3e verslag van de mobiliteitsraad 16 juni 2022 Roermond.

Verslag

Van Paul Hamaekers en Luc Duijkers
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte

Datum 27 juni 2022
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 16 juni 2022

rmnd

Verslag

Aanwezigen:
Rick Beurskens Rockwool
Frank Hannen Rockwool
Leon Goyen Wijkraad Herten
Reinier den Uijl Fietsersbond
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen
Har Jenniskens Wijkraad Asselt
Eric Poels BIZ Swalmen/ Algemeen BIZ
Ellie Joosten Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Joop Wijnands Bewonersgroep Kitskensberg
Willem Bakker BIZ Willem Alexander en bewoner Hammerveld
Michiel Huurdeman Wijkraad Herten, Adviseur laadinfrastructuur vanuit Kragten
Sander Hoen Adviseur laadinfrastructuur vanuit Driven by Values

Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Luc Duijkers Beheerder Verkeer gemeente Roermond

Agenda
– Opening door de gemeente
– Korte voorstelronde
– Korte introductie Rockwool
– Uitrol laadpalen en laadinfrabeleid – Presentatie Driven by Values en Kragten
– Bedrijventerreinen: update vrachtwagenparkeren en casus Industrieweg
– Ideeën mbt veiligheid fietsers op rotondes
– Update fietsroutes
– Subsidie verkeersveiligheid: hoe, waar en waarom
– Sluiting

Introductie Rockwool
Als gastheer van vanavond licht Rockwool kort iets toe over hun bedrijf en producten, transport/logistiek en verduurzaming.

Toelichting laadinfrabeleid
Sander Hoen en Michiel Huurdeman lichten aan de hand van een presentatie het laadinfrabeleid toe.
In de presentatie komt naar voren dat Roermond meedoet met de concessie ‘Slim Laden Brabant/Limburg’, waarvan fase 1 inmiddels grotendeels is uitgerold (circa 35 laadpalen in de openbare ruimte) en fase 2 wordt voorbereid (nog eens 88 laadpalen in de openbare ruimte).

De presentatie levert een aantal reacties/vragen op:

Jos Smits: door wie wordt laadpalen opgelegd? -> als gemeente doen we mee met een gezamenlijke concessie vanuit de provincies Noord-Brabant en Limburg. Fase 2 valt in participatietraject. Laadpalen worden op deze manier pro-actief op logische plekken in de openbare ruimtegeplaatst, liefst enigszins geclusterd. Onlangs hebben burgers online kunnen reageren op de digitale kaart met laadlocaties.

Jos Smits: hoe zit het met de veiligheid van elektrische auto’s ivm brandveiligheid? Wanneer elektrische auto’s in brand vliegen komt dit sneller in het nieuws. Fossiele auto’s vliegen ook in brand, maar komt niet in nieuws. Wel blijken elektrische auto’s lastiger te blussen dan fossiele auto’s.

Leon Goyen -> er is in eerste instantie gekozen voor Vattenfall. Moet er niet een openbare aanbesteding komen? Vattenfall is als winnaar uit de bus gekomen vanuit de aanbesteding die de provincies Noord-Brabant en Limburg gezamenlijk hebben uitgeschreven..

Willem Bakker -> is er invloed op waar ze komen? Zie het participatietraject dat in fase 2 is doorlopen.

Leon Goyen: hoe zit het met laadinfra Tennet/Enexis? In principe kan openbaar laden gewoon, alleen snel laden kan wellicht problemen opleveren

Elektrisch laden bij Waterschap bij Maria Theresialaan? Hoe zit dat? Het gaat hier om een ‘besloten’ laadplein, alleen voor het Waterschap. Het betreft hier dus geen openbaar laadplein.
Agendapunt voor volgende keer.

Elly Joosten: Moet je private laadpaal zelf betalen? -> ja.

Capaciteit netwerk -> Slim laden mogelijk oplossing -> tijden aanpassen/instellen met laden.

Laadpaalkleven mag dat? -> zijn geen laadplaatsen maar parkeerplaatsen. Men wordt geacht auto weg te halen wanneer auto vol is. Dus nee, het mag niet.

Willem Bakker: waarom worden er laadpalen geplaatst in wijken met eigen opritten? Daar worden toch laadpalen geplaatst ivm forenzen en bezoekers. Wel wordt er bewust gelet op geografische spreiding zodat ook in wijken waar niet iedereen een eigen parkeerplaats heeft toch geladen kan worden via laadpalen in de openbare ruimte.

Wordt in Roermond een systeem overwogen waarbij auto’s energie terugleveren? -> Momenteel nog niet.

Er wordt nog geen rekening gehouden met vrachtladen en of bedrijventerreinen. Wat is advies? Bedrijventerreinen benaderen ivm bewustwording elektrisch laden. 2 weken geleden zijn rapporten gepubliceerd van E-laad over laadprognoses per bedrijventerrein. De gemeente kan hier, bv vanuit de bedrijfscontactfunctionaris een rol in spelen om eea bekend te maken en aan te jagen. De gemeente heeft nadrukkelijk geen rol in financiering en plaatsing van semi-publieke laadpalen laadpalen

Auto als accu ook mogelijk met openbare laadpaal? Zodra regelgeving en auto’s zo ver zijn kan dat.

Planning is dat het beleidsplan laadinfrastructuur in oktober door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. De gegeven presentatie zal worden gedeeld met de leden van de Mobiliteitsraad.

Bedrijventerreinen
Op dit moment is de casus Rockwool/Industrieweg actueel. Vanuit diverse ondernemers is de onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Eerste voorstellen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en worden op 29 juni as. met de provincie besproken.

Fietsersbond: waarom hier suggestiestroken? Omdat we ook kijken naar het veilig van huis naar werk fietsen voor de vele forensen van en naar bedrijventerrein Roerstreek.

DHL bouwt vestiging op de Schepelweg met 70 a 80 ritten. Welke oplossing is er voor het langzaam verkeer? Komt de gemeente op terug.

Update vrachtwagenparkeren. Op dit moment op bedrijventerreinen geen locatie voorhanden. Provincie zoekt naar alternatieven na voorlopig wegvallen van locatie in Echt. Mogelijk wordt de locatie aan de grens (N280 / A52) toch weer interessant (oud plan), gelet op relatie met ontwikkelingen in Elmpt.

Verkeersveiligheid bij rotondes
Ideeën:

Harrie Jenniskens:
– uniformiteit en continu doortrekken van een bepaald beleid.
Bijv. Rotonde retailpark en doc, verschil in enkel of tweerichtingenfietsverkeer ook aan verschillende zijdes
Reinier den Uijl:
– bebording of markering duidelijk aanbrengen
– voor elke rotonde een stopstreep
Herm Geraedts:
– alle rotondes max 30km/uur en fietsers in de voorrang

Omdat de gemeente ook rekening moet houden met landelijke richtlijnen tav ontwerp van rotondes wordt voorgesteld in 1e instantie te kijken naar uniforme bebording op rotondes waar fietsers in twee richtingen kunnen oversteken. Gemeente gaat na wat de mogelijkheden zijn.

Update fietsroutes
Gemeente licht per route kort de stand van zaken toe.
– Spoorbrug Leeuwen – Buggenum: dorpscomité wordt benaderd voor verkennend gesprek
– Herm Geraedts: gehoord in Buggenum dat spoorbrug is afgeschreven bij dorpscomite. Is bij gemeente nog niet bekend, wordt nagevraagd.

Is het bekend dat Duitsland niet meer meewerkt aan de IJzeren Rijn? Is bekend, maar blijft toch enigszins zweven. Deutsche Bahn heeft recent geschreven mogelijkheden voor heropening van in onbruik geraakte grensoverschrijdende spoorlijnen te willen onderzoeken. IJzeren Rijn wordt daarbij ook genoemd.

Reinier den Uijl: graag in agenda plaatsen met regulier overleg fietsersbond wat belangrijk is, ook voor fietsersbond.
Herm Geraedts: Hoe gaat het in Swalmen verder met het snelfietspad? Vooralsnog geen verdere plannen.
Harrie Jenniskes: De ervaringen met het kruispunt Gevaren, daar moeten de auto’s een stuk over het fietspad. Gevaarlijke situatie richting Asselt. Hetzelfde doet zich voor richting de Brugstraat. Attentiewaarde fietspad kan beter. Kan daar nog iets aan gedaan worden?

Subsidieregeling verkeersveiligheid
Vanaf 1 juli tot 1 oktober kunnen gemeenten inschrijven voor subsidie bij het Rijk voor diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. Voorwaarde is wel dat het projecten/maatregelen betreffen waar de gemeente zelf ook al een deel van de financiering geregeld heeft en het moet om locaties gaan die in de eerder uitgevoerde risico-analyse slecht scoren. In ieder geval wordt gedacht aan het fietspad Noorderplan en bv ook aan maatregelen op wegen op bedrijventerreinen zoals de Industrieweg en de Schepersweg. Suggesties zijn altijd welkom voor subsidiemogelijkheden.

Rondvraag
Harrie Jenniskens: nav verslag van de vorige keer: wordt het aandachtspunt Eindweg Asselt op agenda gehouden? Drukke fietsroute en let op ontwikkelingen van de haven in Asselt.
Reinier den Uijl: fietsersbond heeft 18 juni een fietstocht met een stukje tracé van de IJzeren Rijn vanaf de Moutfabriek. Iedereen is welkom.

Concrete afspraken voor volgende keer:
Dieper ingaan op maatregelen uit subsidieregeling, terugkomen op parkeerterrein Waterschap en vestiging DHL

8 september volgende bijeenkomst.
4 juli bijeenkomst Melickerveld

Einde bijeenkomst

Actielijst
Actiehouder Actie Deadline
Gemeente Status parkeerterrein/laadplein Maria Theresialaan Volgende Mobiliteitsraad, 8 september
Gemeente Ontsluiting perceel DHL nagaan Volgende Mobiliteitsraad, 8 september
Gemeente Mogelijkheden onderzoeken voor bebording op rotondes waar fietsers in twee richtingen oversteken Volgende Mobiliteitsraad, 8 september
Gemeente Navragen status spoorbrug Volgende Mobiliteitsraad, 8 september
Allen Suggesties voor maatregelen tbv subsidie-aanvraag. Gemeente toetst aan eigen middelen en risico-analyse Uiterlijk voor volgende mobiliteitsraad ivm subsidie-deadline 1 oktober.