4e verslag van de mobiliteitsraad 4 juli 2022 Roermond.

Verslag van de bijeenkomst van de Mobiliteitsraad op het gemeentehuis betreffende ontwikkelingen Melickerveld

Woonerf-bord

4 juli 2022

Aanwezig:

1. Opening en voorstelronde
Linda de Wild opent de bijeenkomst en geeft een korte toelichting op het programma voor deze bijeenkomst, waarin het concept inrichtingsplan voor de nieuwe ontwikkeling Aan de Vallei (Melickerveld) door Buro Lubbers zal worden toegelicht en er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Remi Kok geeft aan dat het inrichtingsplan voor Aan de Vallei (Melickerveld) het eerste inrichtingsplan is dat sinds de oprichting van de Mobiliteitsraad een aantal jaren geleden wordt besproken. De aanwezigen stellen zich kort voor.

2. Toelichting stand van zaken plan Aan de Vallei (Melickerveld)
Linda de Wild geeft aan de hand van een aantal sheets een toelichting op de actuele stand van zaken in de planontwikkeling voor het Melickerveld. De locatie staat al sinds het midden van de jaren 90 in provinciale- en gemeentelijke nota’s te boek als beoogde woningbouwlocatie. Het eerste plan van ruim 20 jaar geleden ging uit van circa 700 woningen, zowel op Roermonds grondgebied als op dat van de gemeente Roerdalen. Dat plan kwam destijds niet tot uitwerking. Zo’n 15 jaar geleden werd het plan opnieuw actueel, nu alleen aan de Roermondse kant van de N293 en omvatte maximaal 468 woningen. Dit leidde tot de vaststelling van het bestemmingsplan Melickerveld in 2016. In 2019 heeft de Raad van State dit bestemmingsplan zonder inhoudelijke behandeling van het dossier vernietigd op grond van het PAS (Programma aanpak stikstof). Omdat de realiseringsovereenkomst die aan het plan ten grondslag ligt door deze vernietiging niet is geraakt en deze aangeeft hoe in een dergelijke situatie moet worden gehandeld (planaanpassing onderzoeken), is in opdracht van ontwikkelaar Leigraaf Midden-Limburg voor deze locatie een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld door Buro Lubbers.

Buro Lubbers is een bureau voor Landschapsarchitectuur en stedenbouw – nadrukkelijk ook in die volgorde – dat bij planontwikkeling uitgaat van bestaande landschappelijke kwaliteiten, die de basis voor een stedenbouwkundig plan voor de beoogde natuurinclusieve wijk in het Melickerveld vormen. Het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is een bestemmingsplanprocedure gestart, die heeft geleid tot vaststelling van het bestemmingsplan Melickerveld 2022 in februari 2022. Het plan met maximaal 468 woningen voorziet in de woningbehoefte voor voornamelijk grondgebonden woningen in een stedelijk groen woonmilieu in Roermond.

Tegen dit plan is door een aantal omwonenden en de Natuur- en Milieufederatie beroep ingesteld bij de Raad van State. De inhoudelijke behandeling wordt in de loop van 2023 verwacht. Intussen is gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dit is een intensief traject geweest, omdat gekozen is voor een inrichting die op verschillende punten afwijkt van de gemeentelijke technische inrichtingseisen, maar wel past bij de aard en de opzet van deze nieuwe wijk als natuurinclusieve wijk en dus ook tot een afwijkend toekomstig beheer leidt. Inmiddels is het plan in de fase dat het wordt gesondeerd bij betrokkenen en belanghebbenden, zoals deze raad. Eind september a.s. wordt het plan besproken met de commissie Ruimte en uiteindelijk stelt het college het plan vast, als uitgangspunt voor uitwerking van de verschillende deelgebieden.

Matthijs Vossen laat vervolgens een korte film zien van de excursie naar een viertal referentieprojecten voor het plan die eind september 2021 heeft plaatsgevonden. Tijdens deze excursie zijn nieuwbouwprojecten die raakvlakken hebben met de ontwikkeling van het Melickerveld bezocht in Rhenen, Zeist, Culemborg en Son en Breugel. Deze excursie heeft veel nuttige informatie opgeleverd over de inrichting van de openbare ruimte en het toekomstig beheer daarvan, die in de uitwerking van het concept inrichtingsplan is betrokken.

3. Concept inrichtingsplan Aan de Vallei
Marian de Vries geeft aan de hand van een presentatie een korte toelichting op de stedenbouwkundige opzet van het plan, de beoogde verkeersstructuur voor autoverkeer, fietsers en langzaam verkeer en hoe is voorzien in de aansluiting met de omgeving via de Heinsbergerweg, de Ratommerweg en de Eindstraat. Deze structuur is vervolgens vertaald in de profielen voor de verschillende wegen in het plangebied, die op hoofdlijnen worden toegelicht. Aan de hand van deze toelichting komen de volgende vragen:

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld over het inrichtingsplan:

• Met welke parkeernormen is in het plan gerekend? De parkeernormen 2021 zijn van toepassing. Deze parkeernormen zijn iets lager ten opzichte van de normen van 2014. Openbaar parkeren is deels geclusterd. Mocht op termijn blijken dat er minder parkeervraag is, dan kunnen deze locaties in de openbare ruimte ook een andere functie krijgen.

• De Eindstraat wordt ter plaatse van de bestaande woningen ingericht voor eenrichtingverkeer. Verderop is verkeer in twee richtingen wel toegestaan. Is hier ook een voetpad wenselijk? Dit klopt, de Eindstraat wordt na de bestaande woningen en direct buiten het plangebied verbreed, zodat verkeer in twee richtingen mogelijk is. In principe kent de Eindstraat geen voetpad, het uiteindelijke profiel van de Eindstraat wordt nog nader onderzocht.

• Hoe wordt bewerkstelligd dat het verkeer zich houdt aan de snelheid van 30 km? Autoverkeer is in principe te gast in het gebied. De inrichting is gebaseerd profielen op basis van de CROW normen, maar naarmate er minder verkeer van een route gebruikt maakt, worden de profielen smaller. Dat zorgt indirect voor een lagere snelheid.

• Hoe sluiten de fietsroutes aan op de omgeving? De fietsroutes sluiten aan op bestaande fietsstructuren aan de Heinsbergerweg, de Ratommerweg en de Eindstraat richting bestaande fietsbrug.

• De fietslus wordt verplaatst. Hoe past deze logisch in de bestaande fietsroute? Let op dat de bochten niet te scherp zijn. Kan op de oude locatie van de aanrijroute naar de fietsbrug een toegang voor voetgangers gehandhaafd blijven, bijvoorbeeld met een trap? De nieuwe route naar de bestaande fietsbrug is onderdeel van de hoofdfietsstructuur en voldoet aan de criteria. Fietsers hebben in principe voorrang. De verschillende deelplannen worden nader uitgewerkt. Hierin wordt rekening gehouden met bochtstralen. Of een toegang voor voetgangers tot de bestaande fietsbrug mogelijk is wordt onderzocht.
• Fietsverkeer is in toenemende mate elektrisch, met een hogere snelheid tot gevolg. Hoe is hier rekening mee gehouden?
Dit is een landelijk probleem, waar ook landelijk nog geen oplossing voor is. Ook op Roermonds niveau hebben we hier nog geen concreet beleid op. Wel proberen we in deze wijk zoveel mogelijk de rechte lijnen zoveel mogelijk te vermijden. Dit remt de snelheid, ook van e-bikes.

Waarom wordt het gebied niet ingericht als woonerf?
Mensen uit de wijk rijden over het algemeen te hard.
Er is voor gekozen om het gebied in te richten als 30 km zone en de inrichting daarop af te stemmen. Door de specifieke aanpassingen van de profielen worden gebruikers gestimuleerd zich aan de maximum snelheid te houden.
Voor een aantal jaren werd “het woonerf” steeds vaker in diskrediet gebracht. De 30km/h zones waren in deze de oplossing en ook het nieuwe (landelijke) beleid. Bijna alle gemeentes hebben de nieuwe wegindeling die was aanbevolen door het SWOV (Stichting Wettenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) met hierin de Duurzaamheid principes. Dit is ook het beleid van de gemeente waar tot nu toe niet vanaf werd geweken. Echter sinds de Corona crisis zien we dat voetgangers steeds dominanter worden in het verkeersbeeld en dat zij regelmatig de weg claimen als loopgebied. Deze trend zien we nog maar onlangs, waarbij we graag samen met de Mobiliteitsraad de discussie willen gaan voeren hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. De vraag die dan bovenkomt is: “Moeten de woonerven weer nieuw leven in worden geblazen?” Bij de ontwikkeling van deze wijk was deze ontwikkeling nog niet gaande, waardoor de wijk nog als verblijfsgebied met 30km zones is ingericht.

• Maakt verkeer voor het plangebied gebruik van de Driksbergerweg? Er is alleen een bestaande verbinding voor langzaam verkeer met de Dirksbergerweg. Deze blijft gehandhaafd. In geval van calamiteiten is er wel een verbinding met de Dirksbergerweg mogelijk. Er komt een knip op de kop van de Ratommerweg, zodat hier geen sprake meer is van doorgaand verkeer richting Kitskensdal.

• Lopen voetgangers op straat? In de meeste profielen is een voetpad opgenomen. Daar waar een voetpad ontbreekt laten de verkeersintensiteiten dat toe.

• Geadviseerd wordt om de verbinding door de vallei in een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren.

Over het algemeen zijn de aanwezigen van mening dat er een goed en aantrekkelijk plan op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte in het Melickerveld ligt en heeft men vertrouwen dat de verschillende deelplannen in deze lijn worden uitgewerkt.

De mobiliteitsraad wil graag met de gemeente in gesprek over huidige en toekomstige fietsstructuren in de stad en de regio om het fietsverkeer ook op langere afstand te bevorderen.

Voorts worden nog de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt:

• Worden er voorzieningen in de wijk gerealiseerd? Nee, de wijk is aangewezen op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

• Aandacht wordt gevraagd voor sociale huurwoningen in het plan; er zijn in ieder geval 46 sociale huurwoningen in het plan opgenomen, dat is circa 10% van het totale aantal woningen.
• De uitstoot van het crematorium en het aangrenzende bedrijventerrein belemmeren woningbouw op deze locatie. Dit is niet gebleken uit de onderzoeken die in het kader van het in februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan zijn uitgevoerd.

• De entree van het crematorium wordt door dit plan verplaatst. Dit is niet het geval, de entree van het crematorium blijft op de bestaande locatie.

• Wordt ook nagedacht over de toepassing van houtskeletbouw? Op dit moment zijn de prijzen van hout fors gestegen (+ 30%). Bij de uitwerking van de verschillende deelplannen worden verschillende opties voor materialisering naast elkaar gelegd.

• Door herontwikkeling van het voormalige vliegveld in Elmpt komen er veel arbeidsplaatsen in die regio. Dit zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de vraag naar woningen in Roermond.

• De ontwikkeling van het nabijgelegen bedrijventerrein gaat verder. Hoe wordt voorkomen dat vrachtverkeer door de wijk rijdt? Het nabijgelegen bedrijventerrein is goed ontsloten en takt aan op de bestaande hoofdinfrastructuur. Het ligt niet voor de hand dat zwaar verkeer door deze woonwijk rijdt, bovendien is een deel van de Eindstraat eenrichtingverkeer van west naar oost, waardoor doorgaand sluipverkeer niet mogelijk is en ook een route door het noordelijk deel van het plangebied ligt gelet op het karakter van deze wegen voor zwaar verkeer niet voor de hand.

4. Sluiting
Linda de Wild bedankt de leden van de Mobiliteitsraad voor hun aanwezigheid en inbreng in deze sessie. Het verslag van deze bijeenkomst wordt te zijner tijd toegestuurd.

CPOLW
08-2022