5e verslag van de mobiliteitsraad 8 september 2022 Roermond.

rmnd

Verslag

Datum 1 november 2022
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 8 september 2022

Agenda
– Opening door wethouder Zwijnenberg
– Korte intro vanuit gastheer Merpo
– Introductie / discussie door wethouder Zwijnenberg: waar gaan we met de Mobiliteitsraad aan werken, mede in relatie tot het coalitieakkoord
– Subsidieregeling Investeringsimpuls verkeersveiligheid: welke projecten gaan we opvoeren?
– Oversteek N280 – Designer Outlet (ingebracht door PML)
– Mededelingen / korte updates:
o Melickerveld, Roerdelta
o Deelmobiliteit
o Regionale fietsroutes
o Markering Venloseweg en Industrieweg
– Afspraken, vervolg
– Sluiting

Toevoegingen aan de agenda zijn:
– Automatisering innen havengelden (Willem Bakker)
– Programma voor wegbeheer
– Stand van zaken aanpassing Mijnheerkensweg
– Bushaltes op bedrijventerreinen (Stephanie Voncken)
– Ontwikkelingen Keulsebaan (Jos Smits)
– Rotonde Rijksweg – Mussenberg
– Verslag vorige vergadering

Introductie Merpo
Als gastheer van vanavond licht Merpo kort iets toe over hun bedrijf en producten. Merpo is logistiek dienstverlener, met name op het gebied van fashion kleding. Naast voorraadbeheer verzorgt Merpo ook het transport en de retailbevoorrading in binnensteden.

Introductie wethouder Zwijnenberg
Wethouder doet introductie van het coalitieakkoord. Structuur van het document is de ambitie en hoe we dit willen gaan realiseren. Daarnaast staan er ook vergezichten in het document. Droom en Realiteitszin. De wethouder geeft aan dat we in gesprek willen blijven met elkaar om vooral de punten op het gebied van Mobiliteit vooruit te krijgen. In het Coalitieakkoord zijn de volgende zaken opgenomen:
– Leefbare stad, verkeersluw centrum
– Voldoende laadpunten
– Duurzame stadsdistributie
– Goed OV-netwerk
– Goede verbinding met de wijken
– Fietsroutes en een veilige school-thuisroute
– Impuls geven aan stationsgebied met oostelijke toegang
– Anders invullen van het tracé van de IJzeren Rijn
– Vergroening

Reflectie vanuit de groep: wat zijn je dromen ten aanzien van mobiliteit en hoe passen deze dromen in het coalitieakkoord?

Reflectie vanuit de groep
– Jos Smits: overleg in de wijk met de gemeente is weg. Hij verzoekt vanuit de Bewonersgroep Kitskensberg om meer overleg op wijkniveau. Zie ook wijkwethouder
Willem Bakker: komende vijf jaar voorbereiden op mobiliteitssprong. Denk aan elektrificatie en zelfrijdende voertuigen, toenemende spanning tussen verschillende groepen, verder reizen en vergrijzing van ouderen op de fiets.
– Elly Joosten: coalitieakkoord spreekt van verkeersluw centrum, maar er mag ook aandacht zijn voor verkeersluwe wijken en kernen
– Michiel Huurdeman: idem, meer aandacht voor kernen. ‘Grijze wegen moeten een kleurtje krijgen’. 30km wegen beter als zodanig inrichten. Aandacht voor verkeersstructuur en achterstallig onderhoud aan infrastructuur in heel zuidwest Roermond.
– Stephanie Voncken: bedrijventerreinen mogen in coalitieakkoord best wat meer in the picture. Heel de infra onder de loep nemen. Bedrijven zijn op zoeken naar mensen. Als infra goed is komen de mensen sneller ergens werken.
– Peter Otten: meer aandacht voor bv Schepersweg.
– Harrie Jenniskens: idee om verkeer aan de grens op te vangen, mede vanwege ontwikkelingen in Elmpt. Denk aan infrastructuur in kleine kernen. Tevens wordt gepleit voor meer kleinschaligheid in de ontwikkeling van de haven in Asselt.
– Jos Schmitz: fietspad Keulsebaan is aandachtspunt. ‘het moet sexier worden om met de fiets of openbaar vervoer naar bedrijventerreinen te gaan’.
– Herm Geraedts: veiligheid voor ouderen op de fiets en te voet
– Reinier den Uijl: pleit voor het maximaal delen van informatie zodat men mee kan praten. Dan weten belanghebbenden ook wat bij de gemeente als eerste opgepakt gaat worden en waarom
– Wethouder: wat zijn de speerpunten voor de Mobiliteitsraad? Hoe kan het effectiever en hoe voelt men zich gehoord op het gebied van mobiliteit? Bespiegeling voor de volgende keer.

Subsidieregeling Investeringsimpuls verkeersveiligheid
Voor 1 oktober dient de gemeente een subsidieaanvraag bij het Ministerie in te dienen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Het budget is daarbij door het Ministerie gemaximaliseerd, dus we kunnen nu niet alles opvoeren. Vanwege urgentie en eerdere subsidie-afspraken voert de gemeente Roermond de volgende 4 projecten:
– Fietspad Noorderplas
– Fietspad Minderbroederssingel
– Zebramarkering Industrieweg
– Aanpassingen fietsoversteken rotonde Rijksweg – Mussenberg
Eventueel kan de gemeente nog een reserveproject toevoegen.

Voor eventueel volgende subsidietranches is inbreng vanuit de Mobiliteitsraad welkom. Wederom wordt aangegeven dat transparantheid gewenst is. Aan de gemeente de vraag hoe we dit goed gaan terugkoppelen aan iedereen.

Oversteek N280 – Designer Outlet
Veel illegale overstekers op kruispunt N280 – Wilhelminasingel. Is door de gemeente al veel aan gedaan qua bebording, waarschuwingen en verboden. Echter voetgangers blijven vanuit de Wilhelminasingel illegaal oversteken naar het Outlet center en omgekeerd. In de openbare ruimte kan de gemeente weinig meer doen, provincie is wegbeheerder. De vraag wordt nogmaals bij provincie en Designer Outlet onder de aandacht gebracht.

Daarnaast wordt de vraag gesteld om nogmaals te kijken naar de afstelling van de verkeerslichten. Deze staan gevoelsmatig nog te vaak op rood.

Mededelingen / korte updates
– Melickerveld; laatste reacties zijn/worden opgehaald. Verkeerstructuur en inrichting bepaald. Bestemmingsplan door de raad vastgesteld, in overleg met diverse belanghebbenden is de laatste hand gelegd aan de verkeersstructuur en de inrichting van de wegen.
– Roerdelta: nadruk ligt hier op parkeren. Woonfunctie in combinatie met de jachthaven. Optimum zoeken tussen aantal parkeerplaatsen en ruimtelijke kwaliteit. Betekent dat niet iedereen altijd voor de deur kan parkeren. Aanvullend kan deelmobiliteit leiden tot verdere reductie van parkeerplaatsen, maar ontwikkelingen staan in Roermond nog pas in de kinderschoenen.
– Deelmobiliteit: concreet op dit moment twee aanbieders die interesse hebben. Nu vergunningplichtig, dus nu eea juridisch aan het voorbereiden.
– Regionale fietsroutes: blijft zoeken naar middelen voor voorbereiding en uitvoering. Diverse studies uitgevoerd. Spoorbrug Leudal en binnenstedelijke IJzeren meest concreet op dit moment. Zorgen dat gereserveerde subsidie van de provincie overeind blijft. IJzeren Rijn wacht op uitsluitsel vanuit landelijke overheid NL-B.
– Markering Venloseweg en Industrieweg; voor beide wegen geldt dat geprobeerd wordt dit jaar nog mee te nemen. Industrieweg is reeds gecommuniceerd met PML en BIZ Roerstreek. Gemeente (BOR) geeft definitieve planning door.
– Havengelden innen. AIS ontvanger wordt geplaatst. Hiermee wordt het mogelijkheid tot het digitaal innen van havengelden. Heeft de gemeente interesse om hierbij aan te sluiten? Wordt uitgezet bij havenmeester.
– Er wordt aangegeven dat het wegbeheer niet op orde is. Er zijn veel scheuren in wegen. Vraag wordt voorgelegd aan wegbeheerder.

Rondvraag
– Fietspad Mijnheerkensweg. Wat is de stand van zaken? Projectleider zal contact opnemen met dorpsraad Leeuwen.
– Bushaltes in relatie tot bereikbaarheid bedrijventerreinen: gemeente zoekt huidige ligging haltes uit.
– Bosstraat: nog eens kritisch kijken naar de reconstructie. Voor de aansluiting Bosstraat- Peelveldlaan is separaat ook aandacht gevraagd door VVN.

Afspraken, vervolg
1 december nieuwe bijeenkomst Mobiliteitsraad bij Kragten in Herten

Actielijst
Actiehouder Actie Deadline
Gemeente Status parkeerterrein / laadplein Waterschap: weliswaar eigendom gemeente, maar liggen afspraken met Waterschap onder, evt bestuurlijke brief
Gemeente Ontsluiting perceel DHL nagaan Zsm bewonersgroep Kitskensberg berichten Ontsluiting vindt plaats op Keulsebaan, heeft geen relatie met Oude Keulsebaan.
Gemeente Mogelijkheden onderzoeken voor bebording op rotondes waar fietsers in twee richtingen oversteken Volgende Mobiliteitsraad, 1 december
Gemeente Navragen status spoorbrug Zsm Mobiliteitsraad informeren, Navraag bij Prorail leert dat er geen plannen bestaan voor renovatie van de huidige spoorbrug
Gemeente Oversteek N280 – Designer Outlet bij DOR en Provincie onder de aandacht brengen Is gebeurd
Gemeente Planning markering Industrieweg afstemmen met PML en BIZ Roerstreek Zsm, aanbrengen markering kan op korte termijn starten
Gemeente Ligging bushaltes uitzoeken Lijnennetkaart is gedeeld met Parkmanagement Midden-Limburg
Gemeente Contact opnemen met dorpsraad Leeuwen mbt fietspad Mijnheerkensweg Dorpsraad Leeuwen is inmiddels geinformeerd, de werkzaamheden aan het fietspad vorderen gestaag.
Gemeente Reconstructie Bosstraat nog eens kritisch bekijken Is teruggekoppeld aan VVN.
Gemeente Wil de gemeente ook de havengelden digitaal innen?
Gemeente Wat is de status van onderhoud wegennet?