HANDVAT2022

Het Handvat2022 werd de 1e keer uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Inleiding

Dit handvat geeft de punten weer die de Fietsersbond landelijk en lokaal nastreven.
Deze punten zijn adviezen met als doel de fiets op 1.
Het geeft een inzicht van ideeën en verbeterpunten in onze omgeving om verwarring en onduidelijkheid weg te nemen bij de weggebruiker. Aarzeling bij de weggebruiker leidt tot ongevallen terwijl wij juist alles op alles moeten zetten om dit te voorkomen.

De volgende punten worden behandeld:

• Algemene aandachtspunten
• Uitvoering van veilige en comfortabele fietsvoorzieningen
• Veilig fietsen en fietsgebruik stimuleren
• Landelijke aandachtpunten en maatregelen
• Lokale aandachtpunten en maatregelen

Algemene aandachtspunten

1. Op alle wegen, behalve de grotere doorgaande wegen, binnen de bebouwde kom max. 30 km/u. 30 is het nieuwe 50. Samen verkeren is het uitgangspunt.
2. Bij verkeersmaatregelen waarbij fietsers betrokken kunnen zijn zou er al vanaf de 1e fase overleg met de Fietsersbond georganiseerd kunnen worden. De ervaringsdeskundigen bij uitstek, die bekend zijn met hun omgeving.
3. De investeringen/budgetten voor de veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer moeten omhoog, om recht te doen aan het belang van fietsverkeer zoals uitgesproken in diverse beleidsnota’s.
4. Bij de aanleg en planning van doorfietsroutes, snelfietspaden en nieuwe fietsvoorzieningen wordt de Fietsersbond betrokken maar zeker wordt ook samenwerking met omliggende gemeenten gezocht om tussenliggende stukken en aansluitingen fietsvriendelijk te maken. Een nieuwe verbetering mag niet abrupt stoppen. Overkoepelende structuur in planning en uitvoering!

Uitvoering van veilige en comfortabele fietsvoorzieningen

1. Op drukke wegen, waar geen fietspad is, behoort een fietssuggestiestrook te komen, zo mogelijk in de rode kleur.
2. Duidelijkheid brengen in het wegbeeld waar het verkeer zich gaat mengen en dit niet ten koste van het comfort en veiligheid van automobilist of fietser laten gaan.
3. Een fietsstraat moet aan de regels van de daarvoor geldende CROW-eisen voldoen. Alleen een bord FIETSSTRAAT is onvoldoende. Voor iedereen moet in een oogopslag duidelijk zijn dat het om een fietsstraat gaat ook als je de borden gemist hebt.
4. Op alle rotondes binnen de bebouwde kom dient voorrang voor fietsers te gelden, en moet dit ook duidelijk zijn voor automobilisten. Rotondes dienen aangepast te zijn aan de aansluitende fietspaden en geen obstakels/stoepranden, etc. te vertonen bij of in de bochten! Indien nodig dient de snelheid van het autoverkeer afgeremd te worden.
5. Goed onderhouden fietspaden met glad/vlak wegdek als uitgangspunt. Dit stimuleert en nodigt uit. Fietsers moeten geen hobbelig verplicht fietspad hoeven te mijden (verzakkende tegels, klinkers, mol-goten, stoepranden en waterplassen) om comfortabel te fietsen. Wanneer om de 10 jaar asfalt voor het overige (auto)verkeer vernieuwd wordt, moeten de ernaast liggende fietspaden niet in dezelfde slechte staat blijven. (te smal en wortelvorming en dergelijke hobbels weghalen).
6. Een 2-richtingen fietspad moet voldoende breed en herkenbaar zijn voor iedereen, met eventueel een duidelijke markering in het midden. Bij voorkeur geen hoog liggende thermoplast strepen deze zijn glad en zeer storend voor fietsers.
7. Alle paaltjes op fietspaden en straten waar deze overbodig zijn geworden verwijderen. Legio zijn de ongevallen door botsingen met paaltjes.
8. Indien paaltjes hoogstnodig zijn, alleen met een goede voorloper van 5 meter met forse ribbels
9. Het beter en frequenter afregelen van groen licht bij de VRI’s voor fietsers.
10. Goed werkende VRI’s voor fietsers met voorliggende meldingslussen in de aanrijrichting zonder kleine knopjes en liefst met wachttijd meldingen.
11. Bermen ophogen tot niveau van het fietspad. Bermen die niet zijn aangeheeld vormen een extra valgevaar, zeker bij smalle fietspaden!
12. De rechthoekige trottoirbanden naast een fietspad, waar dat nog niet is gebeurd, vervangen door de schuinoplopende banden. Dat is veiliger minder schade bij mogelijke valpartijen en waar nodig nog een uitwijkmogelijkheid.

Veilig fietsen en fietsgebruik stimuleren

1. Gemeentes nemen het initiatief binnen de VNG om het fiets-meeneem-beleid van het spoor en de bus sterk te verbeteren. Gemeenten zijn hier een sterke partij t.o.v. vervoerders om zo op langere termijn hun duurzame bereikbaarheid te verbeteren. De Fietsersbond onderstreept dit op landelijk niveau.
2. Scholen uitnodigen om actief het autogebruik van brengen en halen van leerlingen te ontmoedigen. Kritische analyse van de schoolomgeving en eventueel aanpassen door vorm of regelgeving om veiligheid te bevorderen.
3. Verlichtingsacties vóór de winter organiseren zodat scholieren en ouders er op tijd bij zijn. Zien en gezien worden.!
4. Actieve uitvoering/verbeteringen van de bewegwijzering voor fietsers in de regio.
5. Binnen de diverse centra meerdere parkeereilanden met een oplaadstation voor Efietsen, indien mogelijk overdekt. Bewaakte stallingen om diefstal tegen te gaan.
6. Extra budgetten vrijmaken voor de fietssnelverbindingen zoals Leudal-Weert-IJzeren Rijn met station Roermond als mobiliteitsknooppunt.
7. Voorrang voor fietsers vergroten op meerdere locaties. Indien nodig de snelheid van het autoverkeer afremmen om de veiligheid voor de overstekende/invoegende fietser te verhogen.
8. Extra PR op alle media van de gemeente om inwoners bewust te maken van de voordelen van fietsen; veiligheid, milieu, gezond bewegen en ruimtelijke voordelen. Er zijn mensen die zelfs voor een ritje van één kilometer nog de auto pakken. “Terwijl fietsen 4G is: gezond, goedkoop, goed voor het milieu en het maakt gelukkig.” Volgens ANWB kampioen nr. 10/11 van oktober 2021.
9. Verkeersveiligheid moet een prioriteit worden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijke aandachtspunten en maatregelen

1. Voor E-steps gelden wettelijke regels m.b.t. snelheid, helmplicht, waar toegestaan etc.
2. Meer aandacht voor oplossen en voorkomen van fietsdiefstal.
3. Bewaakte (gratis) stallingen.
4. Goede fiets controles bij scholen.
5. Gevaar voor opvoeren van e-bikes

Lokale aandachtspunten en maatregelen

1. Aanbrengen suggestiestroken en markeringen Maashaven volgens een verkeersbesluit van 2 jaar geleden.
2. Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheidsplan herzien op veiligheidsaspecten. En waar mogelijk werk met naburige gemeenten combineren. (Voorbeeld waar dat nog niet gebeurd is, zijn de werken Leropperweg en Azenrayerweg beiden in Roerdalen)
3. Een goed functionerende mobiliteitsraad en wanneer dat niet mogelijk is een nieuwe verkeerscommissie waar direct betrokkenen inspraak hebben.
4. Op het Wilhelminaplein het aantal parkeerplaatsen voor auto’s verminderen en hier groenvoorzieningen voor in de plaats maken. En ook hier een goede fietsstalling aanleggen.
5. Alle overtollige fietspaaltjes verwijderen.
6. Doorgaande fietsverbindingen in de wijken in de voorrang.
7. 30 km wegen aanpassen aan de snelheid. Veel wegen zijn oude 50 km wegen die te breed zijn.
8. Fietspaden met tegels vervangen door asfalt.
9. Aandacht voor kruispunten en rotondes waar recentelijk veel aanrijdingen hebben plaats gevonden.
10. Gebroeklaan en Eiermarkt onderzoeken naar overtredingen snelheid.
11. Roerkade en Roersingel parkeerverbod en stopverbod. Er zijn diverse meldingen openbare ruimte gedaan vanwege blokkaden op het fietspad.
12. De parkeertarieven voor auto’s omhoog en gebruiken voor fietsvoorzieningen.
13. Betere controle op werkzaamheden zodat er méér in plaats van minder ruimte komt voor fietsers.
14. Ter plaatse de situatie bekijken en niet invullen hoe het zal zijn vanuit Google Streetview

Colofon

Dit HANDVAT werd door meerdere leden van de fietsersbond Midden-Limburg met zorg samengesteld. Ook werden meldingen van burgers meegenomen.

e-mail adres is: [email protected]
website: https://midden-limburg.fietsersbond.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/fietsersbond.roermond