7e verslag van de mobiliteitsraad 9 maart 2023 Roermond.

Verslag

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers en Remi Kok
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte
Tel.
Datum 24 april 2023
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 9 maart 2023

Aanwezig:
Reinier den Uijl Fietsersbond Midden-Limburg
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Charlotte van Dijck Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Carola van Dick Roermond Toegankelijk
Rob van Vugt Veilig Verkeer Nederland
Raoul Aelmans Veilig Verkeer Nederland
Odile de Ras Wij zijn Maasniel
Luc Veeger Arcadis

Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Remi Kok Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Joost Engels Strateeg gemeente Roermond

Afgemeld:
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Willem Bakker BIZ Willem-Alexander
Erik Poels BIZ Reubenberg
Rick Beurskens BIZ Roerstreek
Hans Lucas Wij zijn Maasniel
Harry Jenniskens Wijkteam Asselt
Leon Goyen Wijkraad Herten
Ronald Beckers Stichting Comité van Samenwerking Asenray

Agenda
1) Opening / welkom door wethouder Zwijnenberg
2) Verslag en actielijst vorige vergadering (1 december jl.)
3) Terugblik vorige bijeenkomst: de Mobiliteitsraad ‘nieuwe stijl’
4) Bijpraten over belangrijkste (regionale en majeure) projecten en ontwikkelingen
5) Toelichting ontwikkeling Philipsterrein door dhr. Veeger (Arcadis)
6) Discussie over de mobiliteitsaspecten van het Philips terrein
7) Rondvraag, afspraken en vervolg

1. Opening door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg opent de Mobiliteitsraad en heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. Ook de actielijst is doorgenomen.

Naar aanleiding van de actielijst merkt dhr. Den Uijl op dat er behoudens de uitnodiging en agenda geen stukken 14 dagen van te voren zijn toegestuurd ter voorbereiding. Gemeente onderkent dit en zegt verbetering toe.

3. Terugblik Mobiliteitsraad 1 december jl.
In de vorige bijeenkomst met de Mobiliteitsraad is stilgestaan bij een nieuwe rol en werkwijze. Wethouder Zwijnenberg maakt nogmaals het belang van de Mobiliteitsraad duidelijk en wil toewerken naar een situatie waarbij de Mobiliteitsraad als adviesorgaan wordt ingezet bij planvorming en besluitvorming. Daarom is het van belang om meer themagericht, Roermond-breed te werk te gaan. Vanavond gaan we dat voor de eerste keer toepassen door toe te spitsen op het Philipsterrein.

Reacties:
– VVN: let op de juiste mix van belanghebbenden. We zijn van de gehele gemeente. Dorpscomité Leeuwen onderschrijft dit.
– Fietsersbond doet de suggestie om te beginnen met een algemeen gemeentedeel en daarna themagericht te werk te gaan. Toegezegd is dat dat we de volgende bijeenkomst zo opzetten. Wel wordt aan de Mobiliteitsraad gevraagd vooraf onderwerpen kenbaar maken, zodat we de bijeenkomst daarop aanpassen, vooral het eerste deel.
– Fietsersbond doet andermaal de suggestie om de Mobiliteitsraad te formaliseren naar een Belgisch voorbeeld.
– Ten slotte wordt de suggestie gedaan om de voorraadagenda van de Commissie Ruimte te delen, zodat men weet wat actueel bestuurlijk wordt besproken. Kan leidraad zijn voor te bespreken onderwerpen in de Mobiliteitsraad.

4. Bijpraten projecten en ontwikkelingen
De volgende projecten wordt de stand van zaken doorgegeven:
– Fietsbrug Leeuwen – Buggenum,
– De binnenstedelijke IJzeren Rijn,
– Fietsverbinding Linne-Merum,
– Fietspad Noorderplas en Dam Lateraalkanaal,
– Stationsomgeving,
– De woningbouw ontwikkelingen Roerdelta, Melickerveld (Heinsbergerweg),
– Oranjelaan en Singelring,
– Enkele projecten uit het Verkeersveiligheidsplan zoals de Venloseweg, Schepersweg en onderzoeken naar de Elmpterweg en Bredeweg.

Vragen / reacties
– Gaat het bij de verbinding Linne-Merum om een nieuwe verbinding? Ja, het betreft deels een nieuwe verbinding onderlangs de Maas bij Solvay.
– Is het een optie om fietsverkeer via de Schepersweg om te leiden. In principe wel, maar gaat wel ten koste van directheid, aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid.
– Is er nog sprake van een onderdoorgang bij het station naar de oostzijde? Ja, op lange termijn is dit nog steeds een wens van de gemeente Roermond. Staat echter los van de wens om op kortere termijn samen met NS het voorterrein van het stationsgebouw te verfraaien.
– VVN onderschrijft het belang van goede (regionale) fietsroutes. Geeft aan in het overzicht de ontwikkeling in Elmpt te missen.
– Tevens vraagt VVN aandacht voor de planning. Op basis van het Verkeersveiligheidsplan heeft VVN geconcludeerd dat eerdere planningen van projecten niet altijd gehaald worden. Gemeente onderkent dit, maar is niet altijd te voorkomen.
– Vanuit ‘Wij zijn Maasniel’ wordt gevraagd in hoeverre we last gaan krijgen van de tunnelsluitingen in de zomer. Ondanks allerlei maatregelen ten aanzien van vervoermanagement en gedragsbeïnvloeding om daarmee hinder voor iedereen te minimaliseren ontkomen we niet aan een bepaalde mate van overlast gedurende de 2×3 weken sluiting in de zomermaanden.

5. Presentatie Philipsterrein
Dhr. Veeger licht namens Arcadis de ontwikkelingen op en rond het Philipsterrein toe.

6. Discussie Philipsterrein
Vragen / reacties
– Fietsersbond: hoe zit het met ov-voorzieningen? Eerste bushalte is op Oranjelaan, maakt gebied beperkt toegankelijk. Dat wordt onderkent en is aandachtspunt voor de toekomstige bereikbaarheid.
– Het hele terrein wordt energie neutraal. Komen er ook voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s? Ja, daar wordt op ingespeeld, wetende dat elektrisch rijden alleen maar zal toenemen. Zoveel mogelijk zullen dit soort technologische ontwikkelingen worden meegenomen, al blijft het lastig voorspellen wat de toekomst op dit vlak gaat brengen. Het is bijvoorbeeld lastig om nu al in te spelen op waterstof terwijl we weten dat dit in de toekomst ook een rol gaat spelen naast elektrisch rijden.
– Komen er deelauto’s? Ja, dat is onderdeel van de ambities. Betekent dat het aantal parkeerplaatsen nog iets zakken (zie ook discussie bij Roerdelta).
– VVN geeft aan behoefte te hebben aan de Verkeersstromen die te verwachten zijn, zowel snelverkeer als langzaam verkeer. Gemeente en Arcadis zeggen gegevens toe.
– Kunnen we het Philipsterrein zien als een verlengstuk van het centrum? Zo ja, hoe zit het met de bevoorrading van met name de randen van het gebied met zware dieselvrachtwagens? Onderdeel van het coalitieakkoord is het inzetten op duurzame stadslogistiek. Dat beperkt zich niet alleen tot de binnenstad, maar biedt ook in en om dit gebied kansen om logistieke stromen te verduurzamen. Vanuit de Mobiliteitsraad wordt meegegeven dat de gemeente hier proactief mee moet omgaan.

– Fietsersbond geeft aan erg blij te zijn met de geprojecteerde fietsverbinding langs het spoor en de aanhaking op de stationsomgeving, de fietsbrug naar Buggenum en de binnenstedelijke IJzeren Rijn. Wel wordt gevraagd of we niet nog een stap verder kunnen gaan en de auto proberen geheel te weren uit het gebied (zie bijvoorbeeld Utrecht waar het sneller is om je te voet of met de fiets te verplaatsen dan met de auto). Binnen het gebied is dat in basis wel de bedoeling, maar de randen moeten toch voor autoverkeer bereikbaar blijven.
– Wij zijn Maasniel neemt Strijp-S als voorbeeld.
– Is voorzien in snelheidsverlagende maatregelen op bijvoorbeeld de Dr. Philipslaan? Ja, voorzien is een 30km zone met bijpassend profiel en eventueel aanvullende verkeersmaatregelen.
– Komen er ook winkelvoorzieningen in het gebied. Dhr. Veeger geeft aan dat de binnenstad al erg onder druk staat qua leegstand dus dat hier de prioriteit ligt. Wel is voorzien in kleine, ambachtelijke bedrijvigheid passend bij het karakter van het gebied (bijvoorbeeld een ambachtelijke bakker).
– Vanuit Wij zijn Maasniel wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de relatie met de omliggende wijken. Ontwikkeling Philipsterrein mag geen nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Maasniel en het Vrijveld. Nadrukkelijk pleidooi om omgeving niet te vergeten.
– Fietsersbond pleit voor zekere mate van comfort voor de wegen binnen het plangebied. Huidige betonplaten passen weliswaar bij karakter van het gebied maar zijn voor fietsers niet echt comfortabel.
– Ook geeft Fietsersbond aan uit oogpunt van historie de bankjes etc te laten staan.
– Ten slotte: is het plan betaalbaar en hoe zit het met stikstof? Dhr. Veeger geeft aan dat het plan betaalbaar is en dat aan stikstof momenteel gerekend wordt. Verwachting is dat dit geen knelpunt gaat opleveren.

Samenvatting discussie door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg vraagt hoe de presentatie en discussie is ervaren. Reacties uit de groep zijn erg positief, zowel op het plan als op de discussie zelf. Men ervaart het als positief om te zien dat er eindelijk wat gebeurt op deze locatie. Wel wordt aangegeven dat men graag een terugkoppeling wil hebben. Volgende Mobiliteitsraad komen we hier nog kort op terug, maar ook binnen de reguliere kanalen mag de omgeving blijven meedenken over het Philipsterrein.

Ten aanzien van de locatie wordt opgemerkt dat het vanwege de akoestiek soms lastig te volgen was. Dat is zeker een aandachtspunt voor de volgende keer en volgende bijeenkomsten van de Mobiliteitsraad.

7. Rondvraag
Er zijn geen aanvullende vragen meer voor de rondvraag.

8. Afspraken, vervolg
De volgende Mobiliteitsraad vindt plaats op maandag 26 juni 2023 (en dus niet 8 juni zoals gepresenteerd op 9 maart jl.). Locatie volgt, ideeën voor onderwerpen en locatie zijn altijd welkom. De overige data zijn 7 september 2023 en 30 november 2023.

Actielijst

Actiehouder Actie Deadline
Gemeente Volgende Mobiliteitsraad terugkomen op discussie Philipsterrein, toewerken naar soort van eindadvies vanuit de Mobiliteitsraad Volgende bijeenkomst
Gemeente Volgende bijeenkomst opzetten zoals besproken (tweedeling) Voorbereiding voor volgende bijeenkomst
Gemeente Voorraadagenda Commissie Ruimte delen als basis voor te bespreken onderwerpen Tijdig voor volgende vergadering
Gemeente / Arcadis Te verwachten verkeersstromen aan VVN toesturen April 2023
Allen Tijdig onderwerpen aandragen Doorlopend
Gemeente Opstellen van werkafspraken/klein reglement Q2 2023
Iedereen Naambordjes plaatsen tijdens overleg Volgende bijeenkomst (8 juni)