9e verslag van de mobiliteitsraad 17 juli 2023 Roermond.

Verslag

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers, Remi Kok, Taco de Marie
Cluster Ontwikkeling Opgaven & Beheer Openbare Ruimte
Tel.
Datum 17 juli 2023
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 26 juni 2023

Aanwezig:
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Erik Poels BIZ Swalmen
Willem Bakker BIZ Willem Alexander
Jeanette Heibach BIZ Willem Alexander en Midden Limburg Bereikbaar
Rick Beurskens BIZ Roerstreek
Leon Goyen Wijkraad Herten
Elly Joosten Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Loek van der Heijden Bewonersgroep Kitskensberg
Rob van Vugt Veilig Verkeer Nederland
Jeroen Reuser Veilig Verkeer Nederland
Odile de Ras Wij zijn Maasniel
Bastiaan Kuipers Wij zijn Maasniel

Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Taco de Marie Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Remi Kok Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond

Afgemeld:
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Harry Jenniskens Wijkteam Asselt
Jules Schouwenberg Gehandicaptenplatform

Agenda
1 Opening / welkom door wethouder Zwijnenberg

2 Doornemen verslag en actielijst vanuit de vorige vergadering (9 maart jl.)

3 Bijpraten over belangrijkste (regionale en majeure) projecten en ontwikkelingen

4 Terugblik naar de vorige bijeenkomst: invulling en bereikbaar Philipsterrein.

5 Terugblik op de reconstructie van de Singelring (Minderbroederssingel)

6 Rondvraag

7 Afspraken en vervolg

1. Opening door wethouder Zwijnenberg
Wethouder Zwijnenberg opent de Mobiliteitsraad en heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. Ook de actielijst is doorgenomen. Naar aanleiding van de actielijst zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
– Wethouder Zwijnenberg benadrukt nog eens dat de Mobiliteitsraad een orgaan is voor de majeure thema’s in de gemeente en dat deze moet groeien en transformeren naar een gremium met een functie die er toe doet.
– Naar aanleiding van de meegestuurde voorraadagenda van de Commissies wordt met betrekking tot wijk- en kernenbeleid gevraagd of de Mobiliteitsraad hierover in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven. Wethouder Zwijnenberg zegt toe dat de Mobiliteitsraad hiertoe op een later moment als het zover is, in de gelegenheid wordt gesteld.
– 6 juli komt wijkbeheer aan de orde in de raadsvergadering. Vanuit diverse wijkraden bestaat behoefte aan duidelijkheid aan wat er in de wijken gaat gebeuren. Wethouder Zwijnenberg geeft aan dat mobiliteit geen onderdeel is van de beheerplannen en dus op 6 juli niet aan de orde komt. Wel worden wijken actief betrokken in diverse wijkgerichte onderhoudsprojecten zoals bv Herten, Merum, Roer-Zuid.
– Thema’s die in dit gremium aan de orde komen dienen te gaan over projecten m.b.t. mobiliteit, niet het onderhoudsniveau ervan en ook niet over het onderhoud van groen.
– Gevraagd wordt of de voorraadagenda iedere keer kan worden meegestuurd.
– Wat is de status van een eventueel reglement voor de mobiliteitsraad? Wethouder Zwijnenberg geeft dat het nu nog iets te vroeg is om een reglement op te stellen. Eerst moet het orgaan positie hebben en gezaghebbend zijn. Aansluitend daarop kan de status van de Mobiliteitsraad worden geformaliseerd.
– Ten slotte wordt gevraagd of nog meer wijkraden kunnen aansluiten. Niet alle wijken zijn immers vertegenwoordigd. Uitbreiding van de Mobiliteitsraad kan altijd plaatsvinden.
– VVN geeft aan in contact te willen komen met wijkraden en bedrijvenverenigingen.

3. Bijpraten belangrijkste projecten en ontwikkelingen
De volgende projecten komen aan de orde:
– De binnenstedelijke IJzeren Rijn
o Basis is spoor handhaven, voetpad zuidzijde spoor en fietspad noordzijde spoor
o Prorail en Ministerie positief over visualisaties
o Toewerken naar bruikleenovereenkomst met Prorail en aanvragen ontheffingen en vergunningen
– Stationsomgeving
o In navolging van stationsgebouw wordt openbare ruimte voorzijde ‘aangeheeld’, inclusief de verbinding naar het busstation
o Er worden extra fietsenstallingen gerealiseerd op het zuidelijk deel van P&R-Noord
– (Publieke) deelmobiliteit
o Wet- en regelgeving verandert waardoor de aanbieder van de elektrische deelstep aangeeft dat de business voor Roermond niet haalbaar is.
o We beraden ons nu wat we willen met deelmobiliteit en welk systeem in welke vorm en voor wie haalbaar zou zijn voor Roermond.
– Zéro emissie stadslogistiek
o Gemeente is voornemens om een principebesluit voor te bereiden ten aanzien van het instellen van een zéro emissie zone voor stadslogistiek. De Mobiliteitsraad wordt in de voorbereiding betrokken.

4. Terugblik naar de vorige bijeenkomst: Philipsterrein
Remi Kok komt kort terug op de presentatie van Arcadis in de vorige Mobiliteitsraad. Vragen / reacties vanuit de Mobiliteitsraad:
– Het aantal parkeerplaatsen dat gefaciliteerd wordt op het terrein zijn in relatie tot de doelen van een duurzame wijk hoog. Dit om te voorkomen dat extra parkeerdruk en overlast in de omliggende wijken ontstaat
– Aandacht wordt gevraagd voor het faciliteren van verbindingen voor openbaar vervoer en eventueel verkeerslichten om verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor het plangebied en omgeving te waarborgen.

Aan de Mobiliteitsraad wordt gevraagd om uiterlijk in juli reacties aan de gemeente te sturen (aan Paul Hamaekers, [email protected]). Reacties worden gebundeld en voorgelegd aan de Mobiliteitsraad, voordat dit medio augustus als officieel gezamenlijk standpunt van de Mobiliteitsraad kan worden gezien.

5. Terugblik naar de vorige bijeenkomst: Singelring
Op basis van de eerdere toelichting over de reconstructie van fase 3 van de Singelring op 1 december jl. licht Paul Hamaekers toe welke stappen sindsdien gezet zijn met de klankbordgroep. Het afgelopen half jaar is een aantal specifieke keuzes besproken over de volgende locaties:
– Het gewenste dwarsprofiel
– De fietsoversteek Molenstraat
– Het accentueren van de Minderbroederskerk en omgeving
– Het Zwartbroekplein

Keuzes zijn op hoofdlijnen aan de Mobiliteitsraad toegelicht, wetende dat er nog geen definitieve keuzes gemaakt zijn en dat ondertussen ook vanuit het gebiedsprofiel binnenstad ideeën zijn geopperd voor met name het vergroenen van het Zwartbroekplein. Dit leidt tot de volgende reacties:
– Let bij het weghalen van de fietsoversteek Molenstraat op fietsverkeer in twee richtingen rond de rotonde Roersingel. Vormgeving van de fietspadaansluitingen kan voorkomen dat tegen de richting in wordt gefietst.
– Wordt de omgeving van de brandweerkazerne ook meegenomen, wetende dat deze is gelegen tegenover de Minderbroederskerk en wellicht ook kansen biedt voor herinrichting? Wethouder Zwijnenberg geeft aan dat het nog niet zeker is dat de brandweerkazerne verhuisd en dat reconstructie van de Singelring eerder plaatsvindt. In zoverre kan hier nu niet op geanticipeerd worden.

De projectkaders worden 30 augustus besproken in de Commissie Ruimte en op 14 september in de gemeenteraad. Voorafgaand daaraan wil de gemeente Roermond graag een standpunt van de Mobiliteitsraad. Daartoe wordt de Mobiliteitsraad gevraagd om uiterlijk in juli reacties aan de gemeente te sturen (aan Paul Hamaekers, [email protected]). Reacties worden gebundeld en voorgelegd aan de Mobiliteitsraad, voordat dit medio augustus als officieel gezamenlijk standpunt van de Mobiliteitsraad kan worden gezien.

6. Rondvraag
– Wijkraad Herten geeft aan dat zij in het kader van groot onderhoud in Herten, Merum en Roer-Zuid met een wensen- en knelpuntenlijst komen. Deze zullen, op hoofdlijnen, worden besproken in de volgende Mobiliteitsraad.

7. Afspraken, vervolg
De volgende bijeenkomsten met de Mobiliteitsraad vinden plaats op 7 september 2023 en 30 november 2023. Locaties volgen!

Actielijst

Actiehouder Actie Deadline
Mobiliteitsraad Reageren op keuzes Singelring Juli
Mobiliteitsraad Reageren op Philipsterrein Juli
Gemeente Reacties bundelen en terugsturen aan Mobiliteitsraad ten behoeve van gezamenlijk standpunt over Singelring en Philipsterrein Medio augustus
Gemeente Voorraadagenda Commissie Ruimte delen als basis voor te bespreken onderwerpen Tijdig voor volgende vergadering
Allen Tijdig onderwerpen aandragen Doorlopend
Gemeente Opstellen van werkafspraken/klein reglement Niet aan termijn gekoppeld.
Iedereen Naambordjes plaatsen tijdens overleg Volgende bijeenkomst