Zienswijze met betrekking tot het Verkeer- en parkeeradvies

Voor PDF van deze zienswijze zie de link geheel onderaan.

Geacht College van BenW,

We zijn blij te zien dat op verzoek van de inwoners van Thorn de termijn verlengd is. Mogelijk dat de in deze zienswijze naar voren gebrachte punten dan ook meegenomen kunnen worden in de verdere plannen.
Deze zienswijze met betrekking tot het Verkeer- en parkeeradvies wordt ingediend namens:
Fietsersbond Midden-Limburg (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Leudal, Roermond, Weert)
Als vertegenwoordiger voor de gemeente Maasgouw in deze:
Peter van Troost
Gildelaan 59
6101 Echt

Datum: 6-12-2022
Reden van indiening is gelegen in het feit dat de Fietsersbond als landelijke organisatie met lokale afdelingen zich sterk maakt voor de belangen van fietsers als volwaardige verkeersdeelnemers in het dagelijkse verkeer (woon-werk, recreatief, etc.). D.w.z. veilige, comfortabele en liefst fijnmazige verbindingen voor deze gezonde en duurzame manier van verplaatsen en bezoeken van locaties.
In het onderhavige advies is de fiets een van de besproken modaliteiten, vandaar bij deze onze inbreng.

Inleiding
Wie op een mooie dag Thorn bezoekt ziet dat in de Hoofdstraat op de vele terrassen niet alleen automobilisten zitten gelet op het grote aantal fietsen dat tegen de kerkmuur geparkeerd staat. Deze fietsende bezoekers hebben dan de historische bestrating getrotseerd en zijn in veel gevallen met de fiets aan de hand op hun terrasbestemming aangekomen. Fietsend van de historische kern van Thorn genieten is vrijwel onmogelijk. Dit is geen pleidooi om de historisch bestrating aan de kant te gooien. Maar laveren over de keitjes tussen voetgangers (uitgestapte automobilisten) en het autoverkeer dat hier geen hinder van ondervindt nodigt niet uit om op de fiets de kern te bezoeken. Met kinderzitjes wordt het voor de “inzittenden” al snel bijzonder onaangenaam (gelieve ijsjes voor het opstappen te consumeren). Gezien de beperkte aanpassingen d.m.v. hardstenen plavuizen bij sommige accommodaties is het voor rollator gebruikers blijkbaar ook niet makkelijk mogelijk om in de historische kern te verkeren. Thorn landelijk en internationaal bekend als het Witte Stadje gaat op hoogtijdagen mogelijk een beetje aan zijn succes ten onder door het gemotoriseerd verkeer dat het aantrekt. Het ontstaan van het stratenpatroon stamt immers uit een heel andere tijd.
Nieuwe ontwikkelingen als hotel en chalets/camping dragen bij aan extra gemotoriseerd verkeer, zeer zeker bij aankomst en vertrek. Eenmaal aanwezig zullen ze mogelijk bij uitnodigende voorzieningen meer van de fiets gebruik maken om Thorn en de (Maas-)omgeving te bezoeken. Wat de boventoon voert in het advies is de afwikkeling van het rijdend autoverkeer en stilstaand waar het ondergebracht moet worden. Dit is ook met geschatte en historische cijfers onderbouwd. Het gewicht van de bezoekende fietsers zie ik echter nergens in de analyses terug. Niet gemeten in deze is niet geweten. Wat wel opvalt is dat op sommige kritische plaatsen grote overschrijdingen van de max. snelheid gemeten worden. Geen uitnodiging om hier te gaan fietsen met kinderen tijdens de vakantie.

Wat we als fietsersbond missen in het advies is een aanpak die bezoekers stimuleert om met de fiets te komen. De verkeersveiligheid van fietsers is niet eens in de “3 Inventarisatie van maatregelen” opgenomen. Ook bewoners van Thorn zijn gebaat bij goede en veilige fietsvoorzieningen in het centrum maar ook op de ont-/aansluitende wegen (o.a. Casino/Wal en Waterstraat). In het volgende deel willen we een aantal voorstellen doen en commentaar geven op de geadviseerde voorstellen.

Zaken die niet aan de orde komen in het advies.

– 1. Parkeren voor fietsen
In Thorn is geen mogelijkheid om (de vaak dure) (e-)fietsen van bezoekers op een veilige en niet hinderlijke manier te parkeren.

Voorstel
a. Voor minder drukke tijden op plaatsen, liefst redelijk in het oog van fietsers, voorzieningen treffen waar fietsers hun fiets goed kunnen plaatsen en verankeren aan de voorziening.
In de Hoofdstraat zou bij het afsluiten voor autoverkeer ruimte komen voor uitbreiding van terrassen en het formaliseren van de bestaande stallingscultuur (de muur).
b. Indien het druk is, op meer geschikte locaties (ruimte) op enige, niet te grote afstand, van het doel 1 of 2 bewaakte locaties creëren voor meer fietsen die via camera’s (continu) en/of via sociale werkverschaffing (piekdagen) bewaakt worden. Mogelijk dat Thorn bereikbaar hierbij een rol kan spelen. Minimaal 10 fietsen passen op de plaats van een auto. De keuze is aan de inrichters.

– 2. Veiligheid fietsers op gebied ontsluitings-/erftoegangswegen/ routes.
In het advies wordt alleen aangegeven dat op b.v. de Wal/Casino een potentieel probleem bestaat voor de capaciteit door versmallingen en geparkeerde auto’s. In het gevecht dat hier ontstaat, om wie het eerst is, worden fietsers gesneden. Dit is zeer bedreigend voor ouders met kinderen en de wat meer bejaarde fietsers. De wat assertievere (groepen) snelle tourfietsers die na gestuiter over zeer slechte fietspaden langs de Ittervoorderweg van deze route gebruik maken dwingen, soms tot irritatie toe, hun positie als verkeersdeelnemer ook bij versmallingen wel af. Dit levert evengoed veiligheidsrisico’s op voor de betrokken fietsers. Kierende tegels vormen echter voor alle fietsers een veiligheidsrisico. Zorgvuldige aanleg en onderhoud van fietsvoorzieningen is een eerste vereiste voor veilig gebruik.

Voorstel
Zorg voor voldoende remmende maatregelen op routes waar gemotoriseerd verkeer en fietsers samengaan. Echter zonder dat fietsers bij wegversmallingen door zich opstellende auto’s
afgesneden worden. Dit is het paard achter de wagen spannen. Indien nodig vergt dit andere constructies dan tot nu toe gebruikelijk. Sinusverkeersdrempels voor 50 of 30 km zorgen voor een normaal verkeersverloop. In het advies wordt alleen het vermeende conflict tussen voetgangers en fietsers aangehaald waar wandel en fietsroutes elkaar overlappen. Vergeten wordt hierbij dat deze wegen ook gebruikt mogen worden door auto’s. Van de overlap tussen wandelroute en autoverkeer en mogelijke risico’s wordt geen melding gemaakt.

Als anticiperende en gedisciplineerde fietser kan ik uit eigen ervaring constateren dat bij het samengaan van echte wandelaars en fietsers als verkeersdeelnemers over het algemeen geen conflicten ontstaan. Uitgestapte automobilisten en passagiers die als voetganger aan het verkeer gaan deelnemen willen wel eens vergeten dat er ook nog andere stille medeweggebruikers zijn. Het onverwachte gedrag over de weg van deze voetgangers levert zowel voor deze voetgangers, maar zeker ook voor de fietsers veiligheidsrisico’s op. De Waterstraat is hier een goed voorbeeld van.

Op de Missing Link als conflictgebied tussen voetganger en fietsers kom ik later terug.

Voorstel
Waar mogelijk in de kern eenrichting verkeer voor auto’s instellen en de vrijkomende ruimte gebruiken voor terrassen, voetgangers en fietssuggestiestroken voor de tegengestelde rijrichting.
Nb. voor de tegengestelde rijrichting eventueel aangepaste vlakke kinderkopstraatstenen toepassen, zoals recent in de binnenstad van Maaseik. Meteen toegankelijk voor rollator!!!.
Hoge trottoirs waar nodig verwijderen/verlagen om de volledige ruimte te kunnen gebruiken.
Voetgangers voorrang, fietsen toegestaan, auto’s alleen bestemmingsverkeer.
Voor het overige via markering en/of inrichting van wegdek alle weggebruikers stimuleren om min of meer eigen banen te volgen. Een lichte verbetering van het wegdek is vaak al genoeg om fietsers tot een bepaalde baan te verleiden, zonder dit verplicht te stellen.
Auto’s zijn toegestaan, zoals rond het Bastion, maar dienen zich aan te passen, zeker qua snelheid, aan het overig verkeer (max. 30 km). Bebording dient het gewenste gedrag te stimuleren.
Fietsvoorzieningen zo inrichten dat fietsers (indien nodig met aangepaste snelheid) kunnen blijven fietsen; denk aan schuine oversteken en radii ook in fietsvoorzieningen (min. 2 m.), maar ook aan (het voorkomen van!) wegversmallingen. Eenzijdige ongelukken ontstaan meer en meer doordat efietsers met (soms top-)zware fietsen de controle verliezen bij afgedwongen “bijzondere
verrichtingen” bij veel bestaande fietsvoorzieningen en ook voor andere fietsers onverwacht gedrag vertonen met alle risico’s. Niet alleen de veel/altijd genoemde hoge snelheid speelt hierbij een rol!

Zaken die aan de orde komen in het advies.

-1. Missing link voor fietsers
Thorn is door zijn ligging ideaal en ook haast niet te vermijden als men op de fiets vanuit de regio een rondje Maas wil doen (recreatief of tourfiets). Wil men hierbij Thorn centrum niet bezoeken of vermijden om begrijpelijke redenen dan is de verbinding langs de zuidkant Onder de Bomen het logisch alternatief indien men van de aantrekkelijke verbinding Panheeldersteeg, Weijersweg, Grootheggelaan, Waterstraat, Missing Link, Kessenicherweg gebruik wil maken. In het (iets verdere) verleden was het pad langs de Itterbeek (Onder de Bomen) ook voor fietsers toegankelijk. Gezien de toename van het fietsverkeer en zeker van groepen snelle tourfietsers, is het begrijpelijk dat hierdoor niet alleen een gevoel van onveiligheid ontstaat maar een reëel risico op botsingen tussen deze categorieën. De bestaande situatie vraagt om handhaving, waarvan ook bewoners van Thorn (uit persoonlijke info) het slachtoffer worden, ook in de meest voorkomende situaties buiten het seizoen als er van overlast geen of nauwelijks sprake is. Nog even buiten beschouwing gelaten het gedeeltelijk gebruik van deze route en voortzetting via de parkeerplaats en de Notenbeemd, zie route in rood hieronder.

Het voorstel in het advies gaat uit van het bestaande pad langs het beekje om dit om te vormen tot fietspad. Het nieuwe voetpad zou dan langs de bebouwing gelegd worden. Wij willen een
alternatieve oplossing voorstellen.

Voorstel
Het voorstel van de Fietsersbond houdt in deze twee nieuwe voorzieningen om te draaien.
De volgende overwegingen zijn hierbij aan te voeren:
– De bestaande passage Onder de Bomen langs het water heeft met name voor wandelaars een meerwaarde. Zij kunnen hier in alle rust en bewust van de aantrekkelijke aankleding
van de waterkant direct naast hun genieten. Voor fietsers is dat op dit relatief korte stuk een leuke bijkomstigheid, maar de aandacht zal meer uitgaan naar de weg en de andere
weggebruikers. Een redelijk vlak wegdek zonder plassen en kantbeschadigingen zou al tegemoet komen aan de eisen van voetgangers. Een kleine ingreep op de huidige voorzieningen dus.
– Bewoners van het verzorgingstehuis die het centrum van Thorn willen bezoeken moeten de nieuwe fietsvoorziening in elke variant kruisen.
Op dit punt is het zaak de voorrang voor voetgangers duidelijk te maken en tot op zekere hoogte af te dwingen.
B.v. Een zebra voor de voetgangers en in het fietspad tijdig een strook maaskeitjes van een meter breed maken. Dit zal de prioriteiten mogelijk voldoende duidelijk maken en
stimuleren tot het matigen van de snelheid waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt.
– Het nieuw aan te leggen fietspad kan al gedeeltelijk gebruik maken van de toegangswegen tot de bestaande parkeerplaatsen . Voor het resterende deel kan via een gedeeltelijke verwijdering van de weinig interessante struikbegroeiing de noodzakelijke verbinding gemaakt worden. Met inachtneming van de maatregelen bij de uitgang van het verzorgingstehuis en indien nodig/wenselijk een keitjesstrook voor het oprijden van het pleintje rond de beeldengroep als het fietspad achter de parkeerplaats aangelegd wordt.
Deze verbinding hoeft/moet geen snelfietsroute zijn maar een veilige en redelijk comfortabele fietsvoorziening die mensen uitnodigt en stimuleert om zowel als de omgeving te bezoeken.
– Het zorgcentrum zal hierbij in elke variant wat grond ter beschikking moeten stellen. In onze variant krijgen de bewoners er een hoogwaardig wandelpad voor terug. Dit kan mogelijk qua aankleding uitgebreid worden (bankjes, bloemen, etc.) zonder het rustieke karakter aan te tasten. Soberheid geeft soms meer blijk van goede smaak dan overdaad/-kill.
– Bezwaren van conflicten met parkerende auto’s zijn beperkt (lang parkeren van werknemers of bezoekers zorgcentrum) of kunnen door meer gebruik te maken van het aanliggend groen voor een groot deel ondervangen worden. Hiervoor is op de tekentafel een oplossing te bedenken mocht dit als bezwaar gezien worden.
Mogelijk dat de bewoners nabij de parkeerplaats aan de Noorderbeemd wat reuring van langsrijdend fietsverkeer kunnen waarderen, persoonlijk groet ik hier en krijg dezelfde reactie terug. Hoe lawaaierige brommers/scooters te ondervangen blijft altijd een probleem.

Parkeerplaatsen verbinden voor nieuw fietspad
Gedeeltelijk illegale route, indien fietsend, over voetpad

-2. Parkeerproblematiek voor auto’s
In het advies wordt het sluiten van de parkeerplaats aan de Waterstraat aan de orde gesteld.
Argumenten hiervoor zijn het terugdringen van het verkeer door het centrum en de Groot Heggelaan. Het instellen van eenrichting verkeer of afsluiten richting het centrum zou dit voor het
centrum oplossen. Het ontlasten van de Groot Heggelaan is hiermee niet gerealiseerd, hier had (kan misschien nog) wel iets aan gedaan kunnen worden bij de reconstructie rond de Itterbeek,
namelijk een directe aansluiting ten zuiden van de Witbeek. Hiermee is niet de belasting door de autostroom naar de bestaande parkeerplaats van de Groote Hegge (het zgn. zoekgebied)
weggenomen. Door de beoogde (nieuwe) omleidingsroute via Panheel en Wessem wordt de Groot Heggelaan in de bestaande situatie niet ontlast en de vraag is in hoeverre (net als fietsers)
automobilisten zich zover laten omleiden. We zijn allemaal mensen. Om autorijdende bezoekers komend van A2 noord en N275 te faciliteren is een geschikte parkeerplaats aan de westkant gewenst, ook om de druk aan de oostkant te verminderen. Denk hierbij dan meteen aan geschikte loop- en fietsverbindingen met het centrum!!
Parkeren op de Meern (goed te ontsluiten) ligt wel op behoorlijke afstand van het centrum en is zeker voor minder valide bezoekers (wat is de gemiddelde leeftijd van bezoekers aan Kerk en
Centrum?) niet aantrekkelijk. Mogelijk, indien men dit wil gaan ontwikkelen, is een pendeldienst in het hoogseizoen dan een uitkomst en overdekte beveiligde oplaadpunten
voor e-fietsen en/of gratis parkeren als extraatje. Met zonnepanelen op het dak en accu geeft dit een extra groene touch. Voor een groener aanzien in het algemeen is een parkeerplaats, zeker voor langer parkeren, gebaat bij schaduwvormende bomen. Met een semi open verharding i.v.m. directe drainage naar de bodem als sluitstuk.
Ons advies is de parkeerplaats aan de Waterstraat te handhaven voor kort parkeren, minder validen en vergunning houders onder de inwonenden van Thorn. Ook hier kan de aankleding een groene facelift gebruiken. Op dit moment oogt het buiten het seizoen meer als verlaten fabrieksterrein en/of een camperstop naast de autoweg. Ook hier een veilige overdekte fietsstalling creëren om de vergunninghouders, waarvan hier de (extra) auto’s staan, te faciliteren. Onduidelijk is wat de toekomst van deze parkeerplaats is als hij opgeheven wordt.
Een ander lucratief autoverkeer aantrekkend object??? Indien ja, voor wie.

Afsluiting
Nogmaals we zijn allemaal weggebruikers en verkeersdeelnemers. Een veilig samengaan begint bij een veilig ontwerp van de soms beperkte verkeersruimte. Hierbij moeten soms keuzes gemaakt
worden. Fietsers maken op een gezonde, efficiënte en voor overig verkeersdeelnemers op een relatief veilige manier gebruik van deze ruimte. Geef het gepropageerde beleid niet alleen handen en voeten maar ook fietswielen!!!

We zijn natuurlijk graag bereid om in overleg te treden, zaken toe te lichten of mee te denken.

Met vriendelijke groet,
Peter van Troost
Namens de Fietsersbond Midden Limburg

Categorieën

Peter van Troost

Echt-Susteren