2e verslag van de mobiliteitsraad 9 maart 2022 Roermond

Verslag
Datum 11 maart 2022

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van
Cluster Ontwikkeling Opgaven; Beheer Openbare Ruimte

Verslag Mobiliteitsraad 9 maart 2022

Op 9 maart 2022 heeft een vergadering van de Mobiliteitsraad plaatsgevonden in
Het Trefpunt, Javastraat 31 in Roermond tussen 19:00u en 21:30u.
De vergadering vond deels live plaats en deels digitaal, door omstandigheden.

Aanwezig waren:

Elly Joosten – Dorpcomité Leeuwen (live)
Jos Smits – Stichting Bewonersgroep Kitskensberg (live)
Harrie Jenniskens – Wijkteam Asselt (live)
Herm Geraedts – Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond (live)
Reinier den Uijl – Fietsersbond (live)
Norbert van Doorn – Gehandicaptenplatform (live)
Willem Bakker – Bedrijventerrein Willem Alexander (live)
Rens Evers – wethouder voor Klimaat, Wijken en Infrastructuur (digitaal)
Paul Hamaekers – Beleidsadviseur Mobiliteit (digitaal)
Remi Kok – Beleidsadviseur Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (live)
Luc Duijkers – Beheerder Verkeer (live)

Opening wethouder Evers
Vergadering wordt geopend en er wordt een voorstelronde gemaakt.

rmnd

Mededelingen / ontwikkelingen vanuit de gemeente
Update deelmobiliteit
Er wordt positief gereageerd op het opnemen van voorwaarden in de APV ten aanzien van elektrische deelsteps. Ook worden vragen gesteld over het al dan niet goedgekeurd zijn van de elektrische steps. Gemeente geeft aan dat deze steps als enige RDW-goedgekeurd zijn. Wel vraagt de Fietsersbond zich af in hoeverre deze nieuwe vormen van mobiliteit bijdragen aan fietsgeluk.

Update fietsroutes
Over het algemeen wordt positief gereageerd. Dorpscomité Leeuwen geeft aan graag meegenomen te worden in de plannen rondom Leeuwen. Gemeente onderschrijft dit. Gevraagd wordt of de spoorbrug zelf en de stuw vervangen worden. Gemeente geeft aan dat dit vooralsnog niet over is gesproken, in ieder geval niet in het kader van de fietsroute naar Buggenum.
Er wordt gevraagd om op enkele locaties fietsbebording bij te plaatsen omdat het vervolg van de fietsroute anders niet duidelijk is. Gemeente geeft aan dat dit gemeente breed speelt en hier contact over is met de Nationale Bewegwijzeringsdienst en de Fietsersbond.

Laadpalen en laadinfrabeleid
Gemeente kondigt aan dat uitrol laadpalen aanstaande is en dat bewoners hierop kunnen reageren. Parallel wordt laadinfrabeleid voorbereid dat ook met de Mobiliteitsraad zal worden kortgesloten. Vanuit de groep wordt gevraagd ook aandacht te hebben voor laadmogelijkheden voor elektrische fietsen.

Infrastructurele projecten
Gemeente geeft korte update over aantal projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn.

Overige zaken die spelen
Gemeente geeft korte update over aantal kleinschalige verkeersmaatregelen die op dit moment in voorbereiding zijn.

Discussie over geprioriteerde onderwerpen (zie vorige bijeenkomst Mobiliteitsraad 8-12-2021)
Verkeerssituaties bij rotondes
30km gebieden: snelheid en inrichting
Inrichting wegen op bedrijventerreinen
Vrachtwagenparkeren op bedrijventerreinen
Fietsroutes
Bereikbaarheid Roermond via N280

Verkeerssituaties bij rotondes
Aandacht gaat vooral uit naar het kruisende verkeer op rotondes tussen auto en fietsers. Er worden verschillende voorstellen gedaan, zoals het afremmen van auto’s voor het fietspad of juist het afremmen van de fietser voor de oversteek. Deze suggesties worden gedaan vanwege de trends en toekomstig verkeersbeeld, waarbij de fietsers steeds sneller worden en de auto meer wordt afgeremd. Hierdoor wordt het verschil in snelheid kleiner.

Er wordt afgesproken dat de verkeerssituaties bij rotondes de volgende Mobiliteitsraad wordt geagendeerd, waarbij eenieder 3 ideeën aanlevert.

Gedurende de vergadering zijn de bereikbaarheid Roermond via de N280 en de fietsroutes aan bod gekomen. Vanwege de tijd wordt besloten om de onderwerpen met betrekking tot de bedrijventerreinen en de inrichting van 30km gebieden naar de volgende Mobiliteitsraad te verschuiven. Met betrekking tot de bedrijventerreinen is alleen de Keulsebaan en de ontwikkeling van Zevenellen kort besproken.

Agendapunten ingebracht door de Fietsersbond
Fietsen in Asselt
De Eindweg in Asselt is een aandachtspunt vanwege de breedte van de weg en de vele fietsers die daar komen. De Fietsersbond geeft verschillende suggesties zoals fietssuggestiestroken of het afsluiten van de weg in de weekenden. De gemeente geeft aan deze maatregelen te bekijken en op dit onderwerp terug te komen.

Oranjelaan
Fietsersbond geeft aan het niet eens te zijn met het tweerichtingenfietspad en onvoldoende wordt betrokken in de planvorming. Gemeente geeft aan dat dit standpunt bekend is en dit buiten de Mobiliteitsraad apart te bespreken, zowel proces als inhoud.

Afspraken en vervolg, data voor de rest van het jaar
Gemeente doet voor de rest van het jaar drie datavoorstellen, zodat deze momenten vastliggen ongeacht de uitslag van de verkiezingen. Meer informatie volgt apart.

Rondvraag
Wat speelt er momenteel in Swalmen op de Rijksweg met betrekking tot werkzaamheden?
– Enexis is daar de gasleidingen aan het vervangen. Het is een lastige locatie om te werken en brengt daarom behoorlijke verkeershinder met zich mee. Situatie is niet ideaal, maar de beste oplossing die gevonden kon worden. Er wordt in 3 fasen gewerkt, waarbij iedere fase 1 maand duurt. Er wordt gewerkt vanaf de Brugstraat tot en met Gevaren.

De noord-zuid fietsroute eindigt in Swalmen, hoe gaat die verder naar Reuver? Gemeente: er zijn nog geen verdere plannen, evt wel bebording aanbrengen ter plaatse van de oversteek thv de Neerstraat. Ook wordt door de Fietsersbond aandacht gevraagd voor de oversteek Brugstraat.

Wat heeft de afgelopen periode in Leeuwen gespeelt aan werkzaamheden?
– Dit is waarschijnlijk ook Enexis geweest.
– Geconcludeerd wordt dat communicatie rondom de tijdelijke verkeersmaatregelen voor verbetering vatbaar is.

Op de Schepelstraat is overlast van vrachtautochauffeurs die daar overnachten en parkeren.
– Afgesproken om dit onderwerp volgende Mobiliteitsraad te bespreken onder de bedrijventerreinen. Dit probleem speelt namelijk breder dan alleen de Schepelstraat.

In de ochtend is er verkeershinder vanaf de Karel Doormanstraat richting de Koninginnelaan, hoe komt dat?
– Is bij de gemeente niet bekend, gaan we bekijken.

Einde bijeenkomst

Actielijst
Actiehouder Actie Deadline
Allen 3 punten aanleveren ter verbetering van de verkeerssituatie rotondes Volgende Mobiliteitsraad, datum?
Gemeente Bekijken mogelijke maatregelen Eindweg, Asselt n.a.v. vraag Fietsersbond Wordt separaat gecommuniceerd richting Fietsersbond
Gemeente Bekijken wat er speelt op de Karel Doormanstraat richting Koninginnelaan in de ochtenden Wordt separaat gecommuniceerd richting dhr. Smits.