Verbetering Bosstraat Swalmen?

We maakten daar in april 2021 bezwaar tegen.

Swalmen Bosstraat12

Swalmen
De Bosstraat is van oudsher een doorgaande weg waar tot voor kort veel vrachtverkeer reed.
Na de realisatie van de nieuwe wijken heeft de gemeente een paar stappen ondernomen ter verbetering van de veiligheid.
Het vrachtverkeer word nu omgeleid via de Peelveldlaan.

Op de weergave uit GoogleMaps is te zien dat er op de Bosstraat verschillende kruisingen zijn. Op het gedeelte Rijksweg Hertogdom Gelresingel (hier oranje gekleurd en 250 meter lang!!!) heeft de gemeente recentelijk fietsstroken aangebracht van 1.75 m breed. Hoewel op de Bosstraat hier als maximum snelheid 30 km geld word er nog te hard gereden blijkt uit een laatste bericht vanuit de gemeente.

Op 2 maart 2021 besluit de gemeente daarop om een hier na beschreven verkeersbesluit te nemen.

No. 13514-2021

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van voorrangsregelingen bij de te realiseren wegversmallingen op de Bosstraat in Swalmen

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

Grondslagen
• gelet op artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, is het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit 2019 is gemandateerd aan de Clustermanager van het cluster Beheer Openbare Ruimte;
• dat op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied
krachtens een verkeersbesluit.
• dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
• dat de Bosstraat in Swalmen gelegen is in de gemeente Roermond;
• dat de Bosstraat gecategoriseerd is als “Erftoegangsweg”;
• dat de Bosstraat gelegen is binnen de bebouwde kom;
• dat op de Bosstraat een twee wegversmallingen worden geplaatst omdat uit metingen komt dat er nog altijd harder wordt gereden dan de toegestane snelheid van 30 km/uur;
• dat de breedte dusdanig smal is dat het niet mogelijk is voor twee voertuigen om elkaar te passeren bij de versmallingen;
• om conflicten te voorkomen is het wenselijk om bij beide versmallingen de voorrangsregeling aan te geven;
• dat dit betekent dat bij beide versmallingen het ‘aankomende’ verkeer voorrang heeft ten opzichte van het ‘tegemoetkomende’ verkeer;
• dat door het instellen van een voorrangsregeling een herkenbare inrichting ontstaat hetgeen bijdraagt aan de verkeersveiligheid ter plaatse van deze wegversmallingen;
• dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:
• het beschermen van weggebruikers en passagiers;
• het verzekeren van de veiligheid op de weg;
• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
Adviezen
• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie is gepleegd en dat zij een positief advies heeft afgegeven;
Besluiten
1. Het instellen van een tweetal voorrangsregelingen bij de te realiseren wegversmallingen op de Bosstraat in Swalmen;

Nr. 9817 STAATSCOURANT 2 maart 2021
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
1 Staatscourant 2021 nr. 9817 2 maart 2021
2. Dit kenbaar te maken door plaatsing van verkeerstekens op borden volgens model F05 en F06
van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op beide wegversmallingen
(zie bijgevoegde situatieschets voor de exacte locatie van het gebied);
3. Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen middels publicatie in de Staatscourant.

Bijlagen:
• Situatietekening

Roermond, 2 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Roermond,
Namens dezen,
Clustermanager Beheer Openbare Ruimte
A.C.I. (Anne-marie) Verberkt

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:
de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;
cluster Leefbaarheid en Veiligheid;
cluster Beheer Openbare Ruimte, wijkopzichter;
cluster Beheer Openbare Ruimte.

Nota van aanvulling.
Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.
Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Situatie Bosstraat waar de sluisjes geplaats worden

exb-2021-10950

Omdat we als Fietsersbond denken dat deze maatregel voor fietsers een nadelig effect heeft hebben we bezwaar aangetekend op dit besluit.
Het bezwaar is in behandeling genomen.

We weten uit ervaring namelijk dat fietsers bij zulke situaties weggedrukt worden omdat de rijloper te smal word.
Bij tegemoet komend verkeer zal een automobilist op het gedeelte van de weg komen wat voor fietsers bedoeld is.
De FIETSER als zwakste schakel zal moeten uitwijken of zelfs moeten stoppen om een ongeluk te voorkomen.

In Roermond kennen we op verschillende plaatsen deze situatie waar wanneer het niet druk is er toch hard gereden wordt.

Categorieën