6e vergadering 1 december 2022 verslag van de mobiliteitsraad Roermond.

Verslag

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers, Remi Kok, Luc Duijkers
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte
Tel.
Datum 20 december 2022
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 1 december 2022

Aanwezigen:
Reinier den Uijl Fietsersbond Midden-Limburg
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Ellie Joosten Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Joop Wijnands Bewonersgroep Kitskensberg
Carola van Dick Roermond Toegankelijk
Michiel Huurdeman Wijkraad Herten
Cees Moison Veilig Verkeer Nederland
Remko Zaeijen Veilig Verkeer Nederland

Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Remi Kok Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Luc Duijkers Beheerder verkeer gemeente Roermond

Afgemeld:
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Erik Poels BIZ Reubenberg
Peter Otten BIZ Merum
Rick Beurskens BIZ Roerstreek
Hans Lucas Wij zijn Maasniel
Harry Jenniskens Wijkteam Asselt 
Agenda
– Opening door wethouder Zwijnenberg
– Welkom/toelichting door Kragten
– De Mobiliteitsraad in de toekomst
– waar zijn we van? Wat verstaan we onder mobiliteit?
– wat is de rol van de Mobiliteitsraad?
– meer themagerichte inbreng en discussie ipv lokale knelpunten
– coalitieakkoord als basis
– Toelichting afwegingen en ontwerpkaders Singelring door gemeente en Kragten
– Toelichting verkeersmanagement N280 en tunnelsluiting A73 door Roermond Bereikbaar
– Afspraken, vervolg
– Sluiting

Opening door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg opent de Mobiliteitsraad en geeft aan verder te willen gaan met een andere aanpak en insteek van dit overlegorgaan. Het is de bedoeling om op een hoger abstractieniveau mobiliteitsgerelateerde onderwerpen te bespreken en advies daarover uit te brengen. Dit advies kan dan ook worden toegevoegd aan onderwerpen of projecten.

Welkom door Kragten
Als gastheer van vanavond licht Kragten kort iets toe over het bedrijf.

Kort voorstelrondje
Degenen die nog niet eerder zijn aangesloten bij de Mobiliteitsraad stellen zich voor:
– Remko Zaeijen namens Veilig Verkeer Nederland
– Ron Emans namens de Fietsersbond

De Mobiliteitsraad in de toekomst
– waar zijn we van? Wat verstaan we onder mobiliteit?
– wat is de rol van de Mobiliteitsraad?
– meer themagerichte inbreng en discussie ipv lokale knelpunten
– coalitieakkoord als basis

Paul licht de ontstaansgeschiedenis en het doel van de Mobiliteitsraad toe. Als aanvulling wordt vanuit de groep aangegeven:
– Om aan de hand van agendastukken onderwerpen te bespreken. Deze agendastukken worden ongeveer 14 dagen van tevoren rondgestuurd zodat eenieder zich kan voorbereiden.
– Het is de bedoeling om geen onderwerpen te bespreken die gebiedsspecifiek zijn, maar gemeente breed van belang zijn.
– De vraag wordt gesteld in hoeverre gebiedsspecifieke problemen als nog aanbod kunnen komen. Er wordt aangegeven dat in de rondvraag aangegeven kan worden dat er iets speelt. Vervolgens zal een apart overleg worden ingepland tussen gemeente en betreffende persoon om dit onderwerp te bespreken.(Jos Smits)
– Er wordt aangegeven dat het handig is om afspraken te maken over zojuist genoemde werkwijze. Zodat hiernaar verwezen kan worden en het duidelijk is voor iedereen. (Reinier den Uijl)
– Er wordt gevraagd of het mogelijk is om vanaf de volgende keer naambordjes te plaatsen. Afgesproken wordt dat ieder dat voor zichzelf kan doen tijdens de volgende bijeenkomst. (Jos Smits)

Toelichting afwegingen en ontwerpkaders Singelring door gemeente en Kragten
Presentatie door Martijn Kersten van Kragten over proces en kaders Singelring.
– Er wordt een suggestie gedaan om alvorens een ontwerp vast te stellen, aan de burgers te vragen wat zij van het oostelijk deel van de Singelring vinden. Op basis daarvan kan er verder gekeken worden naar het ontwerp. (Cees Moison)
– Er wordt aangegeven dat Minderbroederssingel geen knelpunt is. Leeuwen, Wilhelminasingel en Koninginnelaan zouden dat wel zijn. (Jos Smits)
– Meerdere aanwezigen geven aan dat het positief zou zijn om de Kapellerpoort in het project mee te nemen.
– De Singelring zal tzt opnieuw op de agenda komen van de Mobiliteitsraad voor advisering.

Toelichting verkeersmanagement N280 en tunnelsluiting A73 door Roermond Bereikbaar
Presentatie door Arnoud Haans van Roermond Bereikbaar over werkwijze en aanpak Roermond Bereikbaar.
– De vraag wordt gesteld of ook gekeken wordt naar de verkeerssituatie op topdruktedagen op de lange termijn. Roermond Bereikbaar geeft aan dat zij hierover in overleg zijn met het DOC.
– Er wordt gevraagd of aanpassingen in navigatiesystemen wordt meegenomen t.a.v. topdruktedagen. Roermond Bereikbaar geeft aan dat deze maatregelen nu nog weinig wordt toegepast.
– Wordt ook nagedacht over een internationale omleidingsroute tijdens topdrukte dagen? Er wordt aangegeven dat Rijkswaterstraat in contact is met hun evenknieën in Duitsland en België om dit te realiseren.

Rondvraag
Algemeen beeld is dat de aanwezigen de nieuwe insteek als positief zien en het een waardevol overleg vonden. Mocht iemand nog een goede locatie weten voor het volgende overleg, graag laten weten aan gemeente.

Afspraken, vervolg
Volgende mobiliteitsraad vindt plaats op donderdag 9 maart 2023. Locatie volgt.

Actielijst
Actiehouder Actie Deadline
Gemeente Delen plaatjes mobiliteitsvisie Opgenomen in presentatie die met verslag is meegestuurd
Gemeente Opstellen van werkafspraken/klein reglement Q1 2023
Gemeente Na 1e of 2e Mobiliteitsraad “nieuwe opzet” evaluatie over deze insteek
Iedereen Naambordjes plaatsen tijdens overleg
Gemeente Contact opnemen met de afwezigen voor het eerstvolgende overleg en hen in de gewijzigde doel en opzet van de Mobiliteitsraad. Q1 2023