Pagina is recent bijgewerkt.

Zienswijze reconstructie Oranjelaan

Moet een veilige overzichtelijk fietsroute blijven!

oranjelaan

Als fietsersbond Roermond hebben we voor de reconstructie Oranjelaan 2021, uitvoering is uitgesteld tot begin 2023, een zienswijze ingediend.

De voorgestelde reconstructie heeft voor fietsers meer nadelige gevolgen dan positieve effecten.

Met name het verkeersonderzoek Jens dat in opdracht van de gemeente gemaakt is wel heel duidelijk!

En de conclusies die de gemeente hier uit trekt verbazen ons ten zeerste!

Bij het doorlezen van dit rapport kwamen we wel heel vreemde stellingen tegen…..

 

Verkeersrapport bladzijde 14
In de huidige situatie heeft het enkelzijdige fietspad een breedte van 2,00 m en het fietspad voor tweerichtingsverkeer t.h.v. de Lindelaan een breedte van 3,15 m. Bij een breedte van 3,00 m kunnen drie fietsers elkaar passeren, bij 3,50 tot 4,00 m vier fietsers. Om comfortabel te kunnen fietsen tijdens drukke uren is in dit geval een minimale breedte van 3,50 m benodigd waarbij 4,00 m gewenst is.
De keuze tussen een fietspad van 3,50 m en 4,00 m is afhankelijk van de beschikbare ruimte voor het wegprofiel.
Het wegprofiel is dus belangrijker dan de doorstroming van FIETSERS, concludeert de gemeente.

De fietspadbreedte is ook van invloed op overstekende voetgangers(????) en het gemotoriseerd verkeer bij de aansluitende wegen.????

Deze bevindingen gecombineerd met de uitgangspunten uit de GVVP, waarbij lopen en fietsen het speerpunt is, dient het uitgangspunt voor de herinrichting van de Oranjelaan een fietspad in twee richtingen van 4,00 m te zijn met, daar waar nodig, een versmalling tot minimaal 3,50 m.

Mocht er een combinatie worden toegepast van meerdere fietspaden aan beide zijden van de weg zullen de intensiteiten, en dus de benodigde fietspadbreedtes lager zijn. Bij een fietspad in twee richtingen aan beide zijden van de weg zijn fietspadbreedtes van 3,50 m ruim voldoende.

Bij de combinatie van een eenrichtingsfietspad en een fietspad in twee richtingen worden fietspadbreedtes van respectievelijk 2,50 m en 3,50 m aangeraden. Mochten de aanbevolen breedtes ruimtelijk niet inpasbaar zijn is het ook mogelijk om fietspaden van 2,00 m en 3,00 m te realiseren.

Verkeersrapport bladzijde 14

Het eventuele 2-richtingen fietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan moet minimaal 4 m breed worden wil het de fietsintensiteit goed kunnen afwikkelen.
Het noordelijke fietspad moet minimaal 2,5 m breed worden………………

En de verwachte problemen bij de Maria Theresialaan moesten nog apart bekeken worden….

De huidige fietsen worden steeds breder en we zijn met meer E-bikes onderweg.

Hier onder een kaartje van de Oranjelaan in 1989.

1989

Aan beide zijden van de Oranjelaan lagen toen vrijliggende fietspaden.

Helaas verdwenen die bij de inrichting van industrieterrein “de Wijher” en later ook bij de aanleg van de huis-en tuinboulevard op de Sint Wirosingel en de A73
bijna 3 kilometer aan vrijliggende fietspaden.

 

Wij hebben de volgende zienswijze ingediend.

inspraakreactie oranjelaan.pdf

 

Roermond, 4 februari 2022 

 

Ter attentie van Burgemeester en wethouders 

Markt 1 ROERMOND 

Kopie; via de griffie naar de raadsleden en commissie. 

Betreft; Het BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 

(een link hier naar toe staat hieronder).

 

 

Geacht college, 

Op IBabs vonden we een besluitenlijst van BenW van 18 januari aangaande de reconstructie van de Oranjelaan. 

 BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 137KB 

 

Het BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf dat op 18 januari  jongstleden gepubliceerd is roept bij ons nog veel vragen op, die we hier willen toelichten:  

Natuurlijk zijn we als FIETSERSBOND ROERMOND blij dat de Oranjelaan haar jaren 70 uiterlijk verliest en een betere uitstraling krijgt maar; 

Over de voorgestelde fietsstructuur (fiets-as) zetten we graag de volgende opmerkingen. 

 

Twee richtingen fietspad 

 • Wij vinden in het BW voorstel onze argumenten die wij aangedragen hebben in de inspraakprocedure niet terug waarom wij als Fietsersbond tegen een 2-richtingen- fietspad op de rotonde Bredeweg zijn en ook tegen het doortrekken zijn van het 2-richtingen fietspad op de Oranjelaan vanaf de Lindelaan. Zowel de rotonde op de Bredeweg als de uitritten van de parkeerplaatsen van het Laurentius ziekenhuis en het gezondheidscentrum “Bredeweg” leveren gevaarlijke situaties op. 

Temeer omdat daar overdag tijdens de openingstijden veel in-en uitrijdend verkeer is. 

 • Daarbij wordt er weer een rotonde ingericht met een 2-richtingen fietspad wat onoverzichtelijk is voor automobilisten omdat zij de fietsers en snorfietsen niet zien aankomen. 
 • Ook een situatie waarbij snorfietsen met “hoge” snelheid op het 2-richtingen fietspad naar beneden (het hoogte verschil ten opzichte van het Laurentiusplein is aanzienlijk) rijden richting kruispunt Maria Theresialaan is onwenselijk omdat op het fietspad in de richting van de tunnel nabij de Maria Theresialaan dan mogelijk ook veel fietsers bij de VRI staan te wachten. 
 • Bij alle kruisingen van Mgr. Driessenstraat en Laurentiusplein zal dat ook gevaarlijke situaties opleveren. 

Omdat hier geen regeling is met VRI’s zoals op de singelring.  

 

BREEDTE van het fietspad 

 • Ons advies blijft om gemotiveerde redenen als eerder beschreven zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde een fietspad van 2.50 m aan te leggen. Dit mede omdat in de CROW richtlijnen voor de huidige intensiteit een fietspad van 2.50 m als minimaal bestempeld wordt. 
 • Fietsen in 1 richting is veel gemakkelijker omdat er geen tegenliggers zijn.
 • Inhalen op een 2-richtingen fietspad met verschillende snelheden (snorfietsen met brede spiegels) wordt dan niet gemakkelijker. Terwijl we juist fietsen willen aanmoedigen. 
 • Een 2-richtingen fietspad van 3,5 meter is niet aan te bevelen volgens onderstaande motivatie. 

Bijvoorbeeld;  

Wanneer er een keuze mogelijk is tussen een 5 meter breed tweerichtingenfietspad of twee 1 richting fietspaden van elk 2.50 m, dan blijkt de veilige intensiteit van de twee 1 richting fietspaden groter te zijn 

 

 

 

 

 

KRUISPUNT met de Maria Theresialaan 

 • Een samenloop van fietsers en voetgangers bij het kruispunt Maria Theresialaan moet volgens ons voorkomen worden. In het ontwerp van de vergroening Maria Theresialaan bij het waterschapsgebouw was deze inrichting al meegenomen en toen al hebben we onze bezwaren tegen een 2-richtingenfietspad bij dit kruispunt kenbaar gemaakt. 
 • Fietsers moeten niet de gelegenheid krijgen om de verkeerde buis van de tunnel te nemen. 

NIEKEE 

 • Wij hebben voorgesteld om al bij Niekée een oversteek voor fietsers te maken zodat het fietsverkeer zowel op de Lindelaan als op de Bredeweg aan de goede kant van de weg (rotonde) fietst. 
 • In het gespreksverslag van 6 september 2021 staat dat de fietsersbond het  idee van een fiets- en voetgangers oversteek bij Niekée , Kasteel Osenstraat, aangereikt heeft bij de gemeente.  
 • Onze vraag is dan ook waarom dit niet onderzocht is of waarom wij daar geen terugkoppeling van hebben ontvangen. 

 

UITRITTEN bij Laurentius ziekenhuis en gezondheidscentrum “Bredeweg”. 

 • Er wordt volgens ons in het inspraakontwerp te weinig rekening gehouden met de uitritten van zowel het gezondheidscentrum ‘Bredeweg” als ook met de uitritten van het Laurentius ziekenhuis. 
 • We lezen dat er nog veel bedenkingen zijn en dat deze allemaal opgelost worden door betere bebording en ook rammelstroken op rotondes. 
 • Zelfs wanneer het op het kruispunt Maria Theresialaan volgens het huidige ontwerp drukker wordt, worden nog nadere afwegingen overwogen. (Bijvoorbeeld om dan ook het geplande 2-richtingen fietspad tot aan de stationstunnel door te trekken……). 
 • Donderdag 27 mei 2021 publiceerde verkeerskunde.nl het volgende. 

50km/u zal in de toekomst bestaansrecht blijven houden. De verkeerskundige, die niet aan de GOW 30  als toekomst voor grijze wegen wil geloven, om welke reden ook,  moet onverwijld doen wat die al heel veel eerder had moeten doen: de grijze weg veilig 50 maken. Dat betekent kiezen voor vrij liggende fietspaden. En eigenlijk ook wel de aanliggende adressen en parkeerplaatsen ontsluiten via een erftoegangsweg of fietsstraat. Doorgaan met grijs is in elk geval geen optie. Maak het veilig 50- of maak 50 niet.  

 

VOETGANGERS 

 • Volgens ons wordt er te weinig rekening gehouden met de grote aantallen voetgangers welke ’s morgens vanaf het station richting Donderberg lopen en ’s avonds terug gaan richting station. Ze lopen helaas ook vaak over het fietspad, hetgeen aanleiding geeft tot hinder en gevaarlijke situaties. 
 • Ook de scholieren van en naar station zouden al eerder aan de noordkant van de Oranjelaan moeten lopen. 
 • Aan de noordkant van de Oranjelaan zijn er tenslotte minder uitritten en zijwegen. 

 

INRICHTING kruispunt Lindelaan 

 • Zoals in een bespreekverslag werd gemeld zou er ( bij het doortrekken van het 2-richtingen fietspad)  nabij de Lindelaan minder oversteken plaats gaan vinden.  

Deze voorgestelde aanpassing in structuur is de meest ideale oplossing waarbij nog een aantal aanvullende maatregelen ter verbetering van de veiligheid worden getroffen:  

Oversteek nabij Lindelaan a. Er zullen minder oversteken plaatsvinden. b. Attentie verhogende maatregelen worden getroffen in de vorm van extra verkeersborden. 

 

 • Extra bebording maakt het volgens ons nog niet veilig! 
 • Door het realiseren van een oversteekpunt bij Niekée, voor fietsers en voetgangers,  biedt dat meerdere voordelen. Een veilige oversteek waar verkeer goed overzicht heeft.  
 • Met onze leden die een gespreksgroep Oranjelaan vormden hebben we verschillende keren het project Oranjelaan besproken en zijn ter plaatse aanwezig geweest en hebben nu al gezien dat fietsers en voetgangers over het hoofd worden gezien. 
 • Er zijn namelijk veel automobilisten die vanaf het gezondheidscentrum “Bredeweg” terug draaien richting de Bredeweg. En dat levert gevaarlijke situaties op doordat fietsers, voorgangers en gemobiliseerd verkeer zich hier kan mengen. 
 • Een mini-rotonde kan hier misschien een oplossing zijn. 

ROTONDE Bredeweg 

 

 • Als Fietsersbond vinden we dat, binnen een bebouwde kom, op rotondes géén 2-richtingen fietspad aanwezig moet zijn. 
 • In het verkeersveiligheidsplan staat dat dit ook voor automobilisten verwarrend is. 
 • Waarom creëert  de gemeente hier dan een nieuwe onveilige situatie? 
 • Als fietsersbond hebben we afgelopen jaren in gesprekken aandacht voor veilige inrichtingen gevraagd. 

Meer bebording maakt het niet duidelijker.  

Overig 

 • De routeplanner van de Fietsersbond geeft als adviesroute, ook na het eventueel realiseren van een 2-richtingen fietspad richting centrum, aan dat het fietsen aan de noordkant van de Oranjelaan dan veiliger is. 

 

Dit heeft alles te maken met de in-en uitritten bij het Laurentius ziekenhuis en de uitrit bij het gezondheidscentrum “Bredeweg”. 

Print van onze fietsrouteplanner 

De fietsersbond afd. Roermond hoopt een bijdrage te kunnen leveren door kennis van de omgeving te delen. 

Wij kennen de stad en de wijken en weten waar het beter kan. 

Namens de werkgroep Oranjelaan 

Fietsersbond afd. Roermond 

Nagekomen is een ontwerp van de rotonde Donderbergweg en Oranjelaan.

 

Hier is vaker gevraagd om het noordelijke fietspad dichter bij de rijbanen (rotonde) te leggen omdat een veelvoud van anders ingerichte rotondes met een 2-richtingen fietspad verwarrend blijkt te zijn.

rotonde donderbergweg

Wij zijn van mening dat fietsers en fietsters de voorgestelde bochtstralen in dit ontwerp NIET kunnen fietsen en hebben een ander voorbeeld naar de gemeente gestuurd en wel.

kerkeveldlaan donderbergweg

Het fietspad aan de Noordzijde eerder richting rotonde geleiden lijkt ons een betere oplossing.

Geacht college, 

Op IBabs vonden we een besluitenlijst van BenW van 18 januari aangaande de reconstructie van de Oranjelaan. 

 BW voorstel – inspraak reconstructie Oranjelaan.pdf 137KB 

 

 

 

 

1989

HISTORIE

De Oranjelaan is een verbindingsweg die vanaf de jaren 50 de stad vanaf het station met Oud Maasniel verbindt.
Eind jaren 50, in 1959 werden naastgelegen plaatsen, zoals Maasniel bij Roermond gevoegd en werden op de Donderberg de eerste huizen gebouwd.
Van oorsprong was de Bredeweg namelijk de grens van Roermond in Oostelijke richting.

In een verkeerskundig onderzoek werden in hoofdlijnen de nodige mogelijkheden onder de loep genomen.

 

oranjelaan

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=23795c0562104eb09c11e6e2f600d591

Op de tekening staat een 2-richtingen fietspad getekend aan de kant van het ziekenhuis.

raad

Als Fietsersbond gaan we het volgende doen;

We gaan kijken naar alle fietsbewegingen.
We weten waar lastige en gevaarlijke situaties zich voordoen.

We kennen de probleemstraten zoals Kerkeveldlaan, Donderbergweg en de moeilijke oversteek Lindelaan.

We gaan een plan opstellen en verwachten in gesprek te kunnen gaan met de gemeente.

We willen graag ook in de klankbordgroep meepraten.

De Fietsersbond is geen voorstander van zo’n 2-richtingen fietspad.

We zien nog teveel bijna ongelukken op de rotondes met 2-richtingen fietspaden.
Met name zijn de automobilisten niet gewend aan verkeer dat uit een andere kant komt.

Ook zijn er veel automobilisten die voorrang (buiten de bebouwde kom) geven terwijl fietsers uit de voorrang zijn gehaald.
Dat maakt het lastig….

 

We vinden dat er naar de hele Oranjelaan gekeken zou moeten worden.
Bijvoorbeeld;

Te beginnen op het Stationsplein waar de loop- en fietsroutes niet duidelijk zijn.

Waarom zijn er nog geen plannen voor de rotonde Donderbergweg en Oranjelaan?
Daar zijn afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd.

En nu zijn wij aanbod als fietsersbond en belangen behartiger ons aan het beraden hoe we hier verder mee omgaan.

Wat vinden de bewoners van dit plan en wat gaan we als alternatief voorstellen?

Reacties of vragen ontvangen we graag via;

[email protected]

Categorieën