1e verslag van de mobiliteitsraad 1 september 2020 Roermond.

rmnd

Onverkort verslag

Mobiliteitsraad 1 september 2020

Inleiding
Op 1 september 2020 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de Mobiliteitsraad Roermond. Doel van de Mobiliteitsraad is om structureel met een brede vertegenwoordiging uit de gemeente met elkaar in overleg te zijn over mobiliteit in de breedste zin. We streven daarbij naar een beleidsmatige discussie om het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen. De Mobiliteitsraad mag gezien worden als adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies mag geven en punten op de agenda mag zetten. Daarnaast fungeert de Mobiliteitsraad voor de gemeente Roermond als klankbord voor het huidige en toekomstig verkeersbeleid en concrete projecten. Samen met de Mobiliteitsraad wil de gemeente een stip op de horizon zetten waar we met verkeer en mobiliteit in breedste zin naartoe gaan. Dit past binnen de manier van werken van de Omgevingsvisie.
In eerste instantie gaan we hier een jaar mee aan de slag met de intentie dit overleg te continueren. Na een jaar evalueren we gezamenlijk hoe de Mobiliteitsraad functioneert en of we de juiste discussies voeren. Daarbij wordt opgemerkt dat de samenstelling nog kan veranderen. Vanuit de Mobiliteitsraad wordt bijvoorbeeld geopperd de scholen ook aan te laten schuiven of in ieder geval in kennis te stellen van onderwerpen die spelen. De gemeente gaat hier verder mee aan de slag.

Aanwezigen en eenieders belang;

Chantal Aspers
Gehandicaptenplatform. Belang bij toegankelijkheid (ook in het verkeer) en mensen met een beperking..

Norbert van Dooren
Gehandicapten platform, idem

Reinier den Uijl
Fietsersbond. Pleit voor het samen kunnen denken over en werken aan oplossingen. Op tijd in de gelegenheid zijn om mee te denken.

Willem Bakker
Roermondse bedrijfsleven, BIZ Willem-Alexander. Belang bij bereikbare bedrijventerreinen over de weg en over het water.

Ronald Beckers
Comité van samenwerking Asenray. Belang voornamelijk bij bereikbaarheid Asenray e.o., buitengebied en kleinere kernen. Ik

Charlotte van Dijk
Dorpscomité Leeuwen. Naast samenwerking vooral belang bij toenemende verkeersdruk in het algemeen en Leeuwen in het bijzonder.

Herm Geraedts
Swalmen dorpsraad. Fietsersbond. Onveilige situaties in Swalmen

Rob van Vugt
Veilig Verkeer Nederland. Van belang is duurzaamheid en kwetsbare verkeersdeelnemers, samenwerking

Hans Lucas
Wij zijn Maasniel. Focust vooral op samenwerking

Jos Chorus
Stichting Wijkraad Boukoul. Meedenken over scheppen van voorwaarden zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen van a naar b.

Rik Beurskens
Rockwool, BIZ Roerstreek. Meedenken over trends in de mobiliteit en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen

Harrie Jenniskens
Wijkraad Asselt. Bereikbaarheid Asselt heeft prioriteit. Verder aandacht voor (fiets)parkeren in de stad.

Jos Smits
Bewonersgroep Kitskensberg. Verkeersveiligheid in de wijken en mobiliteit voor ouderen

Joop Wijnands
Bewonersgroep Kitskensberg. Pleit voor veiliger fietsverkeer en wil vooral meedenken over ontwikkelingen in Roermond oost.

John Hoofs
Politie. Analyse advisering van verkeerskundige vraagstukken

Rens Evers
Wethouder klimaat, wijken en infrastructuur gemeente Roermond

Remi Kok
Verkeerskundige bij het cluster Beheer Openbare Ruimte

Paul Hamaekers
Beleidsmedewerker Mobiliteit bij het cluster Ontwerp Omgeving

Moniek Simons
Bestuursadviseur van wethouder Evers

Werkafspraken Mobiliteitsraad
– Circa 1x per kwartaal vergaderen.
– De gemeente Roermond neemt de voorzittersrol op zich en verzorgt de secretariaatsfunctie (agenda, verslagen toezenden van stukken etc).
– Vergaderlocatie mag wisselen. Ruimte moet groot genoeg zijn ivm 1,5m afstand.
– Tussentijds kan altijd contact opgenomen worden met Remi Kok en/of Paul Hamaekers.

Toelichting verkeersbeleid Roermond

Allereerst licht dhr. Kok toe wat het juridisch kader is waarbinnen we bij de gemeente moeten opereren. De gemeente opereert binnen wettelijke kaders zoals de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Daarnaast zijn landelijke richtlijnen vanuit het kennisplatform CROW (Centrum voor regelgeving Onderzoek in de Grond- Water en Wegenbouw en Verkeerstechniek) van belang in de planvoorbereiding.
Hierna licht dhr. Hamaekers op hoofdlijnen de speerpunten in het mobiliteitsbeleid voor Roermond voor de komende jaren toe. Dit beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en is in november 2017 door de Raad vastgesteld. Hierbij gaat het in hoofdlijnen om het station als mobiliteitsknooppunt, diverse langzaam verkeerverbindingen in alle windrichtingen, de herinrichting van enkele belangrijke wegen in Roermond (Oranjelaan,Kapellerlaan) en het stimuleren van actieve, duurzame (deel)mobiliteit. Met het GVVP als basis heeft de gemeente in 2019 nieuw verkeersveiligheidsbeleid opgesteld met daarin een aantal projecten in een uitvoeringsprogramma en wordt momenteel het parkeerbeleid geactualiseerd.

Reacties / discussie

Dhr. Bakker: Let op ontwikkelingen bovenregionaal bedrijventerrein in Elmpt met 5000 – 8000 arbeidsplaatsen, hoog ecologisch, energieneutraal enz. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling extra verkeersruk voor het Roermondse wegennet met zich mee zal brengen.

Dhr. Chorus: neem een voorbeeld aan Houten Kijken of het mogelijk is of iemand hierover komt vertellen. Ontwikkelingen Roerdelta II ruimte voor groen fietsers. Kansen benutten voor de wijken.

Mevr. Aspers: Steps ook toegankelijk voor ouderen en gehandicapten? Met spoed ingezet ivm afsluiting Louis Ramaekers brug. Nu kijken hoe deze wordt gebruikt voor de toekomst met andere ideeën. Suggestie wordt gedaan voor deel-scootmobielen.

Dhr. Den Uijl ziet de meerwaarde voor de langzaam verkeer verbindingen, maar vindt desondanks dat er op lokaal niveau nog veel te verbeteren valt voor de fiets in Roermond. Met name de positie van de fietser op de Louis Ramaekersbrug en in de Stationstunnel. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het fietsparkeren op en rond het nieuwe busstation.

Diverse aanwezigen geven aan de toenemende verkeersdrukte in algemene zin een probleem te vinden. Dhr. Kok licht toe dat cijfers in de vorm van verkeersmodellen bekend zijn en dat continu de hoeveelheid verkeer wordt afgezet tegen de capaciteit die een bepaalde weg kan verwerken. Dilemma is vaak dat wel drukte wordt ervaren, maar dat het op basis van verkeerskundige kengetallen nog geen knelpunt is, omdat de maximale capaciteit nog niet wordt bereikt. Om de 2 – 3 jaar wordt het verkeersmodel ge-update en doorberekend naar de toekomst, rekening houdend met trends en regionale ruimtelijke ontwikkelingen.

Er is behoefte aan meer informatie over met name de noord-zuid snelfietsroute waarvan delen eind 2020 in uitvoering gaan. De gemeente gaat na of de projectleider hierover in de volgende bijeenkomst een toelichting kan geven.

Men pleit breed voor discussie op het juiste abstractieniveau. Details horen niet thuis in de Mobiliteitsraad.

Ten slotte valt het dhr. Den Uijl op dat er geen jongeren zitting hebben in de Mobiliteitsraad. Daarop zegt de gemeente toe de Jongerenraad hiervoor te benaderen.