Midden-Limburg nieuwsbrief najaar 2022

ijzerenrijnfietstocht (6)

FIETSEN naar WEGBERG op 18 juni en LEDENDAG

Op 18 juni fietsen we met zoveel mogelijk leden, ook NIET leden zijn welkom, richting… Lees meer

Graag vertellen we in deze nieuwsbrief wat er afgelopen maanden zoal is gebeurd.

MEDEDELINGEN BESTUUR;
Momenten zijn er 3 vrijwilligers actief (Nelleke Verschoor, Peter van Troost en Reinier den Uijl) in Weert, Echt-Susteren en Roermond die bestuurstaken waarnemen.
We zoeken in alle plaatsen in Midden-Limburg vrijwilligers die de afdeling een warm hart toedragen en op de een of andere wijze actief willen worden.

Roermond;

We hebben tijdens het afscheid van de wethouders kennis gemaakt met wethouder Vincent Zwijneneberg die de mobiliteit voor zijn rekening neemt.
We hebben 4 augustus een afspraak op het gemeentehuis en hopen dan afspraken voor het komende jaar en jaren te maken.

Op Facebook hebben we regelmatig berichten geplaatst over ontwikkelingen op fietsgebied!
In het najaar 2021 werd door ons het HANDVAT2022 samengesteld. Een notitie die aan gemeenteraden en aan fracties die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart meededen is gestuurd. We hopen daarmee onze stem te laten horen, ook de komende 4 jaar.
Het HANDVAT2022 is ook terug te vinden op de website.
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2021/05/17/gemeenteraadsverkiezingen-2022/

Momenteel staat ook nog een verbetering van het fietspad van Leeuwen richting Maashaven en DOC op de Mijnheerkensweg op het programma.
Veel komende werkzaamheden (reconstructies) staan in het verkeersveiligheidsplan genoemd en waar we kunnen nemen we deel aan klankbordgroepen.
Voor 2023 maken we met de werkgroep een werkplan.

Alle werkzaamheden die in Roermond gepland staan voor de komende jaren staan op;
https://midden-limburg.fietsersbond.nl/2022/12/11/projecten-in-roermond/

Swalmen;

Bij het fietspad de Leucker zijn er recentelijk nog verbeteringen gekomen nadat we over de zichtbaarheid van fietsers een klacht hadden ingediend.

Contact; [email protected]

Echt-Susteren;

In Echt-Susteren is het contact met de gemeente hersteld na het vertrek van de vorige verkeersambtenaar. Alleen heeft dit niet tot een wezenlijke verbetering van de communicatie geleid. Gebrek aan mankracht aan de kant van gemeente wordt hierbij als argument aangehaald.
Intussen zijn en worden er allerlei projecten gerealiseerd waarover in het verleden contact was en waar we als Fietsersbond inbreng geleverd hadden. Jammer genoeg is veel daarvan blijkbaar in een bureaula blijven liggen.
Te denken valt hier aan de “reconstructie” van de Gebroekersstraat en Rijksweg Zuid in Echt. Waar met vrijwel dezelfde inspanning voor fietsers betere oplossingen meegenomen hadden kunnen worden. De doorsteek en aanpassing van het fietspad bij de Lidl is gelukkig wel overgenomen en in de plannen verwerkt.
Bij de Limbrichterstraat zijn bij de reconstructie dezelfde wegversmallingen toegepast zoals die al in de Dieterderweg aangebracht waren. Hier hadden we met foto’s laten zien hoe fietsers gesneden worden door inhalende auto’s. Dit terwijl er voldoende ruimte ter rechterzijde is om de fietsers een veilige vrije doorgang te verlenen.
Verder worden via Fixi regelmatige slechte condities van fietsvoorzieningen aan de orde gesteld (maaien langs fietspaden, worteldruk, slecht onderhoud, etc.) Soms wordt dit snel opgepakt, soms blijft het (lang) liggen zonder reactie. Ook fietsersbondleden kunnen hier zelf actief mee aan de slag, eventueel de afdeling informeren. Meer zeurpieten maakt mogelijk meer indruk.

Roerdalen;

Hier loopt het overleg met de gemeentevertegenwoordiger. Recent zijn we met gemeenteraadsleden en zogenaamde stake-holders (middenstand, agrariers, scholen, etc.) bijeengeweest om over een nieuwe mobiliteitsvisie te praten. De discussie werd in een open sfeer gevoerd. Dit wordt in april voortgezet, bureau Kragten is penvoerder. In de tussentijd kunnen mensen, die in en om Roerdalen fietsen, zich sinds 1 december via een enquête van de gemeente Roerdalen uitspreken over routes en verkeersknelpunten. Maak hier gebruik van! De link naar deze pagina is: https:/www.roerdalen.nl/enquete Hoe breder de input, hoe groter de kans dat hieruit bruikbare informatie geput kan worden voor nieuwe plannen.

De Fietsersbond heeft in het overleg tot nu toe, en ook tijdens bovenstaande bijeenkomst, bezwaren naar voren gebracht over de bestratingsverdeling na de reconstructie in de Hoofdstraat van Posterholt. Fietsers worden geacht, soms met doodsverachting, op de asfalt middenstrook te rijden om zo het autoverkeer wat af te remmen. Wij vinden dit een omdraaien van verkeersrollen, de weginrichting dient het autoverkeer af te remmen en de fietser moet gebruik kunnen maken van een veilige en comfortabel wegdek, geen kleine kinderkopjes dus. Een andere suggestie van de kant van de Fietsersbond was het verbeteren van het fietspad, annex voetpad, langs de Donckerstraat naar het vakantiepark, smal en kapot. Ook de situatie op de Heinsbergerweg is aan de orde gesteld. Voorlopig staan er geen projecten op de planning ivm budgetten. Ook voor het lange afstandsfietspad over de Meinweg (IJzeren Rijn) worden geen extra uitgaven voorzien, gebruik maken van de bestaande infrastructuur.

Maasgouw;

Recent hebben we een “Zienswijze” ingediend bij de gemeente Maasgouw. Het betreft het nieuwe “Verkeer- en Parkeeradvies” van het bureau Goudappel. We hebben hierin vooral het, naar ons idee, ondergeschoven belang van het Fietsverkeer toegelicht. Ook fietsparkeren en een alternatief voorstel voor een geschikte verbinding aan de zuidkant dat zowel aan de verlangens van fietsers als wandelaars tegemoet zou kunnen komen.
https://www.gemeentemaasgouw.nl/thorn-verkeer-en-parkeren

Een voorstel om de gevaarlijke haarspeldbocht in de helling van het fietspad (Aasterbergerweg) in de brugopgang over het kanaal bij Ohé aan te passen in combinatie met een betere aansluiting met de Prior Gielenstraat is terzijde gelegd. Door gekissebis van de gemeente Echt over de kosten van het verstevigen van het vorig jaar juli weggespoelde weggedeelte is de knooppunten route onderlangs nog steeds voor alle verkeer afgesloten. De gedwongen onoverzichtelijke oversteek bovenaan de brug (gemeente Echt) dient zolang nog steeds voor lief te worden genomen.

https://fbond-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/roermond_fietsersbond_nl/Ee06RrhtMrZEn6KqEcQx-UQBhRgRXEr2bzSIt3v0vS0MIA?e=oDskY6

Contact voor Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw mail bij voorkeur naar [email protected]

Leudal;

In Leudal missen we momenteel een contactpersoon die ook in Leudal woont waardoor we het stukje tussen Weert en Roermond missen.
Wel vernoemingswaardig is dat de Dorpsraad Buggenum een initiatief heeft genomen om het Buggenummerveld op te waarderen. Misschien iets voor onze leden in Leudal om hier een bijdrage te leveren? https://www.dorpsraadbuggenum.nl/

Contact; [email protected]

Weert;

In Weert is sprake van onderbezetting van de afdeling Verkeerszaken vanwege het vertrek van enkele ambtenaren. Daarom is het momenteel heel moeilijk om antwoorden te krijgen op vragen over bijvoorbeeld paaltjes, afsluitingen en een wegversmalling waar fietsers en voetgangers in de knel dreigen te komen.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente de paaltjes kritisch bekeken en zijn er ook diverse paaltjes verwijderd. Nu duiken helaas bij veel nieuwe projecten toch weer paaltjes op waarvan de zin niet duidelijk is. De Fietsersbond blijft hier aandacht voor vragen.

– Tussen Weert en Nederweert zal een doorfietspad aangelegd worden. Dit zal vnl. langs de ZuidWillemsvaart lopen. Navraag leert dat “dit project nog steeds in de opstartfase is. Hopelijk kan op korte termijn de ontwerpfase worden gestart.” Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden om op tijd eventuele opmerkingen te kunnen maken.

– De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto ‘Samen groots, samen verbinden!’ aan het verbeteren van de verbinding N266 – N275. Dit om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor worden voor een negental locaties, aangeduid als knelpunten, plannen gemaakt. N266 – N275 Nederweert – Provincie Limburg In oktober heeft het projectteam de opdracht gegeven om het definitief schetsontwerp verder uit te werken. Hiermee is de ontwerpfase begonnen. Begin 2023 zal het projectteam opnieuw in gesprek gaan met de omgeving (inclusief de Fietsersbond).

Contact; [email protected]

Provincie

Afgelopen donderdag 24 november hebben vertegenwoordigers van de Fietsersbond afdelingen in Limburg op initiatief van Harrie Winteraeken (de provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond) in Sittard na een lange stilte overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie Limburg. Ook een vertegenwoordiger van de landelijke Fietsersbond organisatie was aanwezig. 

De vertegenwoordigers van de provincie gaven aan dat ze in de toekomst een beter contact met de Fietsersbond willen nastreven. Hieraan heeft het in het verleden duidelijk geschort. Dit werd door de aanwezigen met grote instemming ontvangen. Verder lichtten ze hun visie en toekomstige plannen toe. Bij veel plannen die nu lopen (diverse oversteken van rijks- en provinciale wegen) hebben we ons niet kunnen uitspreken over de uitvoering. 

Vanuit de Fietsersbond werd aangegeven dat er al veel adviesrapporten van dure adviesbureaus liggen te verstoffen in ambtelijke bureaus en dat veel concrete verbeterpunten gratis bij de verschillende afdelingen opgehaald kunnen. Zelf haalden ze al het aanbrengen van witte reflecterende markering langs buitenfietspaden aan, zeker in (onverlichte) bochten.

Uitvoeren dus en niet wachten. Subsidies voor reclameplannen voor gedragsverandering om mensen op de fiets te krijgen kunnen ons inziens beter gebruikt worden om actuele en bekende concrete knelpunten aan te pakken. Of acties organiseren om in de gemeentelijke en andere overheidsorganisaties het belang van en de geschikte omstandigheden/voorwaarden voor fietsVERKEER onder de aandacht te brengen. Eerst de omstandigheden verbeteren dan wordt er vanzelf meer gefietst.  

Tegen slechte ervaringen helpt geen reclamecampagne. 

De meeste Fietsersbond vertegenwoordigers liepen in veel gevallen tegen dezelfde problemen aan. De vergadering werd in een hoopvolle sfeer afgesloten, de toekomst moet het verder uitwijzen.

Fietsers die mee willen denken om het fietsen te stimuleren in de gemeente Roermond (en daarbuiten) zijn welkom.
Neem dan via het mailadres [email protected] contact met ons op.

Website en Facebook;
Voor het bijhouden van de website van Midden-Limburg en Facebook pagina zoeken we nog vrijwilligers die input willen leveren en teksten willen schrijven.

IMG_E7387