10e verslag van de mobiliteitsraad 7 september 2023 Roermond.

Aan Leden van de Mobiliteitsraad
Van Paul Hamaekers, Monique Vermeulen
Cluster Ontwikkeling Opgaven
Datum 24 oktober 2023
Betreft Verslag Mobiliteitsraad 7 september 2023

rmnd

Verslag

Aanwezig:
Ron Emans Fietsersbond Midden-Limburg
Reinier den Uijl Fietsersbond Midden-Limburg
Herm Geraedts Dorpsraad Swalmen en Fietsersbond Midden-Limburg
Willem Bakker BIZ Willem Alexander
Harrie Jenniskens Wijkteam Asselt
Charlotte van Dijk-Pieters Dorpscomité Leeuwen
Jos Smits Bewonersgroep Kitskensberg
Carola van Dick Roermond Toegankelijk
Rob van Vugt Veilig Verkeer Nederland
Cees Moison Veilig Verkeer Nederland
Bastiaan Cuijpers Wij zijn Maasniel
Paul Hamaekers Beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Roermond
Monique Vermeulen Medewerker beleidsondersteuning gemeente Roermond
Afgemeld:
Vincent Zwijnenberg Wethouder voor stedelijk beheer, bereikbaarheid en dienstverlening
Jeanette Heibach BIZ Willem Alexander en Midden Limburg Bereikbaar
Stephanie Voncken Parkmanagement Midden-Limburg
Loek van der Heijden Bewonersgroep Kitskensberg
Erik Poels BIZ Reubenberg Swalmen
Odile de Ras Wij zijn Maasniel

1. Opening
Paul Hamaekers opent de Mobiliteitsraad en heet iedereen van harte welkom. Wethouder Zwijnenberg laat zich excuseren. Hij kan wegens een vergadering elders in het land, niet tijdig bij dit overleg aansluiten.
Willem Bakker geeft een toelichting op de Studentencampus van Bedrijventerrein Willem-Alexander waar we vandaag te gast zijn. Het is een unieke samenwerking tussen het bedrijventerrein, onderwijsinstellingen en de gemeente.
x
Paul deelt de uitnodiging aan de Mobiliteitsraad voor de receptie van de nieuwe burgemeester op 20 september aanstaande om 19.00 uur in het Stadhuis in Roermond. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 13 september via [email protected].
x
2. Verslag en actielijst vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. Ook de actielijst is doorgenomen. Naar aanleiding van de actielijst zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

– Graag de mogelijkheid bezien om op de kruising Julianalaan/Bredeweg een ovale rotonde te realiseren. Een van de moeilijkheden hier is de ruimtelijke inpassing. Paul Hamaekers bespreekt de ovale rotonde optie intern. ACTIE Paul
– Benadrukt wordt nog eens dat de Mobiliteitsraad een orgaan is voor de majeure thema’s in de gemeente. Deze thema’s dienen te gaan over projecten m.b.t. mobiliteit, niet het onderhoudsniveau ervan en ook niet over het onderhoud van groen.
– Uitbreiding van de Mobiliteitsraad met wijkraden kan altijd plaatsvinden. Mocht de Mobiliteitsraad te groot worden om effectief te functioneren kan op dat moment worden
besloten hoe te handelen. De suggestie wordt gedaan om in de buurtpost aandacht te besteden aan de Mobiliteitsraad om zo meer bekendheid te verkrijgen.
– Ook wordt de suggestie gedaan om de Jongerenraad uit te nodigen voor deelname.
– VVN geeft aan na de oproep vorige keer wel in contact te zijn gekomen met bedrijvenverenigingen, maar nog niet met wijkraden.
3. Bijpraten belangrijkste projecten en ontwikkelingen De volgende projecten komen aan de orde:
– Fietsroutes:
o De binnenstedelijke IJzeren Rijn:
▪ Basis is spoor handhaven, voetpad zuidzijde spoor en fietspad noordzijde spoor
▪ Prorail en Ministerie zijn positief over de visualisaties
▪ De brief van het ministerie aan België met het verzoek om in te stemmen met de inrichting van dit stuk IJzeren Rijn, is bijna gereed
▪ Er wordt toegewerkt naar een bruikleenovereenkomst met Prorail.
Ondertussen wachten we op een reactie van België.
▪ Bevestigd wordt dat het college en de provincie geen her activering van de IJzeren Rijn door stedelijk gebied willen. De gemeente wil nadrukkelijk een
fiets- en voetpad, waarbij de wens is om dit op termijn door te trekken vanaf de Keulse Baan tot de grens met Duitsland. De gemeente heeft voor dit
project 2 miljoen euro opgenomen in de kadernota en voor de cofinanciering heeft de provincie 2 miljoen euro gereserveerd.
o Fietsbrug Leeuwen-Buggenum:
▪ De raming voor deze fietsbrug ligt tussen de 20 en 38 miljoen, afhankelijk van een sobere variant of een landmark.
▪ De provincie heeft 3,5 miljoen hiervoor gereserveerd, Leudal ook. Gemeente Roermond heeft hiervoor nog geen geld opgenomen in de begroting. Op 27
september vindt bestuurlijk overleg plaats over een eventuele extra bijdrage van de provincie aan het project.
▪ Er wordt bekeken of deze fietsbrug mee genomen kan worden in een aanvraag voor een Regiodeal aanvraag bij de Rijksoverheid.
– 3 –
▪ Vanuit Willem-Alexander wordt aangegeven dat er weinig werknemers op de fiets naar het werk komen. Het is moeilijk om de werknemers op de fiets te
krijgen. De vraag dringt zich dan ook op, of het geld/de inzet dat met deze brug gemoeid is, niet beter ingezet kan worden om de fiets- en voetgangersveiligheid op de Louis Rademaekersbrug te verhogen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om een extra fietspad aan de bestaande brug vast te maken. Ook bij de spoorbrug is dit niet mogelijk.
▪ Uit netwerkonderzoeken is de optie voor de fietsbrug Leeuwen naar voren gekomen. Het is ook een grote wens vanuit Leudal.
▪ Afgesproken wordt dat de fietsnetwerkkaart gedeeld wordt met de leden van de Mobiliteitsraad. ACTIE Monique
o Fietspad Noorderplas: de aanleg start binnenkort. De laatste tekeningen worden naar de leden van de Mobiliteitsraad gestuurd. ACTIE Monique
o De snelfietsroute stopt bij de Neerstraat Swalmen. Paul gaat na wat de stand van zaken is. ACTIE Paul
– Stationsomgeving:
o Eind 2023 start NS met de aanpak van het voorterrein/de transferruimte. Het bordes wordt aangepast en er worden extra fietsenstallingen gerealiseerd op het zuidelijk
deel van P&R-Noord
o In de stationsvisie is opgenomen dat het station meer een knooppunt moet worden, een mobiliteitshub waar verschillende vervoersstromen bij elkaar komen en ook
reisinformatie verkregen kan worden. Cees Moison verwijst naar Den Haag als goed voorbeeld.
– Verkeerscentale Leverkusen
Vincent Zwijnenberg heeft een bezoek gebracht aan de verkeerscentrale in het Duitse Leverkusen. Vanuit Duitsland kan nu niet gestuurd worden op de BAB52 waar dat op Duitse
feestdagen van groot belang wordt geacht door de enorme verkeersstroom richting Roermond. Er worden nu verbindingen gelegd tussen de ‘eigen’ minicentrale van Roermond
en Leverkusen om sturing op de BAB52 mogelijk te maken.
– Onderzoek mobiliteit en bestedingen Roermond heeft via het Platform Binnenstadsmanagement de mogelijkheid gekregen om mee te doen in een onderzoek naar besteding en vervoer van bezoekers aan Roermond. Te zijner tijd worden de resultaten in de Mobiliteitsraad besproken.
4. Terugblik naar de vorige bijeenkomst: gebundelde reactie Mobiliteitsraad over ontwikkeling Weerstand en reconstructie Singelring
De Mobiliteitsraad wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende gebundelde reactie als gezamenlijk advies vanuit de Mobiliteitsraad met betrekking tot Weerstand en Singelring. De volgende punten worden opgemerkt en meegegeven:
– Kijk nog eens naar de optie rotonde/ovonde op het kruispunt Bredeweg – Julianalaan;
– Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeersafwikkeling en invloed van de ontwikkelingen op de schil om Weerstand heen;
– Mbt de Singelring wordt aandacht gevraagd voor de fietspaden aan de Kapellerpoort. Aan het ontwerp is een fietspad voor twee richtingen toegevoegd aan de westzijde van de
Kapellerpoort vanaf het Zwartbroekplein tot aan de Kapellerlaan;
– 4 –
– De situatie voor fietsers bij het Roercenter wordt nader bekeken.
Met deze aanpassingen wordt geconcludeerd dat de reacties goed zijn samengevat en dat deze samenvatting met daarbij de afzonderlijke reacties als gezamenlijk advies aan de projectleiders zal worden meegegeven.
5. Zero emissie stadslogistiek
Gemeente is voornemens om een principebesluit voor te bereiden ten aanzien van het instellen van een zéro emissie zone voor stadslogistiek. Momenteel wordt hiervoor een projectleider geworven.
Paul geeft een toelichting op dit onderwerp en wil graag de eerste reacties peilen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de presentatie die is bijgevoegd (bijlage).
– De zero emissie zone gaat alleen gelden voor zakelijk geregistreerde voertuigen.
– Tot 2030 zijner ontheffingen mogelijk en ook vrijstellingen
– In Limburg hebben Venlo en Maastricht als besloten om per 1 januari 2025 een zéro emissie zone voor stadslogistiek per 1-1-2025. Het bestuurlijk besluit wordt in de 2e helft van 2024 genomen, daarna is er nog vier jaar tot invoering.
Reacties van de mobiliteitsraad:
– Geluidshinder komt voornamelijk van laden en lossen. Dit wordt hiermee niet opgelost.
– Een combi met hubs aan de randen van de binnenstad is hiervoor nodig.
– De inwoners rond de zero emissie zone hebben geen baat bij deze zone, het levert voor hen niets op, daar blijft de uitstoot gelijk. Wat bereik je dan eigenlijk met deze zone?
– Een aantal randvoorwaarden moet door de gemeente worden ingevuld. Zorg bijvoorbeeld dat het milieupark ook op maandag open is, daar hebben de bedrijven behoefte aan. Haal weer gebundeld bedrijfsafval op in de binnenstad. Nu moet iedere ondernemer dat zelf regelen en dat leidt tot meer verkeersbewegingen
– Dit betekent nogal wat voor ZZP’ers en klusbedrijven.
– Voor zwaar transport is het moeilijk om tot emissieloos vervoer te komen
– Daarentegen zijn er vele ontwikkelingen en zal een groot deel van de vervoermiddelen over een aantal jaar al vrijwel emissieloos zijn. Heeft de hele ontwikkeling naar de ZES dan wel nut?
– De mobiliteitsraad is geïnteresseerd in het onderwerp en denkt graag mee.
6. Rondvraag
Er wordt gevraagd om Melickerveld te agenderen om de uitdagingen in beeld te brengen. Paul geeft aan dat dit al 2 keer specifiek is gebeurt.
7. Afspraken, vervolg
De volgende bijeenkomst met de Mobiliteitsraad vindt plaats op 23 november 2023 in De Thooren,
Eiermarkt 25 in Maasniel.