NIEUWSBRIEF voorjaar 2022

Geel Spatbord bike-3448927_1920

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het lijkt nog ver weg, maar de raadsfracties zullen eerdaags beginnen aan het schrijven… Lees meer

Graag vertellen we in deze nieuwsbrief wat er afgelopen maanden zoal is gebeurd en nodigen we jullie ook uit voor een gezamenlijke kennismakingsfietstocht op zaterdag 18 juni.
Op vrijdag 3 juni is het Wereld Fietsdag van de Verenigde Naties. Deze dag valt dit jaar op een vrijdag en daarom hebben we voor het eerst sinds lange tijd nu gekozen voor een gezellige en informatieve fietsroute langs de IJzeren Rijn op zaterdag 18 juni zodat iedereen kan meefietsen.
We willen om 10.00 u vertrekken vanaf de Moutfabriek op de Spoorlaan Zuid. Het is de bedoeling om het mogelijke tracé van een nieuw te ontwikkelen fietspad vanaf het station Roermond via Dahlheim tot aan Wegberg (plus minus 25 km) zoveel mogelijk te benaderen.

Image (2)

In Wegberg maken we een pauze en gaan via de Swalm terug naar Roermond.
Zorgt u zelf voor een lunch pakket? We nemen een fietspomp mee!

We zijn uiterlijk om 17.00 u weer terug in Roermond.
Graag vooraf opgeven via de mail naar: [email protected].
U ontvangt dan de laatste informatie. We hopen veel leden en fietsliefhebbers te begroeten.
Op de webpagina fietsen-naar-wegberg gaan we alle informatie zetten.

MEDEDELINGEN BESTUUR;
Momenten zijn er 3 vrijwilligers actief (Nelleke Verschoor, Peter van Troost en Reinier den Uijl) in Weert, Echt-Susteren en Roermond die bestuurstaken waarnemen.
We zoeken in alle plaatsen in Midden-Limburg vrijwilligers die de afdeling een warm hart toedragen en op de een of andere wijze actief willen worden.

Roermond;
In Roermond lopen verschillende projecten van de gemeente zoals;
Rioleringswerkzaamheden en herinrichting Kapellerlaan 2021-2022 en de reconstructie en vergroening en rioleringswerkzaamheden Oranjelaan is voorzien voor 2023.

Tijdens de inspraakrondes van de Kapellerlaan hebben we uitgebreide schriftelijke opmerkingen en voorstellen ingediend. Helaas moeten we constateren dat de gemeente hier weinig mee gedaan heeft en dat er nieuwe gevaarlijke situaties ontstaan zijn zoals de uitbuiging bij de Maria Teuwenstraat (geen uitzicht op aankomend verkeer).

Als Fietsersbond waren we in 2019 al betrokken bij de reconstructie Heinsbergerweg en aansluiting “bocht” richting Kitskensdal waarvoor we een voorstel deden om de bocht fietsvriendelijker in te richten. En tevens hebben we toen gevraagd om een trottoir langs de rijbaan aan te leggen. Dat kon doordat de bushaltes verplaatst werden naar het fietsluwe gedeelte bij de Javastraat.
In Roermond werd het fietspad langs de Wirosingel geasfalteerd en werd bij de school het Mozaïek een stukje “ZANGFIETSPAD” ingericht.

Bij de Bisschop Lindanussingel en Geuljanslaan (asfalteringswerkzaamheden) hebben we met de gemeente een verbetering van de loop van het fietspad bij Roerzicht afgesproken.
Ook kwam er een extra oversteek bij de Dokter Bärstraat en bij de parkeerplaatsen bij Concordia werd een voetpad verbeterd en een stukje fietspad aangelegd om naar de hockeyvelden te fietsen.

Voor de reconstructie Oranjelaan hebben we een zienswijze ingediend omdat het door de gemeente voorgestelde 2 richtingen fietspad aan de zijde van het ziekenhuis ons zorgen baarde.
U kunt onze zienswijze vinden op Facebook en op de webpagina zienswijze-reconstructie-oranjelaan

In het verkeersrapport dat voor deze reconstructie is gemaakt staat duidelijk dat wanneer er een 2-richtingen fietspad (kant ziekenhuis) wordt aangelegd dit minstens 4 m breed moet zijn. Aan de zijde van het Vrijveld zou het fietspad dan 2,5 m breed moeten worden. De gemeente gaat er nu echter vanuit dat het fietspad aan de noordzijde 2,2 m breed blijft en 3,5 m voor een 2- richtingen fietspad voldoende is.
Wij hebben verschillende wijzigingen in het ontwerp voorgesteld waarbij wij geen voorstander van een 2-richtingen fietspad zijn, rotondes met 2-richtingen verkeer in de stad voorkomen moeten worden en wanneer dat NIET zou kunnen ze in ieder geval een gelijke inrichting moeten hebben. Wij stelden een goede oversteek bij Niekée voor. De rotonde bij Donderberg werd in eerste instantie niet in dit project meegenomen maar daar wordt nu wel naar gekeken.
Wij hebben in Roermond de contactgroep kunnen versterken met enkele nieuwe leden.

We hebben met de gemeente afgesproken om 4 x per jaar met de Wethouder te overleggen om zo tijdig geïnformeerd te worden over nieuwe projecten en om de communicatie te verbeteren. Van dit overleg is voor belangstellenden het verslag beschikbaar. Er zijn dit jaar 2 overliggen geweest.
Voor het doorgaand fietsverkeer hebben we een plan bij de gemeente Roermond ingediend om de bewegwijzering te verbeteren. In dit plan staan een groot aantal verbeteringen uitgewerkt.
Nu na 2 jaar is de gemeente nog steeds bezig met de uitwerking hiervan.

De supermarkten in Roermond worden door ons benaderd om de stalling faciliteiten voor fietsers te verbeteren. Als Fietsersbond willen we graag onze kennis over makkelijke, ruime en veilige stalling rekken met de supermarkt directies delen.
We zijn begonnen met de stalling bij supermarkt PLUS in Maasniel. Overleg over wie verantwoordelijk is voor goede stalling rekken loopt nog.

Op Facebook hebben we regelmatig berichten geplaatst over ontwikkelingen op fietsgebied!
In het najaar 2021 werd door ons het HANDVAT2022 samengesteld. Een notitie die aan gemeenteraden en aan fracties die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart meededen is gestuurd. We hopen daarmee onze stem te laten horen, ook de komende 4 jaar.
Het HANDVAT2022 is ook terug te vinden op de website.
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2021/05/17/gemeenteraadsverkiezingen-2022/”>gemeenteraadsverkiezingen-2022
Momenteel staat ook nog een verbetering van het fietspad van Leeuwen richting Maashaven en DOC op de Mijnheerkensweg op het programma.
Veel komende werkzaamheden (reconstructies) staan al in het verkeersveiligheidsplan genoemd en waar we kunnen nemen we deel aan klankbordgroepen.

Swalmen;
Voor de doorfietsroutes werden we meegenomen in het project Leucker in Swalmen.
Daar hebben we de door ons voorgestelde wijzigingen in de aansluiting bij de Asseltsestraat kunnen bespreken. De kruisingen met de Brugstraat en met de Asseltsestraat zijn nog niet optimaal te noemen.
Fietsen moet veilig zijn!
Op de Bosstraat zijn toch de weg versmallingen door de gemeente geplaatst, ondanks onze bezwaren.
Contact; [email protected]

Echt-Susteren;
In Echt-Susteren hadden we de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd met de gemeentelijke ambtenaar. Niet dat daarmee al onze tegemoetgekomen werd of kon worden, maar het periodieke overleg bood de gelegenheid om voorstellen te doen en punten onder de aandacht te brengen. Door het vertrek van de betreffende ambtenaar moeten we hier weer opnieuw de draad oppakken.
De uitwerking van voorstellen van de kant van de Fietsersbond door de gemeente begon in de gesprekken soms wat meer vorm te krijgen. Kleine verbetering die hieruit voortkwam was de verruimde opstelling voor fietsers afslag op de Houtstraat Pey/oversteek Jan Linders. Van gebruikers krijgen we positieve terugkoppeling.
Basis voor dit overleg was een gezamenlijke actielijst waarop de diverse plannen, ook die waarbij de provincie betrokken is, vermeld staan met de voortgang en/of planning.

Roerdalen;
Met de verkeersambtenaar van Roerdalen is recent contact gezocht, hierbij kwam onder andere de voor fietsers ongelukkige herinrichting van de Hoofdstraat in Posterholt ter sprake (fietsers worden weggedrukt op de kinderkopstroken langs de kant), de onveilige Heinsbergerweg en de slechte conditie van het smalle fietspad langs de Donckerstraat naar Aerwinkel (fietsers en voetgangers).
Afgesproken is om periodiek overleg te hebben. De gemeente heeft toegezegd om de Fietsersbond te betrekken in toekomstige plannen. In het overleg is door ons benadrukt dat het belangrijk is om plannen vooraf door een “ervaren fietsbril” te bekijken om te voorkomen dat een plan er leuk uitziet op de tekentafel maar in de praktijk fietsers in het gedrang laat komen zoals naar ons idee in de Hoofstraat gebeurd is.

Maasbracht;
Hier zijn het afgelopen half jaar contacten met de gemeente vertegenwoordiger geweest, o.a. overleg over een fietsroute bij Linne langs de Maas en wat correspondentie met verbeteringsvoorstel voor de opgang met haarspeldbocht naar de Kanaalbrug Echt/Ohe’ bij de Prior Gielenstraat. Dit contact moet nog verder uitgebouwd worden. Ook hier geld verbreding van de actieve basis blijft belangrijk.
Contact voor Echt-Susteren, Roerdalen, Maasbracht mail bij voorkeur naar [email protected].
.

Leudal;
In Leudal missen we momenteel een contactpersoon die ook in Leudal woont waardoor we het stukje tussen Weert en Roermond missen.
Wel vernoemingswaardig is dat de Dorpsraad Buggenum een initiatief heeft genomen om het Buggenummerveld op te waarderen. Misschien iets voor onze leden in Leudal om hier een bijdrage te leveren? dorpsraadbuggenum
Contact; [email protected]

Weert;
Afgelopen winter zijn de strooiroutes nader bekeken en op de fietsrouteplanner ingevuld.
Een volgende keer willen we proberen wat meer info over Weert en Nederweert te melden.

In Weert zijn er ook meerdere vrijwilligers actief.
Op de Facebook van Fietsersbond Weert staat plaatselijk nieuws.

Contact; [email protected]

Fietsers die mee willen denken om het fietsen te stimuleren in de gemeente Roermond (en daarbuiten) zijn welkom.
Neem dan via het mailadres [email protected] contact met ons op.

Website en Facebook;
Voor het bijhouden van de website van Midden-Limburg en Facebook pagina zoeken we nog vrijwilligers die input willen leveren en teksten willen schrijven.

IMG_E7387