelost worden door betere bebording en ook rammelstroken op rotondes. 
 • Zelfs wanneer het op het kruispunt Maria Theresialaan volgens het huidige ontwerp drukker wordt, worden nog nadere afwegingen overwogen. (Bijvoorbeeld om dan ook het geplande 2-richtingen fietspad tot aan de stationstunnel door te trekken……). 
 • Donderdag 27 mei 2021 publiceerde verkeerskunde.nl het volgende. 

50km/u zal in de toekomst bestaansrecht blijven houden. De verkeerskundige, die niet aan de GOW 30  als toekomst voor grijze wegen wil geloven, om welke reden ook,  moet onverwijld doen wat die al heel veel eerder had moeten doen: de grijze weg veilig 50 maken. Dat betekent kiezen voor vrij liggende fietspaden. En eigenlijk ook wel de aanliggende adressen en parkeerplaatsen ontsluiten via een erftoegangsweg of fietsstraat. Doorgaan met grijs is in elk geval geen optie. Maak het veilig 50- of maak 50 niet.  

 

VOETGANGERS 

 • Volgens ons wordt er te weinig rekening gehouden met de grote aantallen voetgangers welke ’s morgens vanaf het station richting Donderberg lopen en ’s avonds terug gaan richting station. Ze lopen helaas ook vaak over het fietspad, hetgeen aanleiding geeft tot hinder en gevaarlijke situaties. 
 • Ook de scholieren van en naar station zouden al eerder aan de noordkant van de Oranjelaan moeten lopen. 
 • Aan de noordkant van de Oranjelaan zijn er tenslotte minder uitritten en zijwegen. 

 

KRUISPUNT met de Maria Theresialaan 

 • Een samenloop van fietsers en voetgangers bij het kruispunt Maria Theresialaan moet volgens ons voorkomen worden. In het ontwerp van de vergroening Maria Theresialaan bij het waterschapsgebouw was deze inrichting al meegenomen en toen al hebben we onze bezwaren tegen een 2-richtingenfietspad bij dit kruispunt kenbaar gemaakt. 
 • Fietsers moeten niet de gelegenheid krijgen om de verkeerde buis van de tunnel te nemen. 

BREEDTE van het fietspad 

 • Ons advies blijft om gemotiveerde redenen als eerder beschreven zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde een fietspad van 2.50 m aan te leggen. Dit mede omdat in de CROW richtlijnen voor de huidige intensiteit een fietspad van 2.50 m als minimaal bestempeld wordt. 
 • Inhalen op een 2-richtingen fietspad met verschillende snelheden (snorfietsen met brede spiegels) wordt dan niet gemakkelijker. Terwijl we juist fietsen willen aanmoedigen. 
 • Een 2-richtingen fietspad is niet aan te bevelen volgens onderstaande motivatie. 

Bijvoorbeeld;  

Wanneer er een keuze mogelijk is tussen een 5 meter breed tweerichtingenfietspad of twee 1 richting fietspaden van elk 2.50 m, dan blijkt de veilige intensiteit van de twee 1 richting fietspaden groter te zijn 

 

INRICHTING kruispunt Lindelaan 

 • Zoals in een bespreekverslag werd gemeld zou er ( bij het doortrekken van het 2-richtingen fietspad)  nabij de Lindelaan minder oversteken plaats gaan vinden.  

Deze voorgestelde aanpassing in structuur is de meest ideale oplossing waarbij nog een aantal aanvullende maatregelen ter verbetering van de veiligheid worden getroffen:  

Oversteek nabij Lindelaan a. Er zullen minder oversteken plaatsvinden. b. Attentie verhogende maatregelen worden getroffen in de vorm van extra verkeersborden. 

 

 • Extra bebording maakt het volgens ons nog niet veilig! 
 • Door het realiseren van een oversteekpunt bij Niekée, voor fietsers en voetgangers,  biedt dat meerdere voordelen. Een veilige oversteek waar verkeer goed overzicht heeft.  
 • Met onze leden die een gespreksgroep Oranjelaan vormden hebben we verschillende keren het project Oranjelaan besproken en zijn ter plaatse aanwezig geweest en hebben nu al gezien dat fietsers en voetgangers over het hoofd worden gezien. 
 • Er zijn namelijk veel automobilisten die vanaf het gezondheidscentrum “Bredeweg” terug draaien richting de Bredeweg. En dat levert gevaarlijke situaties op doordat fietsers, voorgangers en gemobiliseerd verkeer zich hier kan mengen. 
 • Een mini-rotonde kan hier misschien een oplossing zijn. 

 

 

ROTONDE Bredeweg 

 

 • Als Fietsersbond vinden we dat, binnen een bebouwde kom, op rotondes géén 2-richtingen fietspad aanwezig moet zijn. 
 • In het verkeersveiligheidsplan staat dat dit ook voor automobilisten verwarrend is. 
 • Waarom creëert  de gemeente hier dan een nieuwe onveilige situatie? 
 • Als fietsersbond hebben we afgelopen jaren in gesprekken aandacht voor veilige inrichtingen gevraagd. 

Meer bebording maakt het niet duidelijker. 

 

 

 

MOBILITEITSRAAD 

 • We hebben als afdeling diverse keren gevraagd om de reconstructie Oranjelaan ook als agendapunt in de mobiliteitsraad op te nemen.  
 • Het schetsontwerp was op 8 december 2020 wel naar de mobiliteitsraad gestuurd. 
 • Een agendering en bespreking van de reconstructie Oranjelaan heeft echter nooit in de mobiliteitsraad plaatsgevonden. Wij vinden dat een gemiste kans! 

 

 

Overig 

 

 • De routeplanner van de Fietsersbond geeft als adviesroute, ook na het eventueel realiseren van een 2-richtingen fietspad richting centrum, aan dat het fietsen aan de noordkant van de Oranjelaan dan veiliger is. 

 

Dit heeft alles te maken met de in-en uitritten bij het Laurentius ziekenhuis en de uitrit bij het gezondheidscentrum “Bredeweg”. 

 

Print van onze fietsrouteplanner 

 

De fietsersbond afd. Roermond hoopt een bijdrage te kunnen leveren door kennis van de omgeving te delen. 

Wij kennen de stad en de wijken en weten waar het beter kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de werkgroep Oranjelaan 

Fietsersbond afd. Roermond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

Op IBabs vonden we een besluitenlijst van BenW van 18 januari aangaande de reconstructie van de Oranjelaan. 

 BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 137KB 

 

 

 

 

1989

HISTORIE

De Oranjelaan is een verbindingweg die vanaf de jaren 50 de stad vanaf het station met Oud Maasniel verbindt.
Eind jaren 50, in 1959 werden naastgelegen plaatsen, zoals Maasniel bij Roermond gevoegd en werden op de Donderberg de eerste huizen gebouwd.
Van oorsprong was de Bredeweg namelijk de grens van Roermond in oostelijke richting.

In een verkeerskundig onderzoek werden in hoofdlijnen de nodige mogelijkheden onder de loupe genomen.

https://www.roermond.nl/sites/default/files/OntwerpnotaInspraakplanOranjelaan.pdf

oranjelaan

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=23795c0562104eb09c11e6e2f600d591

Op de tekening staat een 2-richtingen fietspad getekend aan de kant van het ziekenhuis.

raad

Als Fietsersbond gaan we het volgende doen;

We gaan kijken naar alle fietsbewegingen.
We weten waar lastige en gevaarlijke situaties zich voordoen.

We kennen de probleemstraten zoals Kerkeveldlaan, Donderbergweg en de moeilijke oversteek Lindelaan.

We gaan een plan opstellen en verwachten in gesprek te kunnen gaan met de gemeente.

We willen graag ook in de klankbordgroep meepraten.

De Fietsersbond is geen voorstander van zo’n 2-richtingen fietspad.
We zien nog teveel bijna ongelukken op de rotondes met 2-richtingen fietspaden.
Met name zijn de automobilisten niet gewend aan verkeer dat uit een andere kant komt.
Ook zijn er veel automobilisten die voorrang (buiten de bebouwde kom) geven terwijl fietsers uit de voorrang zijn gehaald.
Dat maakt het lastig….

En nu zijn wij aanbod als fietsersbond en belangen behartiger ons aan het beraden hoe we hier verder mee omgaan.

Wat vinden de bewoners van dit plan en wat vinden wij zelf.?

We vinden dat er naar de hele Oranjelaan gekeken zou moeten worden.
Bijvoorbeeld;
Waarom zijn er nog geen plannen voor de rotonde Donderbergweg en Oranjelaan?
Daar zijn afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd.

En nu zijn wij aanbod als fietsersbond en belangen behartiger ons aan het beraden hoe we hier verder mee omgaan.

Wat vinden de bewoners van dit plan en wat gaan we als alternatief voorstellen?

Reacties of vragen ontvangen we graag via;

[email protected]

Categorieën

Reinier den Uijl

Roermond