8e verslag van de mobiliteitsraad 26 juni 2023 Roermond.

rmnd

Verslag

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers, Remi Kok, Taco de Marie
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte
Tel.
Datum 17 juli 2023
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 26 juni 2023

Aanwezig:
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Erik Poels BIZ Swalmen
Willem Bakker BIZ Willem Alexander
Jeanette Heibach BIZ Willem Alexander en Midden Limburg Bereikbaar
Rick Beurskens BIZ Roerstreek
Leon Goyen Wijkraad Herten
Elly Joosten Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Loek van der Heijden Bewonersgroep Kitskensberg
Rob van Vugt Veilig Verkeer Nederland
Jeroen Reuser Veilig Verkeer Nederland
Odile de Ras Wij zijn Maasniel
Bastiaan Kuipers Wij zijn Maasniel

Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Taco de Marie Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Remi Kok Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond

Afgemeld:
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Harry Jenniskens Wijkteam Asselt
Jules Schouwenberg Gehandicaptenplatform

Agenda
1 Opening / welkom door wethouder Zwijnenberg

2 Doornemen verslag en actielijst vanuit de vorige vergadering (9 maart jl.)

3 Bijpraten over belangrijkste (regionale en majeure) projecten en ontwikkelingen

4 Terugblik naar de vorige bijeenkomst: invulling en bereikbaar Philipsterrein.

5 Terugblik op de reconstructie van de Singelring (Minderbroederssingel)

6 Rondvraag

7 Afspraken en vervolg

1. Opening door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg opent de Mobiliteitsraad en heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. Ook de actielijst is doorgenomen. Naar aanleiding van de actielijst zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
– Wethouder Zwijnenberg benadrukt nog eens dat de Mobiliteitsraad een orgaan is voor de majeure thema’s in de gemeente en dat deze moet groeien en transformeren naar een gremium met een functie die er toe doet.
– Naar aanleiding van de meegestuurde voorraadagenda van de Commissies wordt met betrekking tot wijk- en kernenbeleid gevraagd of de Mobiliteitsraad hierover in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven. Wethouder Zwijnenberg zegt toe dat de Mobiliteitsraad hiertoe op een later moment als het zover is, in de gelegenheid wordt gesteld.
– 6 juli komt wijkbeheer aan de orde in de raadsvergadering. Vanuit diverse wijkraden bestaat behoefte aan duidelijkheid aan wat er in de wijken gaat gebeuren. Wethouder Zwijnenberg geeft aan dat mobiliteit geen onderdeel is van de beheerplannen en dus op 6 juli niet aan de orde komt. Wel worden wijken actief betrokken in diverse wijkgerichte onderhoudsprojecten zoals bv Herten, Merum, Roer-Zuid.
– Thema’s die in dit gremium aan de orde komen dienen te gaan over projecten m.b.t. mobiliteit, niet het onderhoudsniveau ervan en ook niet over het onderhoud van groen.
– Gevraagd wordt of de voorraadagenda iedere keer kan worden meegestuurd.
– Wat is de status van een eventueel reglement voor de mobiliteitsraad? Wethouder Zwijnenberg geeft dat het nu nog iets te vroeg is om een reglement op te stellen. Eerst moet het orgaan positie hebben en gezaghebbend zijn. Aansluitend daarop kan de status van de Mobiliteitsraad worden geformaliseerd.
– Ten slotte wordt gevraagd of nog meer wijkraden kunnen aansluiten. Niet alle wijken zijn immers vertegenwoordigd. Uitbreiding van de Mobiliteitsraad kan altijd plaatsvinden.
– VVN geeft aan in contact te willen komen met wijkraden en bedrijvenverenigingen.

3. Bijpraten belangrijkste projecten en ontwikkelingen
De volgende projecten komen aan de orde:
– De binnenstedelijke IJzeren Rijn
o Basis is spoor handhaven, voetpad zuidzijde spoor en fietspad noordzijde spoor
o Prorail en Ministerie positief over visualisaties
o Toewerken naar bruikleenovereenkomst met Prorail en aanvragen ontheffingen en vergunningen
– Stationsomgeving
o In navolging van stationsgebouw wordt openbare ruimte voorzijde ‘aangeheeld’, inclusief de verbinding naar het busstation
o Er worden extra fietsenstallingen gerealiseerd op het zuidelijk deel van P&R-Noord
– (Publieke) deelmobiliteit
o Wet- en regelgeving verandert waardoor de aanbieder van de elektrische deelstep aangeeft dat de business voor Roermond niet haalbaar is.
o We beraden ons nu wat we willen met deelmobiliteit en welk systeem in welke vorm en voor wie haalbaar zou zijn voor Roermond.
– Zéro emissie stadslogistiek
o Gemeente is voornemens om een principebesluit voor te bereiden ten aanzien van het instellen van een zéro emissie zone voor stadslogistiek. De Mobiliteitsraad wordt in de voorbereiding betrokken.

4. Terugblik naar de vorige bijeenkomst: Philipsterrein
Remi Kok komt kort terug op de presentatie van Arcadis in de vorige Mobiliteitsraad. Vragen / reacties vanuit de Mobiliteitsraad:
– Het aantal parkeerplaatsen dat gefaciliteerd wordt op het terrein zijn in relatie tot de doelen van een duurzame wijk hoog. Dit om te voorkomen dat extra parkeerdruk en overlast in de omliggende wijken ontstaat
– Aandacht wordt gevraagd voor het faciliteren van verbindingen voor openbaar vervoer en eventueel verkeerslichten om verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor het plangebied en omgeving te waarborgen.

Aan de Mobiliteitsraad wordt gevraagd om uiterlijk in juli reacties aan de gemeente te sturen (aan Paul Hamaekers, [email protected]). Reacties worden gebundeld en voorgelegd aan de Mobiliteitsraad, voordat dit medio augustus als officieel gezamenlijk standpunt van de Mobiliteitsraad kan worden gezien.

5. Terugblik naar de vorige bijeenkomst: Singelring
Op basis van de eerdere toelichting over de reconstructie van fase 3 van de Singelring op 1 december jl. licht Paul Hamaekers toe welke stappen sindsdien gezet zijn met de klankbordgroep. Het afgelopen half jaar is een aantal specifieke keuzes besproken over de volgende locaties:
– Het gewenste dwarsprofiel
– De fietsoversteek Molenstraat
– Het accentueren van de Minderbroederskerk en omgeving
– Het Zwartbroekplein

Keuzes zijn op hoofdlijnen aan de Mobiliteitsraad toegelicht, wetende dat er nog geen definitieve keuzes gemaakt zijn en dat ondertussen ook vanuit het gebiedsprofiel binnenstad ideeën zijn geopperd voor met name het vergroenen van het Zwartbroekplein. Dit leidt tot de volgende reacties:
– Let bij het weghalen van de fietsoversteek Molenstraat op fietsverkeer in twee richtingen rond de rotonde Roersingel. Vormgeving van de fietspadaansluitingen kan voorkomen dat tegen de richting in wordt gefietst.
– Wordt de omgeving van de brandweerkazerne ook meegenomen, wetende dat deze is gelegen tegenover de Minderbroederskerk en wellicht ook kansen biedt voor herinrichting? Wethouder Zwijnenberg geeft aan dat het nog niet zeker is dat de brandweerkazerne verhuisd en dat reconstructie van de Singelring eerder plaatsvindt. In zoverre kan hier nu niet op geanticipeerd worden.

De projectkaders worden 30 augustus besproken in de Commissie Ruimte en op 14 september in de gemeenteraad. Voorafgaand daaraan wil de gemeente Roermond graag een standpunt van de Mobiliteitsraad. Daartoe wordt de Mobiliteitsraad gevraagd om uiterlijk in juli reacties aan de gemeente te sturen (aan Paul Hamaekers, [email protected]). Reacties worden gebundeld en voorgelegd aan de Mobiliteitsraad, voordat dit medio augustus als officieel gezamenlijk standpunt van de Mobiliteitsraad kan worden gezien.

6. Rondvraag
– Wijkraad Herten geeft aan dat zij in het kader van groot onderhoud in Herten, Merum en Roer-Zuid met een wensen- en knelpuntenlijst komen. Deze zullen, op hoofdlijnen, worden besproken in de volgende Mobiliteitsraad.

7. Afspraken, vervolg
De volgende bijeenkomsten met de Mobiliteitsraad vinden plaats op 7 september 2023 en 30 november 2023. Locaties volgen!

Actielijst

Actiehouder Actie Deadline
Mobiliteitsraad Reageren op keuzes Singelring Juli
Mobiliteitsraad Reageren op Philipsterrein Juli
Gemeente Reacties bundelen en terugsturen aan Mobiliteitsraad ten behoeve van gezamenlijk standpunt over Singelring en Philipsterrein Medio augustus
Gemeente Voorraadagenda Commissie Ruimte delen als basis voor te bespreken onderwerpen Tijdig voor volgende vergadering
Allen Tijdig onderwerpen aandragen Doorlopend
Gemeente Opstellen van werkafspraken/klein reglement Niet aan termijn gekoppeld.
Iedereen Naambordjes plaatsen tijdens overleg Volgende bijeenkomst

Verslag Mobiliteitsraad 1 december 2022

Verslag

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers, Remi Kok, Luc Duijkers
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte
Tel.
Datum 20 december 2022
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 8 september 2022

Aanwezigen:
Reinier den Uijl Fietsersbond Midden-Limburg
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Ellie Joosten Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Joop Wijnands Bewonersgroep Kitskensberg
Carola van Dick Roermond Toegankelijk
Michiel Huurdeman Wijkraad Herten
Cees Moison Veilig Verkeer Nederland
Remko Zaeijen Veilig Verkeer Nederland

Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Remi Kok Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Luc Duijkers Beheerder verkeer gemeente Roermond

Afgemeld:
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Erik Poels BIZ Reubenberg
Peter Otten BIZ Merum
Rick Beurskens BIZ Roerstreek
Hans Lucas Wij zijn Maasniel
Harry Jenniskens Wijkteam Asselt 

Agenda
– Opening door wethouder Zwijnenberg
– Welkom/toelichting door Kragten
– De Mobiliteitsraad in de toekomst
– waar zijn we van? Wat verstaan we onder mobiliteit?
– wat is de rol van de Mobiliteitsraad?
– meer themagerichte inbreng en discussie ipv lokale knelpunten
– coalitieakkoord als basis
– Toelichting afwegingen en ontwerpkaders Singelring door gemeente en Kragten
– Toelichting verkeersmanagement N280 en tunnelsluiting A73 door Roermond Bereikbaar
– Afspraken, vervolg
– Sluiting

Opening door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg opent de Mobiliteitsraad en geeft aan verder te willen gaan met een andere aanpak en insteek van dit overlegorgaan. Het is de bedoeling om op een hoger abstractieniveau mobiliteitsgerelateerde onderwerpen te bespreken en advies daarover uit te brengen. Dit advies kan dan ook worden toegevoegd aan onderwerpen of projecten.

Welkom door Kragten
Als gastheer van vanavond licht Kragten kort iets toe over het bedrijf.

Kort voorstelrondje
Degenen die nog niet eerder zijn aangesloten bij de Mobiliteitsraad stellen zich voor:
– Remko Zaeijen namens Veilig Verkeer Nederland
– Ron Emans namens de Fietsersbond

De Mobiliteitsraad in de toekomst
– waar zijn we van? Wat verstaan we onder mobiliteit?
– wat is de rol van de Mobiliteitsraad?
– meer themagerichte inbreng en discussie ipv lokale knelpunten
– coalitieakkoord als basis

Paul licht de ontstaansgeschiedenis en het doel van de Mobiliteitsraad toe. Als aanvulling wordt vanuit de groep aangegeven:
– Om aan de hand van agendastukken onderwerpen te bespreken. Deze agendastukken worden ongeveer 14 dagen van tevoren rondgestuurd zodat eenieder zich kan voorbereiden.
– Het is de bedoeling om geen onderwerpen te bespreken die gebiedsspecifiek zijn, maar gemeente breed van belang zijn.
– De vraag wordt gesteld in hoeverre gebiedsspecifieke problemen als nog aanbod kunnen komen. Er wordt aangegeven dat in de rondvraag aangegeven kan worden dat er iets speelt. Vervolgens zal een apart overleg worden ingepland tussen gemeente en betreffende persoon om dit onderwerp te bespreken.(Jos Smits)
– Er wordt aangegeven dat het handig is om afspraken te maken over zojuist genoemde werkwijze. Zodat hiernaar verwezen kan worden en het duidelijk is voor iedereen. (Reinier den Uijl)
– Er wordt gevraagd of het mogelijk is om vanaf de volgende keer naambordjes te plaatsen. Afgesproken wordt dat ieder dat voor zichzelf kan doen tijdens de volgende bijeenkomst. (Jos Smits)

Toelichting afwegingen en ontwerpkaders Singelring door gemeente en Kragten
Presentatie door Martijn Kersten van Kragten over proces en kaders Singelring.
– Er wordt een suggestie gedaan om alvorens een ontwerp vast te stellen, aan de burgers te vragen wat zij van het oostelijk deel van de Singelring vinden. Op basis daarvan kan er verder gekeken worden naar het ontwerp. (Cees Moison)
– Er wordt aangegeven dat Minderbroederssingel geen knelpunt is. Leeuwen, Wilhelminasingel en Koninginnelaan zouden dat wel zijn. (Jos Smits)
– Meerdere aanwezigen geven aan dat het positief zou zijn om de Kapellerpoort in het project mee te nemen.
– De Singelring zal tzt opnieuw op de agenda komen van de Mobiliteitsraad voor advisering.

Toelichting verkeersmanagement N280 en tunnelsluiting A73 door Roermond Bereikbaar
Presentatie door Arnoud Haans van Roermond Bereikbaar over werkwijze en aanpak Roermond Bereikbaar.
– De vraag wordt gesteld of ook gekeken wordt naar de verkeerssituatie op topdruktedagen op de lange termijn. Roermond Bereikbaar geeft aan dat zij hierover in overleg zijn met het DOC.
– Er wordt gevraagd of aanpassingen in navigatiesystemen wordt meegenomen t.a.v. topdruktedagen. Roermond Bereikbaar geeft aan dat deze maatregelen nu nog weinig wordt toegepast.
– Wordt ook nagedacht over een internationale omleidingsroute tijdens topdrukte dagen? Er wordt aangegeven dat Rijkswaterstraat in contact is met hun evenknieën in Duitsland en België om dit te realiseren.

Rondvraag
Algemeen beeld is dat de aanwezigen de nieuwe insteek als positief zien en het een waardevol overleg vonden. Mocht iemand nog een goede locatie weten voor het volgende overleg, graag laten weten aan gemeente.

Afspraken, vervolg
Volgende mobiliteitsraad vindt plaats op donderdag 9 maart 2023. Locatie volgt.

Actielijst
Actiehouder Actie Deadline
Gemeente Delen plaatjes mobiliteitsvisie Opgenomen in presentatie die met verslag is meegestuurd
Gemeente Opstellen van werkafspraken/klein reglement Q1 2023
Gemeente Na 1e of 2e Mobiliteitsraad “nieuwe opzet” evaluatie over deze insteek
Iedereen Naambordjes plaatsen tijdens overleg
Gemeente Contact opnemen met de afwezigen voor het eerstvolgende overleg en hen in de gewijzigde doel en opzet van de Mobiliteitsraad. Q1 2023