Ontwikkelingen Oranjelaan Roermond

HOOFD VERKEERS AS?

commissie ruimte

Van de gemeentelijke website;
Betreft vergadering commissie ruimte 8 december 2020.
Hier werd de commissie geïnformeerd over de plannen voor een reconstructie van de Oranjelaan.

Kaders reconstructie Oranjelaan (was agendapunt 8)
De commissie geeft aan of dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.

Bijlagen
Dossier 7268 voorblad.pdf 16KB
Raadsvoorstel – Kader Reconstructie Oranjelaan 485KB
Raadsbesluit – Kaders Reconstructie Oranjelaan 21KB
Bijlage1-1- SchetsontwerpOranjelaanIntegraleVariant 4MB
Bijlage 2 – verkeerskundigonderzoeksrapport 3MB
Bijlage 1 – schetsontwerpOranjelaanIntegralevariant op A0-formaat (digitaal ter inzage) 5MB
Besluit
Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, SP en SPR.

Enkele door de verschillende fracties gemaakte opmerkingen zijn:

LVR merkt op dat nu over de kaders wordt gesproken en informeert of het plan na inspraak en burgerparticipatie nog een keer, dus voordat de schop in de grond gaat, wordt voorgelegd aan de raad (zoals onder andere heeft plaatsgevonden bij wijkreconstructie Swalmen en het groot onderhoud Kastelenbuurt). Het betreft een prominente verkeersroute in Roermond. LVR informeert waarom de rotonde Bredeweg maar aan één zijde wordt aangepakt en waarom de oversteek bij de Lindelaan (aan de Gebroek-kant) summier wordt aangepakt.
GL benoemt een aantal positieve punten zoals de verbeterde verkeersveiligheid, de aandacht voor langzaam verkeersstromen en het extra groen.
GL informeert naar de betrokkenheid van de fietsersbond en de mobiliteitsraad, naar de ligging van de bushaltes en naar de besluitvorming over uitvoeringskrediet infiltratieriool hemelwater.
CDA is verheugd dat de reconstructie op de agenda staat, het betreft een belangrijke doorgangsweg naar binnenstad, en informeert naar de wijze waarop de stakeholders in het project worden betrokken. CDA vraagt aandacht voor een goede afstemming met de andere wegenprojecten die in uitvoering zijn. Tevens wil CDA graag in een vroeg stadium geïnformeerd worden over (mogelijke) financiële overschrijdingen.
DS informeert naar een indicatie van de kosten in het geval de infiltratie van het hemelwater alsnog op een later moment wordt aanpakt. DS spreekt haar twijfels uit over de veiligheid van het fietspad ter hoogte van Laurentiusziekenhuis en informeert of er problemen te verwachten zijn bij het bodemonderzoek. DS vraagt aandacht voor burgerparticipatie en het verwachtingsmanagement.
VVD vindt het een goed kaderstellend voorstel maar constateert dat geen krediet wordt gevraagd voor de infiltratievoorziening. VVD is van mening dat voor de realisatie van deze infiltratievoorziening ook een raadsbesluit genomen dient te worden. VVD vraagt aandacht voor de juiste woordkeuze (inspraak is iets anders dan burgerparticipatie) en voor verwachtingsmanagement.
SPR is van mening dat in het plan twee punten moeten aangepast, namelijk de ligging van de uitgang van de parkeerplaats van het ziekenhuis en de aanleg van een twee richtingen-fietspad.
SP vind het een prachtige visie waarin het langzaam verkeer veel aandacht krijgt. SP heeft echter ook zorgen, namelijk over de rotonde en de toevoer naar de rotonde. SP informeert hoe sterk de ruimte is die geboden wordt voor de participatie.

Wethouder Evers gaat in op de vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de inrit van het ziekenhuis en de locaties van de bushaltes en de gesprekken daarover met het Laurentius Ziekenhuis, de boomvakken, de afstemming met de stakeholders, het tijdig informeren bij budgetoverschrijdingen, het vooralsnog vasthouden aan twee richtingen verkeer en de werkzaamheden aan rotonde Bredeweg en oversteek Lindelaan.

Wethouder Evers gaat in op de rollen van raad en college en merkt op dat het voorliggende plan is opgesteld conform de opdracht vanuit en afspraken met de raad. Tevens deelt hij mede dat voor een goed verwachtingsmanagement eerst de kaders door raad dienen te worden vastgesteld, waarna kan worden meegedacht aan de hand van participatie.

Wethouder Evers constateert dat de commissie van mening is dat het gevraagde uitvoeringskrediet moet worden uitgebreid met het uitvoeringskrediet infiltratieriool hemelwater en zegt toe het besluit daarop aan te passen.

Wethouder Evers zegt toe na te gaan welke afspraken in het verleden zijn gemaakt tussen raad en college over de momenten waarop plannen dienen te worden voorgelegd aan de raad. Alle woordvoerende fracties zijn van mening dat het definitieve ontwerp van de voorliggende reconstructie Oranjelaan nog terug dient te komen in de raad.

De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

oranjelaan

Op de tekening staat een 2-richtingen fietspad getekend aan de kant van het ziekenhuis.
De Fietsersbond is geen voorstander van zo’n 2-richtingen fietspad.
We zien nog teveel bijna ongelukken op de rotondes met 2-richtingen fietspaden.
Met name zijn de automobilisten niet gewend aan verkeer dat uit een andere kant komt.
Ook zijn er veel automobilisten die voorrang (buiten de bebouwde kom) geven terwijl fietsers uit de voorrang zijn gehaald.
Dat maakt het lastig….

raad

En nu zijn wij aanbod als fietsersbond en belangen behartiger.

Wat vinden de bewoners van dit plan en wat vinden wij zelf.?

In het kort beschrijven we wat wij gedaan hebben.

Categorieën